Какви са ни правата при проверка от КАТ на пътя? Кой може да ни спира и защо?

Не само „Пътна полиция“ има право да ни спира и проверява. Такива правомощия имат и служители от други полицейски структури, но не всички могат да ни налагат наказания по Закона за движение по пътищата, напомнят от СБА. Вижте кой и за какво може да ни спре: Основният орган по пътния контрол у нас е „Пътна полиция“. Служителите на […]

За приложението – Правна помощ

Приложението Правна помощ – лекции, статии, новини е разработено с цел безплатно разпространение на лекции и статии от областта на правото, които могат да бъдат полезни както на обучаващи се студенти, така и гражданите, които биха искали да се осведомят за техните граждански права. Статиите в приложението са съгласувани с Адвокат, отделно те са и […]

22. Давност, амнистия, реабилитация.

.     Погасяване на наказателното преследване и на изпълнението на наложеното наказание Понятие, основания и правно действие на погасяването на наказателното преследване и на изпълнението на наложеното наказание. Давност, същност и видове, спиране и прекъсване на давността. Амнистия, същност и видове, разлика от помилването. Погасяване на наказателното преследване и на наложеното наказание за престъпления от частен […]

21. Освобождаване от наказателна отговорност – обща характеристика и значение. Особености при освобождаване с налагане на административно наказание. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни.

.     Освобождаване от наказателна отговорност   Същност и обществено значение. Условно и безусловно освобождаване от наказателна отговорност. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни (чл. 78 и чл. 61 НК). Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (чл. 78 а НК).   1.Същност и обществено значение на освобождаването от наказателна отговорност – за освобождаване […]

20. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание – обща характеристика и значение. Видове. Условно осъждане – предпоставки, действие, значение. Предсрочно освобождаване. Помилване – същност, разлика от амнистията

Освобождаване от наказателна отговорност и от изтърпяване на наложено наказание   Основание и обществено значение на пълното или частично неосъществяване на наказателната отговорност. Индивидуализация на наказателната отговорност, отношение към индивидуализацията на наказанието. Разграничение между освобождаване от наказателна отговорност (гл. VIII от Общата част на НК) и освобождаване от изтърпяване на наложено наказание (чл. 78 а […]

19. Принципи за определяне на наказанието от съда. Законност. Индивидуализация. Определяне на наказанието при алтернативни и кумулативни санкции и при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства.

Определяне на наказанието   Същност и значение на индивидуализацията на наказанието като основен принцип при неговото определяне (чл. 35, ал. 3 НК). Основни правила за определяне на наказанието (чл. 54), значение на смекчаващите и отегчаващи обстоятелства (чл. 54, ал. 2 и чл. 56 НК). Определяне на наказание при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства. Определяне на […]

18. Наказания без лишаване от свобода. Значение. Видове и съдържание на отделни наказания без лишаване от свобода

.     Наказания без лишаване от свобода   Характер и обществено значение на тези наказания. Отделни видове наказания без лишаване от свобода: поправителен труд без лишаване от свобода (чл. 43 НК), имуществени наказания (конфискация и глоба), задължително заселване, лишаване от права, обществено порицание. Характер и обществено значение на наказанията без лишаване от совода. а) Основна особеност […]

17. Наказанието лишаване от свобода – обща характеристика, различие от другите видове наказания. Основни особености в съдържанието и режима на наказанието лишаване от свобода. Доживотен затвор.

.    Лишаване от свобода и доживотен затвор   Същност на наказанието лишаване от свобода и неговото място в системата на наказанията по българското право. Положителни и отрицателни страни на лишаването от свобода. Режим на изтърпяване. Задължението за полагане на общественополезен труд. Доживотен затвор, същност и особености. Понятие за наказанието – определение за наказание – наказанието […]

16. Система на наказанията по НК. Обща характеристика. Тенденции в развитието.

Система от наказанията по българското наказателно право   Обществено значение на системата на наказанията. Критерии за групиране на наказанията в НК. Видове наказания. Наказания, приложими спрямо непълнолетните. Понятие за система на наказанията – системата на наказанията е съвкупността от предвидените в НК видове наказания, обединени в единно цяло и подредени по начин, който отразява значението […]

15. Понятие за наказанието. Цели на наказанието. Отграничаване на наказанието от другите мерки на държавна принуда и от мерките за обществено въздействие и възпитание.

Понятие и обща хароктеристика на наказанието   Обществена същност и историческа обусловеност на наказанието. Понятие за наказанието, основни особености. Основание на наказанието. Принципи относно наказанието. Отношение на наказанието към другите мерки на държавна принуда, към възпитателните мерки и към тези по чл. 53 НК. 1.Понятие за наказанието. а) Определение за наказание – наказанието е мярка […]