29.Кражба – същност, отграничаване от грабеж и обсебване. Състави.

29.Кражба – същност, отграничаване от грабеж и обсебване. Състави.

Обща характе-ристика (чл. 194, ал. 1). Квали­фицирани и леkона-kазуеми случаи.1. Кражбата е най-често извършваното прес­тъпление. Съгласно чл. 194, ал. 1 НК, „който от­неме чужда движима вещ от владението на дру­гиго без негово съгласие с намерение противоза-конно да я присвои, се наказва за кражба с …“.у принадлежи, той може да открадне само останалата, непринадлежащата му част.- движимата вещ трябва да се намира в нечие чуждо владение.Това най-напред означава, че Вещта не трябва да е в ничие владение – било защото е загубе­на, било защото е в свободно състояние. Ако ста­ва дума за загубена движима вещ, то нейното завладяване може да е присвояване , но не и кражба- движимата вещ тряб­ва да има минимална стойност в размер поне на 150 леба. В противен случай ще е налице само ад­министративно нарушение съгласно чл. 218 б НК.

Изпълнителното деяние на кражбата се изразява в отнемане на чуждата движима вещ от владението на другигобез негово съгласие. Веща може да бъде открадната от всеки владелец – няма значение дали владелецът е собсвеник или не, дали я владее правомерно или не. Отнемането на веща трябва да стане във всички случаи без съгласието на владелеца. Кражбата е резултатно престъпление. Престъпнияг резултат е  завладяването на движимата вещ.Когато кражбата е в магазин или къща, резултатът настъпва когато крадеца излезе на улицата. Ако става въпрос за енергия, резултатът настъпва когато енергията задвижи електроуред -телевизор, печка и т. н. Завладяването на вещта се смята юридическото довършване на престъплени­ето – след него отговор-ността е за довършена кражба. Има обаче и т. нар. фактическо до­вършване, което настъпва по-късно, а именно тогава, когато деецът успее да избяга и пост­радалият или трето лице не може вече да реаги­ра на място, за да възстанови първоначалното владение.

Формата и видът на вината за кражба-та са прекият умисъл. Предвиден е допълнително и един специален субективен признай — намерение противоза­конно да се присвои отнеманата вещ. Затова няма кражба, когато отнемането е с намерение само да се ползва отнетата чужда вещ. Що се отнася до разликата между обсеб­ването и крабата, тя се състои преди всичко в това, че при кражбата предметът на прес­тъплението не се намира у дееца, а у друго лице, докато при обсебването той е у дееца и проблем за отнемането му няма. Предвид на тоба разг­раничение при кражбата се осъществява отне­мане на предмета със субективното присвоител-но намерение, докато при обсебването има вече обективна присво-ителна дейност с предмета на престъплението

  1. Много и различни са квалифицираните слу­чаи на кражба.

А) Кражбата най-напред може да бъде квали­фицирана (по-тежко наказуема) с оглед на обс-тановката, в която се извършва. Съгласно чл. 195, ал. 1, т. 1НК кражбата е ква­лифицирана, ако се извърши по време на наводне­ние, пожар, корабокрушение, катас-трофа, война или друго обществено бедствие.

Б)Няколко са квалифици-раните случаи на кражба с оглед на предмета.

а) Първи е случаят по чл. 195, ал. 1, т. 2 НК, Когато откраднатата вещ не е под постоянен надзор. Подобно на предходния квалифици-ран слу­чай и тук идеята е същата: по-малките възможности за контрол върху предмета на престъп­лението и за неговата защита от престъпни по­сегатектва. Вещта не е под постоянен надзор, ако, от една страна, тя е оставена на обществено доверие — на открито място, до което има свободен дос­тъп. От друга страна, за да не бъде под постоя­нен надзор, вещта трябва да е поставена на такова място, където тя не се ненаблюдава от никого или макар наблюдавана, това става само периодично – такива са често плодове от селскостопанска продукция

б) Вторият квалифициран случай на кражба с оглед на нейния предмет е по чл. 195, ал. 1, т. в НК – ако кражбата е извършена от гроб на покойник. Кражбата в случая е от онзи, който има правото на ползване върху гробното място.

6)Друг квалифициран случай на кражба с ог­лед на нейния предмет е предвиден в чл. 195, ал. 2 НК – ако извършената кражба е в големи разме­ри. Критерият е минималната стойност на открадната вещ по време на кражбата: той трябва да бъде в размер на поне 70 минимални работни заплати

г)И последният квалифи-циран случай на кражба с оглед на нейния предмет е предвиден в чл. 196а НК – кражба в особено големи размери, преставляваща и особено тежък случай. Тук мини­малната стойност на вещта трябва да е поне два пъти по-голям – поне 140 минимални работ­ни заплати. Освен това случаят трябва да бъде и особено тежък.

