25.Престъпления против живота. Убийство – видове, състави. Особени хипотези на непредпазливо убийство. Криминален аборт.

25.Престъпления против живота. Убийство – видове, състави. Особени хипотези на непредпазливо убийство. Криминален аборт.

Престъп-ленията против живота са най-тежките посегател-ства срещу личността. Непосредствен обект на престъпленията против живота са обществените отношения, които осигу-ряват – неприкоснове-ността на човешкия живот и без който лич-ността не може да съществува. Чл. 28 от Конституцията прокла-мира, че всеки има право на живот. Следва че  обект  на престъпленията против живота е самият човешки  живот. От субективна страна – има някои особености:

-техен предмет  винаги  е жив човешки организъм

-характерът на общест-вената опастност се определя от въздейст-вието върху обекта на престъплението Това е резултатно увреждащо престъпление. Субект на престъплението  може да бъде всяко наказателно отговорно лице, като особен субект се изисква по основните състави на убийството при профе-сионална непредпазли-вост и на криминален аборт. Система на прес-тъпленията против живо-та –  За обособяването й Законодателят е използва три категории:

-според характера на посегателството –три вида

А/убийство в тесен сми-съл или лишаване от  живот на друг жи човек.

Б/криминален аборт, кой-то е престъпление, увре-ждащо човешкият живот на неговият ембрионален стадий на развитие и

В/престъпления свързани със самоубийство

Според формата на вина-та:А/могат да бъдат умишлени и Б/непредпаз-ливи

-Според степента на обществена опастност разграничаваме –  прес-тъпления по основните състави на съответните престъпления и по квалифицираните състави на съответните престъп-ления и по привилеги-рованите състави.

С-мата на престъплени-ята против живота се представя:

1.вид вкл. различните убийства, които се делят на две групи

-първа подгрупа-съставите на умишлените убийства–основен състав чл.115 квалифицирани случай чл.116 привилегировани състави-чл118-121 наказуамо приготовление чл.117ал.1 и подбуждане към убийство чл.117ал.2.

-втора подгрупа – вкл. Непредпазливите убий-ства – основен състав чл.122ал.1, квалифициран състав чл.122 ал.2 убий-ствата при професионал-на непредпазливост –чл.123  убийство при сме-сена вина чл.124  ненака-зуемо убийство по непредпазливост чл.125.

2.вид престъпления про-тив живота са различните хипотези за криминален аборт по чл. 126НК и квалифицираните случай.

3.вид–престъпления про-тив живота вкл. Подпо-магането и склоняването или довеждането другиго до самоубийство.

Убийство–Умишлени убийства. Основен състав чл.115НК. Който умиш-лено умъртви другиго, се наказва за убийство с лишаване от свобода от десет до двадесет години.

Обективна страна– пред-мет на престъплението е пострадалия, жертвата.

Изпълнителното дейние  – умъртви – въздействие в/у организма на постра-далия, което е от естества да придизвика неговата биологична смърт. – физическо –  химическо или биологично. Осъщес-твяват се: – най -често  ч/з действие – напр. Причи-няване на огнестрелна рана-може и ч/з бездейст-вие – ако виновният е длъжен да извърши опре-делни действия. Убийст-вото е типично резул-татно престъпление Възможен е довършен и недовършен опит за убийство. От съществено значение е причинната връзка при убийството.

Субект-всяко наказателно отговорно лице. Убийст-вото може да се осъществи в съучастие.

Субективна страна –  Форма на вината  по чл.115е – умисълът  – може да бъде пряк и евентуален и при двете форми деецът съзнава, че деянието му е общест-вено опасно, предвижда настъпването на смъртта на жертвата и иска или допуска този резултат. ВС допуска че грешка в личността на убития не изключва умисъла за убийство.Когато е при пряк умисъл  субектът може да предвижда сигурното настъпване и възможното – вероятното  на резултата, но и в двата случай той извършва деянието си с цел да предизвика смъртта на пострадалия. При косвен умисъл – субектът винаги съзнава предвижда само възможното, евентуал-ното настъпване на смър-та на пострадалия.

Интелектуланият момент е начина и метода, чрез който се причинява смъртта на  жертвата. Съдържанието на умисъ-ла се взема в предвид при разграничаването на убийството от случайте на умишлено причиня-ване на тежка телесна повреда. Квалифицирани умишлени убийства –  те съдържат признаците на престъплението по чл.115 и наред с тях някой от квалифицираните обсто-ятелства по чл. 116. Теж-ка-наказуемите умиш-лени убийства се квали-фицират в няолко групи

:убийства кварифицирани с оглед особености на непесредствен обект-чл.116т1 убийството на длъжностно лице, на предтавител на полици-ята, на военно лице

убийства кварифицирани с оглед особености на обективната страна  –

убийства кварифицирани с оглед особености на субективната страна.

