24.Престъпления против икономическата основа на държавата – диверсия, вредителство. Тероризъм.

24.Престъпления против икономическата основа на държавата – диверсия, вредителство. Тероризъм.

Държавните престъпления против икономическата осново са разгледани в раздел три – те целят да засегнат Републиката чрез накърняване на нейната икономика. –специфични държавни прес-тъпления. Докато изменническите престъпления и предателскитеса насочени към засягане на нейнатаобщественополитическа организация или външна безопастностто Вредителството и диверсията са насочени против същият обект – обаче при тях методите са други – върхе здравината и сигурността на политическата организация се посяга зрез засягане на икономиката. – те засягат иконо-мическата основа. Те застрашават едновременно и вътрешната и външната безопастност на Републиката.

С Обществено политическият си характер диверсиятаи вредител-ските действия са вражески прояви. Специфичното за разглежданите престъпления е икономическият метод на засягане на Републиката . Икономическата основа на държавата са стопанската система и собственосттавърху средствата и оръдията на производството. От тук следва, че престъпленията могат да се извършат чрез : – засягане на стопанската система – – подравяне и разстройване, спъване на стопан-ската дейност. Диверсията – се изразява в унищожаване или повреждане с противодържавна цел насъществени обекти на собственост.

Вредителството-представлява противодържавна вражеска ейност, насочена към разстройване или подравяне на определени стопански отрасли или организации, вкл. Посредством неизпълнението на важни стопански задачи. При диверсията за разлика от вредителството се късае не до засягане правилното отправление, на стопанската дейност, а до непосредствено накърняване – унищожаване или повреждане на значителни конкретни обекти на обществената собственост, извършено от дееца с цел да отслаби властта или да й създаде затруднения. Диверсията е една от формите на вражеска дейност. Характеристиката и е свързана с наличието на противодържавна цел на дееца.

Непосредствен предмет съществу-ват отделни значителни обекти на собственост, засягането накоито ще създадепо-сериозно отрицателно обществено въздействие. – общест-вени сгради – инсталации – съоръ-жения – транспортни или съобщителни средства Предмет на диверсията могат да бъдат всички съществени обектина обществената собственост – средставтаа за производство – транспорт-и т.н.

Изпълнителното деяние се изразява в две форми – унищожаване и повреждане – това са две форми на накърняване на субстанцията и структурата на материалните вещи. Унищожаване то – е такова засягане вследствие накоето настъпват такива изменения които правят невъзможно използването й съобразно досегашното нейно обествено предназначение. Повредата- е свързана с по- ограничено вредоносно засягане последната не е унщожена, но е направена частично или временно негодна за ползване. Ако изпълнителното деяние е започнало, обаче по някаква причина резултатът е бил предотвратен налице ще бъде опит – напр. Заложе взрив, обаче открит.

Диверсията често пъти е дадена в съвкупност с други престъпление – в реална съвкупност с нелегална организация – незаконно преминаване на граница на страната – в идеалната съвкупност с убийство или телесно повреда на гражданин, причинени при самото осъществяване на диверсията. Диверсията е тежко държавно престъпление и може да бъде извършена от всяко лице. Не е необходимо субектът да притежава някакво специално качество или да заема някакво положение в обществение апарат ил в дадено предприятие.

Вредителството – е престъпление против републиката изразено в разстройване или подправяне чрез използване на държавни учреждения, стопански организа-ции и обществени организации, възпрепятствуване на тяхнат адейност или неизпълнение на възложението задачи извършено с цел да се отслаби властта и да й се създадат затруднения. Дейността е насочена към дезорганизация на стопанската система. Вредител-ството е вражеско засягане. Може да се изрази в засягане – на отделни стапански отрасли – на отделни стапански предприятия и т.н.

Изпълнителното деяние се изразява в разстройване или подравяне науказаните стопански отрасли. Подравянето представлява подкопаване, дозорганизиране на стопанската дейност, свързано с известно структурно засягане на съотевтното звено от стопанската организация. Разстройването – се свежда към известна по-малка степен на отрицателно въздействие върху стопанската дейност, т.нар. функционално смущение. Най-често вредителството се провежда отвътре – от лица, които заемат длъжност в държавния или обществения апарат. Субект на вредителството може да бъде – длъжностно лице в дъжавно или обществено предприятие както и внъшно лице, което спъва дейността на последните

Третият вариaнт е неизпълнението като метод за осъщесвяване на диверсията и в този случай може да бъде само такова стопанско лице на което е възложена определена стопанска задача. Задълженията, в които се изразява съдържанието на възложената задача могат за произхождат – от закона, установяващ функциите и служебните длъжности на органите на властта и на длъжностните лица въобще – от административен акт – от договор. Неизпълнението на възложената задача щесе изрази било в цялостното неосъществяване на съответните дължими действия, било в тяхното лошо или непъно изпълнение, равнозначно по същество на фактическо неизпълнение. Също така изпълнението трябва да е било обективно възможно. Законът ввежда в престъпление самият факт на предприемане на разстройваща или подравяща дейност, независимо от това далифактически са настъпили целените от дееца увреждащи резултати. Следова-телно вредителството представлява довършено престъпление със самото започване на някои от указаните дейности. Какво и придиверсията е предвиден квалифициран състав “ особено тежки случай“ . Наказанието естепенувано – в основната хипо-теза -лишаване от свобода от три до десет години – при особено тежки случай -лишаване от свобода от пет до петнадесет години съдът може да наложи и наказание по чл. 114.

This function has been disabled for Правна помощ.