Вид публикации: Лекции за държавен изпит по НПН

8. Умисъл – същност и определение. Видове умисъл.

Умисъл   Понятие за умисъл, легалното определение (чл. 11, ал. 2 НК). Интелектуален и волев момент на умисъла. Основни форми: пряк и евентуален (косвен) умисъл. Други разновидности на умисъла и тяхното отношение към неговите основни форми.   Общи положения. Разпоредбата на чл. 11, ал. 2 НК постановява, че деянието е умишлено, когато деецът е съзнавал […]

1. Вина – същност и определение. Форми на вината.

Вина   Понятие за вината. Вината като принцип в наказателното право. Форми на вината. Степен на вина. Отношение на вината към останалите елементи на престъплението и към вменяемостта. 1.Понятие за вина – вината според българското наказателно право е проявеното чрез деянието конкретно психично отношение на дееца към самото деяние, към предизвиканите чрез него общественоопасни последици […]

6. Обществена опасност и противоправност на деянието. Обстоятелства, които изключват обществената опасност и противоправността на деянието (неизбежна отбрана, крайна необходимост, други).

  Обществена опасност на престъпното деяние   Същност на обществената опасност като качество на престъплението. Характер и степен на обществената опасност. Отношение на обществената опасност към останалите свойства на престъплението. Определение за обществена опасност– обществената опасност на престъпното деяние е основно, обективно, определящо и неюридическо негово качество, което го характеризира от гледна точка на неговото […]

5. Понятие за престъплението – обществена същност и определение. Престъплението като деяние. Престъпен резултат. Причинна връзка

  Понятие за престъплението   Обществен характер и историческа обусловеност на престъплението. Легално определение за престъплението (чл. 9, ал. 1 НК). Основните особености на престъплението и отношението между тях.   1.Определение за престъплението. В действащия НК определението е дадено в чл. 9, ал. 1, според която разпоредба „Престъпление е това общественоопасно деяние (действие или бездействие), […]

4. Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните

ВНИМАНИЕ ! Този въпрос е включен в края на предходния въпрос от конспекта тъй като е от голяма важност и е добре да се акцентира на него. Затова тук е копирана последната част от предходния въпрос.    Малолетни и непълнолетни   Значение на възрастта като основно качество на субекта на престъплението. Наказателноправен режим на малолетните […]

3. Наказателноотговорни лица – субект на престъплението, вменяемост и невменяемост

Понятие за наказателната отговорност. Съдържание на наказателната отговорност. Наказание и наказателна отговорност. Наказателната отговорност и другите видове правна отговорност. Понятие за юридическа отговорност. Правната отговорност е такава, която възниква между две страни по силата на правоотнешение. Всяка страна е длъжна да отговаря пред другата за своите постъпки или да отговаря за настъпване на други юридически […]

2. Действие на наказателния закон по време и място.

Влизане в сила и излизане от сила на наказателноправните норми. Понятие за действие на наказателноправните норми във времето: основен принцип (чл. 2, ал. 1 НК). Действие на наказателноправните норми, които установяват или засилват наказателна отговорност. Обратно действие на по-благоприятния за дееца закон (чл. 2, ал. 2 НК).Определяне на този закон.   ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ […]

1. Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука.

  Определение за наказателното право – то може да бъде определено като система от правни норми, регулиращи обществените отношения, породени от извършване на престъпления, които норми са установени от държавата, защитават интересите на цялото общество и чието неспазване води до търсене на наказателна отговорност от извършителите на престъпленията. 2.Основни особености на наказателното право: а)Специфично за […]

This function has been disabled for Правна помощ.