Вид публикации: Лекции за държавен изпит по НПН

2. Действие на наказателния закон по време и място.

Влизане в сила и излизане от сила на наказателноправните норми. Понятие за действие на наказателноправните норми във времето: основен принцип (чл. 2, ал. 1 НК). Действие на наказателноправните норми, които установяват или засилват наказателна отговорност. Обратно действие на по-благоприятния за дееца закон (чл. 2, ал. 2 НК).Определяне на този закон.   ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ […]

1. Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука.

  Определение за наказателното право – то може да бъде определено като система от правни норми, регулиращи обществените отношения, породени от извършване на престъпления, които норми са установени от държавата, защитават интересите на цялото общество и чието неспазване води до търсене на наказателна отговорност от извършителите на престъпленията. 2.Основни особености на наказателното право: а)Специфично за […]