Вид публикации: Лекции за държавен изпит по НПН

29.Кражба – същност, отграничаване от грабеж и обсебване. Състави.

29.Кражба – същност, отграничаване от грабеж и обсебване. Състави. Обща характе-ристика (чл. 194, ал. 1). Квали­фицирани и леkона-kазуеми случаи.1. Кражбата е най-често извършваното прес­тъпление. Съгласно чл. 194, ал. 1 НК, „който от­неме чужда движима вещ от владението на дру­гиго без негово съгласие с намерение противоза-конно да я присвои, се наказва за кражба с …“.у принадлежи, […]

27.Престъпления против честта – видове. Разврат. Трафик на хора.

27.Престъпления против честта – видове. Разврат. Трафик на хора. Обидата и клеветата са умишлени и противо-правни посегателства в/у духовните цености на личността – честта и достойнството. Те са винаги и само престъп-ления от частен х-р – те се преследват по тъжба на пострадалия Престъплението обида е предвидено в чл.146 от НК  – “Който каже или […]

26.Престъпления против здравето – видове телесни повреди, състави.

26.Престъпления против здравето – видове телесни повреди, състави. Здравето на личността е защитеното от правото единство на телесната цялост, физиологично състояние и функциониране на съвкупността от тъкани, органи и системи на човешкото тяло във всеки един момент от неговото биологично съществуване. Обща характеристика и система на престъпленията против здравето. а) непосредствен обект са ОО, които […]

25.Престъпления против живота. Убийство – видове, състави. Особени хипотези на непредпазливо убийство. Криминален аборт.

25.Престъпления против живота. Убийство – видове, състави. Особени хипотези на непредпазливо убийство. Криминален аборт. Престъп-ленията против живота са най-тежките посегател-ства срещу личността. Непосредствен обект на престъпленията против живота са обществените отношения, които осигу-ряват – неприкоснове-ността на човешкия живот и без който лич-ността не може да съществува. Чл. 28 от Конституцията прокла-мира, че всеки има право […]

24.Престъпления против икономическата основа на държавата – диверсия, вредителство. Тероризъм.

24.Престъпления против икономическата основа на държавата – диверсия, вредителство. Тероризъм. Държавните престъпления против икономическата осново са разгледани в раздел три – те целят да засегнат Републиката чрез накърняване на нейната икономика. –специфични държавни прес-тъпления. Докато изменническите престъпления и предателскитеса насочени към засягане на нейнатаобщественополитическа организация или външна безопастностто Вредителството и диверсията са насочени против същият […]

23.Измяна, предателство и шпионство.

23.Измяна, предателство и шпионство. Разпоредбата на чл.95 визира три категории прояви следователно съставите на три различни по обективните си признаци изменнически престъпления – участие в опит за преврат, участие в бунт или във въоръжено възстание – извършване на терористическо действие – извършване на действие с цел подравяне или отслабване на властта в Републиката . От […]

22. Давност, амнистия, реабилитация.

.     Погасяване на наказателното преследване и на изпълнението на наложеното наказание Понятие, основания и правно действие на погасяването на наказателното преследване и на изпълнението на наложеното наказание. Давност, същност и видове, спиране и прекъсване на давността. Амнистия, същност и видове, разлика от помилването. Погасяване на наказателното преследване и на наложеното наказание за престъпления от частен […]

21. Освобождаване от наказателна отговорност – обща характеристика и значение. Особености при освобождаване с налагане на административно наказание. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни.

.     Освобождаване от наказателна отговорност   Същност и обществено значение. Условно и безусловно освобождаване от наказателна отговорност. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни (чл. 78 и чл. 61 НК). Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (чл. 78 а НК).   1.Същност и обществено значение на освобождаването от наказателна отговорност – за освобождаване […]

20. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание – обща характеристика и значение. Видове. Условно осъждане – предпоставки, действие, значение. Предсрочно освобождаване. Помилване – същност, разлика от амнистията

Освобождаване от наказателна отговорност и от изтърпяване на наложено наказание   Основание и обществено значение на пълното или частично неосъществяване на наказателната отговорност. Индивидуализация на наказателната отговорност, отношение към индивидуализацията на наказанието. Разграничение между освобождаване от наказателна отговорност (гл. VIII от Общата част на НК) и освобождаване от изтърпяване на наложено наказание (чл. 78 а […]

19. Принципи за определяне на наказанието от съда. Законност. Индивидуализация. Определяне на наказанието при алтернативни и кумулативни санкции и при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства.

Определяне на наказанието   Същност и значение на индивидуализацията на наказанието като основен принцип при неговото определяне (чл. 35, ал. 3 НК). Основни правила за определяне на наказанието (чл. 54), значение на смекчаващите и отегчаващи обстоятелства (чл. 54, ал. 2 и чл. 56 НК). Определяне на наказание при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства. Определяне на […]

This function has been disabled for Правна помощ.