Вид публикации: Лекции за държавен изпит по НПН

12. Множество престъпления. Основни разграничения. Множество престъпления и усложнена престъпна дейност. Видове усложнени престъпления – продължавано престъпление, съставно престъпление и др

Множество престъпления   Единство и множество на деянието и на престъплението. Наказателноправно значение на засягането на множество обекти от един субект. Разграничение между множество престъпления и различните форми на усложнена престъпна дейност.   Форми на усложнена престъпна дейност – за формите на усложнена престъпна дейност е характерно, че изпълнителното деяние на тези престъпления е усложнено […]

11. Съучастие в престъпление – основни форми и тяхното разграничаване. Наказуемост.

.    Съучастие в престъпление   Същност, обективна и субективна страна на съучастието. Основни форми на съучастие (чл. 20, ал. 1 НК) и отношението между тях. Основание за наказателната отговорност на съучастниците. Съучастие и особени форми на задружна престъпна дейност.   1.Определение за съучастие – законът не дава легално определение на общото понятие за съучастие. В […]

10. Стадии на умишленото престъпление. Приготовление към престъпление. Опит – видове, доброволен отказ от опит. Наказуемост на приготовлението и опита.

Понятие. Отношение между общото понятие за престъплението и състав на престъплението. Видове признаци на състава на престъплението. Видове състави и отношението между тях. Съставомерност на деянието.   1.Понятие – с  термина „състав на престъплението“ се означава „тази съвкупност от признаци, посредством които нормите на особената част на наказателното право очертават отделните видове престъпления.“ Понятията „състав […]

9. Непредпазливост – същност и видове. Обстоятелства, изключващи вината.

Непредпазливост   Същност и определение (чл. 11, ал. 3 НК). Самонадеяност, интелектуален и волев момент, разграничение от евентуален умисъл. Небрежност, отрицателен и положителен момент на небрежността. Наказуемост на непредпазливите деяния. Смесената вина и нейното наказателноправно значение.   1.Нормативна уредба-Чл. 11, ал. 3 НК постановява, че „деянието е непредпазливо, когато деецът не е предвиждал настъпването на […]

8. Умисъл – същност и определение. Видове умисъл.

Умисъл   Понятие за умисъл, легалното определение (чл. 11, ал. 2 НК). Интелектуален и волев момент на умисъла. Основни форми: пряк и евентуален (косвен) умисъл. Други разновидности на умисъла и тяхното отношение към неговите основни форми.   Общи положения. Разпоредбата на чл. 11, ал. 2 НК постановява, че деянието е умишлено, когато деецът е съзнавал […]

1. Вина – същност и определение. Форми на вината.

Вина   Понятие за вината. Вината като принцип в наказателното право. Форми на вината. Степен на вина. Отношение на вината към останалите елементи на престъплението и към вменяемостта. 1.Понятие за вина – вината според българското наказателно право е проявеното чрез деянието конкретно психично отношение на дееца към самото деяние, към предизвиканите чрез него общественоопасни последици […]

6. Обществена опасност и противоправност на деянието. Обстоятелства, които изключват обществената опасност и противоправността на деянието (неизбежна отбрана, крайна необходимост, други).

  Обществена опасност на престъпното деяние   Същност на обществената опасност като качество на престъплението. Характер и степен на обществената опасност. Отношение на обществената опасност към останалите свойства на престъплението. Определение за обществена опасност– обществената опасност на престъпното деяние е основно, обективно, определящо и неюридическо негово качество, което го характеризира от гледна точка на неговото […]

5. Понятие за престъплението – обществена същност и определение. Престъплението като деяние. Престъпен резултат. Причинна връзка

  Понятие за престъплението   Обществен характер и историческа обусловеност на престъплението. Легално определение за престъплението (чл. 9, ал. 1 НК). Основните особености на престъплението и отношението между тях.   1.Определение за престъплението. В действащия НК определението е дадено в чл. 9, ал. 1, според която разпоредба „Престъпление е това общественоопасно деяние (действие или бездействие), […]

4. Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните

ВНИМАНИЕ ! Този въпрос е включен в края на предходния въпрос от конспекта тъй като е от голяма важност и е добре да се акцентира на него. Затова тук е копирана последната част от предходния въпрос.    Малолетни и непълнолетни   Значение на възрастта като основно качество на субекта на престъплението. Наказателноправен режим на малолетните […]

3. Наказателноотговорни лица – субект на престъплението, вменяемост и невменяемост

Понятие за наказателната отговорност. Съдържание на наказателната отговорност. Наказание и наказателна отговорност. Наказателната отговорност и другите видове правна отговорност. Понятие за юридическа отговорност. Правната отговорност е такава, която възниква между две страни по силата на правоотнешение. Всяка страна е длъжна да отговаря пред другата за своите постъпки или да отговаря за настъпване на други юридически […]