Множество убийства – опасен рецидив и съвкупност от убийства

Чл. 116.  За убийство: на длъжностно лице, на представител на общест-веността, както и на военно лице, включи-телно от съюзна или приятелска държава или войска, при или по повод изпълнение на службата или функцията му, или на лице, ползуващо се с международна защита;

2.от длъжностно лице, както и от представител на обществеността, от лице от състава на полицията при или по повод изпълнение на службата или функцията му;

3.на баща или на майка, както и на рожден син или на рождена дъщеря;

4.на бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно лице;

5.на лице, което се нами-ра в безпомощно състо-яние;

6.по начин или със средства, опасни за живо-та на мнозина, по особено мъчителен начин за уби-тия или с особена жесто-кост;

7.с користна цел;

8.с цел да бъде улеснено или прикрито друго прес-тъпление;

9.извършено предумиш-лено;

10.извършено от лице, което действа по поръче-ние или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

11.извършено по хули-гански подбуди и

12.представляващо опа-сен рецидив или осъ-ществено от лице, извършило друго умиш-лено убийство по пред-ходния или настоящия член, за което не е поста-новена присъда,

По отношение на нака-занието пробация (нака-занието е лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, доживо-тен затвор или доживотен затвор без замяна.  В случаите по точки 10 – 12 съдът може да постанови и пробация.       (2) За убийство на съдия, прокурор, следовател или на лице от състава на МВР при или по повод изпълнение на службата или функцията му нака-занието е лишаване от свобода от двадесет до тридесет години, доживо-тен затвор или доживотен затвор без замяна.

Чл.117 (1) Приготовление за убийство по чл. 115 и 116 се наказва с лиша-ване от свобода до три години .(2)Същото нака-зание се налага и на онзи, който подбужда другиго към убийство.

-За убийство, извършено в състояние на силно раздразнение, което е предизвикано от постра-далия с насилие, с тежка обида или клевета или с друго противозаконно действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за виновния или негови ближни, наказанието е: в случаите на чл. 115 – лишаване от свобода от една до осем години, а в случаите на чл. 116, точки 1 – 6 – лишаване от свобода от три до десет години.

-За убийство, извършено при превишаване преде-лите на неизбежната отбрана, наказанието е лишаване от свобода до пет години.

-За убийство, извършено от майка върху рожба във време на раждане или веднага след него, наказанието е лишаване от свобода до три години.

-За убийство на току-що родена рожба с чудо-вищен вид виновният родител се наказва с лишаване от свобода до една година или с поправителен труд.

Чл.122 (1) Който причини другиму смърт по непредпазливост, се наказва с лишаване от свобода до три години.(2) Ако смъртта е причинена с огнестрелно оръжие или със силно действу-ващо отровно вещество или ако е причинена смърт на две или повече лица, наказанието е лишаване от свобода до пет години.

Чл.123 (1) Който причини другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

(2)Който по непредпаз-ливост причини другиму смърт ч/з действия, които спадат към занятие или дейност по предходната алинея, които той няма право да упражнява, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години.

(3)Ако в случаите по предходните алинеи дее-цът е бил в пияно със-тояние или ако е причинена смърт на повече от едно лице, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

(4)Ако деецът след дея-нието е направил всичко, зависещо от него за спасяване на пострада-лия, наказанието е: по ал. 1 и 2 – лишаване от свобода до три години;  по ал. 3 – лишаване от свобода до пет години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от три до десет години.

Чл.124 (1) Който причини другиму смърт по непредпазливост вслед-ствие на умишлено нане-сена телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода от три до дванадесет години при тежка телесна повреда, от две до осем години при средна телесна повреда и до пет години при лека телесна повреда.

(2)Ако деянието по пред-ходната алинея е извър-шено в състояние на силно раздразнение, което е предизвикано от пострадалия с насилие, с тежка обида или клевета или с друго противоза-конно действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за виновния или негови ближни, наказанието е: при тежка телесна повреда – лишаване от свобода до пет години;  при средна телесна повреда – лишаване от свобода до три години;  при лека телесна повреда – лишаване от свобода до две години.

(3)Ако телесната повреда, от която е последвала смъртта, е опасен реци-див, наказанието е: при тежка телесна повреда – лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а при средна телесна повреда – лишаване от свобода от три до десет години, като съдът може да наложи и пробация.

(4)Когато деянието по ал. 1 или 3 е извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана, наказанието е: при тежка телесна повреда – лиша-ване от свобода до пет години, при средна телесна повреда – лишаване от свобода до четири години, а при лека телесна повреда – лиша-ване от свобода до две години.

Чл.125.Не се наказва майка, която по непред-пазливост причини смърт на своята недородена или току-що родена рожба.

Чл.126 (1)Който със съгласието на бременна жена умъртви плода й извън здравните заведе-ния, определени от Министерството на народното здраве и социалните грижи, или в нарушение на установе-ните от това минис-терство правила, се наказва с лишаване от свобода  до пет години.

(2)Ако виновният няма висше медицинско обра-зование или е умъртвил плода на две или повече жени, наказанието е лишаване от свобода до осем години.

(3)Ако деянието по пред-ходните алинеи е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.

(4)Бременната жена не носи наказателна отго-ворност по предходните алинеи, включително и за подбудителство и пома-гачество.

(5)Ако умъртвяването на плода е извършено без съгласието на бремен-ната, наказанието е лиша-ване от свобода от три до осем години.

(6)Ако в последния слу-чай е последвала смъртта на бременната, наказани-ето е лишаване от свобо-да от пет до дванадесет години.

Чл.127(1) Който по какъвто и да е начин подпомогне или склони другиго към самоубий-ство и последва такова или само опит, се наказва с лишаване от свобода до три години.

(2)За същото престъпле-ние, извършено спрямо непълнолетно лице, или спрямо лице, за което виновният знае, че е нес-пособно да ръководи постъпките си или че не разбира свойството или значението на извърше-ното, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.

(3)Който чрез жестоко отнасяне или системно унизяване на достойнст-вото на лице, намиращо се в материална или дру-га зависимост от него, го доведе до самоубийство или до опит за самоу-бийство, като е допущал това, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.

(4)Ако деянието по предходната алинея е извършено по непредпаз-ливост, наказанието е лишаване от свобода до три години.

This function has been disabled for Правна помощ.