Върховният съд забрани скобите за паркиране пред блоковите пространства!

Скобите за паркиране пред блоковете са незаконни. Това постанови състав на Върховния административен съд в окончателно решение по казуса. Делото беше заведено преди 3 години от бившия кмет на Пловдив и настоящ народен представител Славчо Атанасов. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 222 ал. 2 т. 1, Върховният административен съд, състав на осмо отделение, […]

Как да се явим на търг при ЧСИ и да купим имот изгодно?

Цените на недвижимите имоти се повишиха сериозно през последната три години. Ръстът в броя на сделките доведе до увеличение в цените с между 20 и 30% в по-големите градове на страната. Все повече хора се насочват или обмислят покупка на недвижим имот. Голяма част от тях могат да погледнат и към офертите на частните съдия-изпълнители. […]

Как Захарният завод в гр. Лом оцеля след палежи, саботажи и разграбване?

Как Захарният завод в гр. Лом оцеля след палежи, саботажи и разграбване? През 1958 година в гр. Лом, област Монтата бива открит Държавен захарен завод, който в тандем със заводите в Пловдив, Горна Оряховица и Бургас са основните производители на захарни и тестени изделия.       В годините си на слава, в гр. Лом […]

Как да подам сигнал или жалба до прокуратурата за престъпление? Образец на жалба за изтегляне тук

Какво да правим? Ако сте пострадали от престъпление или до Вас достигне информация за извършено престъпно деяние, независимо дали разполагате с данни за неговия автор, следва да уведомите за това органите на прокуратурата. Уведомяването става основно чрез изготвяне на писмен сигнал (жалба, молба, съобщение и пр.), който задължително следва да бъде подписан от неговия автор […]

Какво да правим когато сме жертва на престъпление? Процедура в съд за образуване на Наказателно дело от частен характер

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЪЖБАТА?  Определена категория престъпления не се преследват по общия ред, а само при наличие на подадена от пострадалия молба, наречена частна тъжба. С предявяването й в съда се образува наказателно дело от частен характер, а подалото я лице (което е и пострадалият) се нарича частен тъжител. Такива престъпления са например: обида; клевета; лека телесна повреда; кражба, извършена […]

29.Кражба – същност, отграничаване от грабеж и обсебване. Състави.

29.Кражба – същност, отграничаване от грабеж и обсебване. Състави. Обща характе-ристика (чл. 194, ал. 1). Квали­фицирани и леkона-kазуеми случаи.1. Кражбата е най-често извършваното прес­тъпление. Съгласно чл. 194, ал. 1 НК, „който от­неме чужда движима вещ от владението на дру­гиго без негово съгласие с намерение противоза-конно да я присвои, се наказва за кражба с …“.у принадлежи, […]

27.Престъпления против честта – видове. Разврат. Трафик на хора.

27.Престъпления против честта – видове. Разврат. Трафик на хора. Обидата и клеветата са умишлени и противо-правни посегателства в/у духовните цености на личността – честта и достойнството. Те са винаги и само престъп-ления от частен х-р – те се преследват по тъжба на пострадалия Престъплението обида е предвидено в чл.146 от НК  – “Който каже или […]

26.Престъпления против здравето – видове телесни повреди, състави.

26.Престъпления против здравето – видове телесни повреди, състави. Здравето на личността е защитеното от правото единство на телесната цялост, физиологично състояние и функциониране на съвкупността от тъкани, органи и системи на човешкото тяло във всеки един момент от неговото биологично съществуване. Обща характеристика и система на престъпленията против здравето. а) непосредствен обект са ОО, които […]

25.Престъпления против живота. Убийство – видове, състави. Особени хипотези на непредпазливо убийство. Криминален аборт.

25.Престъпления против живота. Убийство – видове, състави. Особени хипотези на непредпазливо убийство. Криминален аборт. Престъп-ленията против живота са най-тежките посегател-ства срещу личността. Непосредствен обект на престъпленията против живота са обществените отношения, които осигу-ряват – неприкоснове-ността на човешкия живот и без който лич-ността не може да съществува. Чл. 28 от Конституцията прокла-мира, че всеки има право […]

24.Престъпления против икономическата основа на държавата – диверсия, вредителство. Тероризъм.

24.Престъпления против икономическата основа на държавата – диверсия, вредителство. Тероризъм. Държавните престъпления против икономическата осново са разгледани в раздел три – те целят да засегнат Републиката чрез накърняване на нейната икономика. –специфични държавни прес-тъпления. Докато изменническите престъпления и предателскитеса насочени към засягане на нейнатаобщественополитическа организация или външна безопастностто Вредителството и диверсията са насочени против същият […]

This function has been disabled for Правна помощ.