В)Следващата група квалифицирани случаи на кражба са с оглед на нейния субект.

а)Първият такъв случай е предвиден в чл. 195,ал. 1, т. 5 НК – кражба е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за ней­ното осъществяване, когато не е маловажен слу­чай. За разлика от изнасилването, за тази групова кражба се изисква не само съизвъ-рштелство, но и предварителен сговор — преди да оти­дат на местопрестъплението, те да са разговаряли изрично за това, как ще из­вършат кражбата. За разглеждания случай е предвиден и един негативен признак – извърше­ното да не представлява маловажен случай,т.е. стойността на откраднотото да не е под триминимални работни заплати

б)Вторият случай на кражба, квалифициран с оглед на нейния субект, е по чл. 195, ал. 1, т. 6 НК – ако кражбата е извършена от длъжностно лице, което се е възползвало от служебното сиположение.

6)Третият от разглежданата група случай е предвиден в чл. 195, ал. 1, т. 7 НК – кражба,извър­шена повторно и в немаловажни случаи. За опре­деляне на повторността като вид рецидив следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 28 и чл. 30 НК. Освен това изисква се и двете кражби,да са немаловажни случаи

г)И четвъртият от разглежданата група случай е предвиден в чл. 196 НК – кражба, извър­шена при условията на опасен рецидив.

Г)Последната група квалифицирани случаи на кражба са обособени с оглед метода на извърш­ване.

а) Първият от тези случаи е по чл. 195, ал. 1, т. З НК – ако кражбата е извършена ч/з разру­шаване, поврежда-не или подкопаване на прегра­ди, здраво направени за защита на лица или имот.

Като се изключи хипотезата на подкопава- не, тук е налице едно съставно престъпление. Изпълнителното му деяние включва два различ­ни и функционално сбързани акта.Те са: един улесняващ акт, който, взет отделно, съставлява унищожаване или повреждане на чужда вещ по чл, 216 НК. и втори акт, който, взет отделно, съставлява кражба. Не всяко улесняващо кражбата унищожаване или повреждане на чужда вещ обосновава наличи­ето именно на взломна кражба. За да има взломна кражба, нужно е засегнатата вещ да е отдел­на и да има опазващо значение спрямо откраднатата. При взломната кражба следователно има две различни вещи – една пазеща, движима или недвижима вещ {например сейф, дом) и друга, намираща се в нея пазена движима вещ, предмет на самата кражба.

б)Другият квалифициран случай на кражба,обособен с оглед метода на извършване, е този по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. I НК – ако кражбата е извършена, като е използвано МПС. МПС се движи само със собствен механизъм (мотор) и никога с жиботинсга тяга. Затова ако например се използва каруца, кражбата няма да бъде квалифици-рана.МПС се използва за кражбата, когато бъде докарано до местопрестъп-лението и в частност там, където се намира движимата вещ – пред­мет на престъплението. По този начин механич­ната тяга на МПС служи за откъсване, нато­варване, отдалечаване с вещта.

в)Следващият квалифици-ран случай на Кражба, обособен с оглед метода на извършване, е тозипо чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. II НК – ако кражбата е извършена, като е използвано техническо средс­тво. Техническо средство е всяка създадена от човека вещ, която се ползва за отнемане на сама­та вещ или за други предходни дейности, като напр. преодоляването на прегради – ключ, шперц, ножици за рязане на тел и пр. За да е на­лице този квалифициран случай обаче, нужно е техническото средстбо да бъде ползвано по пред­назначение

г) И последният квалифициран случай на Кражба, обособен с оглед метода на извършване, е този по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. III НК – ако кражбата е извършена по специален начин.Специален начин има, Когато е налице или осо­бено умение (например джебчийска кражба с пре­одоляване на затварящо устройство), или особе­на ловкост (например апартаментна кражба, при която се ползват алпинистки въжета за спускане от покрива).

  1. Леконаказуемите (привилегированите) слу­чаи на кражба са два. Те са следните:

а)         Маловажни случаи на Кражба – спрямо ос­новния състав по чл. 194, ал. 1 НК (чл. 194, ал. З
НК) и спрямо съставите по чл. 195, ал. 1, т. 2 и бНК, т. е. при Кражба на вещ без постоянен над­
зор и при кражба от длъжностно лице (чл. 195,ал. З НК).

б)         Леконаказуема е и ражбата при последва­ло репариране на откраднатата вещ по чл. 197
НК, стига да не е налице опасен рецидив.

This function has been disabled for Правна помощ.