23.Измяна, предателство и шпионство.

23.Измяна, предателство и шпионство.

Разпоредбата на чл.95 визира три категории прояви следователно съставите на три различни по обективните си признаци изменнически престъпления – участие в опит за преврат, участие в бунт или във въоръжено възстание – извършване на терористическо действие – извършване на действие с цел подравяне или отслабване на властта в Републиката . От характера и съдържанието на тези престъпления се вижда, че поради особената важност на на защитаваният обект – Републиката и особено опастният характер на посегателствата са въведени не само деяния, които в по.малка или по-голяма степен накърняват този обект но и такива, които само създават в тази насока. Докато престъпленията против живота и личността имат за непосредствен резултат увреждането на живота или здравето на определени лица, то горепосочените престъпления само поставят в опастност основният обект. Общото им е принципиалната им годност да засегнат държавната власт. Те имат общественоопасен характер и налично отрицателно въздействие върху политическата власт, поради което именно законът предвижда в случая най-тежки наказания.

От субективна страна и за трите престъпления е характерна една и съща насоченост – целта да бъде съборена, подровена, отслабена властта в Републиката. Тази цел е основният конститутивен елемент на техните състави.

Целите, които си поставят субектите могат да бъдат различни но преди всичко може да се късая до цел да бъде съборена, подровена или отслабена властта в Републиката. Под подравяне на властта траябва да се разбира увреждане на устоите на обществено-политическата организация на републиката – в резултата на това едно или н яколко от нейните звена се правят негодни за действие и държавата не може да прояви своята дейност чрез тях. Отслабването е такова действие, при което само се намалява здравината на дадено звено на държавната организация.

1 престъпление с опит за преврат – – насилствено заемане но властта в центъра или по места. Превратът по своето понятие е свързан с една предварителна тайна подготовка и внезапно и изненадващо осъщест-вуване чрез внезапен удар върху органите с оглед на овладяване на командни позиции.

  1. участие в бунт или въоръжено възстание – свързани са с открито повдигане на голям брой хора срещу властта, независимо от някакво предварително заемане на командни позиции чрез предварително засягане на нейните огани. – разликата между бунта и възстанието се търси в характера на отншенията между участниците в тия действия. Бунтът по начало е проява на хора принадлежащи къмопределен колектив- напр дадена войскова част. – докато при възстанието такава предварителна връзка не е необходима.

Теротистическите действия – заемат своеобразно място измежду изменническите престьпления- Терористичните действия засягат установената власт не чрез пряко въздействие върху политичесикте институции и организационните фори, в които последните се изразяват, а непосредствено чрез посегателства срещу лицата, включени в държавният и общественият апарат., които чрез свойта дейност осъществяват властта и провеждат държавната политика.

Непосредствен предмет на терористическите действия са лица, които са органи на властта или общесвени деятели – основният обект на престъпленията в сучая се явява не личният интерес на лично засегнатият а държавно политичес-ката организация, която се цели да бъде отслабена.

Изпълнителното деяние при терористическото действие се изразява поначало в лишаване от живот на държавния или обществения деятел. П своето съдържание то представлява убийство, извършено със специфична цел, на лице притежаващо особено качество. Извършва с потиводържавна цел общоопасно престъпление чл.349-350 има се предвид – общоопасно отравяне или заразяване на източници на питейна вода ина хранителни продукти – състава на престьплнието се късае доначна на засягане на държавно-полити-ческата организация – товаса деяния, които биха могли да бъдат разглеждани като масово терористично действие-сходството с терористичното действие е с оглен да субективната страна и субективната насоченост -целта и тук е да подрови или отслаби властта в Републиката. Формите са – опит различни форми на съучастие реална съвкупност – -при противодържавна организация. Предателство и шпионство. Касае се до посегателства срещу външната безопастност н Републиката до деяния, които дастрашават нейната държавна независимост. – могат да бъдат извършени като вътре така и извън страната – в чужбина. Обект на предателство се явява външната безопастност на Републиката.

От субективна страна преда-телските престъпления са умишлени прояви при някай от които се изисква и определена цел. За умисъла е достатъчно е съзнание за всички обективни елементи и състава на съответното престъп-ление и искане то да бъде извършено. Две се подгрупите предателство и шпионство Шпионството – – вкл- самото извършване на престъплението, поставяне в услуга за служене като шпионин

Предателството – няколко твърде различни прояви по отношение на непосредственият обект -подбуждане към война или извършване на друго действие – целящо предизвикване на такива усложнения – терористическо действие срещу представител на чужда държава – предателско бягство зад граница – различни прояви на военно улесняване на неприятеляи засягане нашите отбранителни възможности. -случаите на дипломатическо предателство.

Състави на предателските престъпления 1. Престъпление касае се до пряко или косвено въздействие върху представители на чужда държава или на обществена група в чужбина с оглед на тяхното мотивиране към предприемане на указанит засягащи външната сигурност на Републиката действия от между-народен характер. – напр блокада, скъсване на дипломатическите отношения , данонсиране на межд.д-р 2ал. -общ състав всяко деяние извършено с цел да предизвика “ война или друго враждебно действие против Републиката. Чл.99 – специален състав на „предателско терорис-тическо действие“ – лишаване от живот на представител на чужда държава с цел да се предизвика война или международно услжняване срещу Републиката. Основното наказание за всички тези престъпления по чл.100 е максимално тежко – лишаване от свобода от десет до двадесет години или смърт.

Шпионство. – специфично – особено опасно престъпление. Предварителното узнаване на данни относно военната мощ и отбранителните възможността въобще на дадена страна – е необходим елемент от подготовката. Необходимо е да се разгледат въпросите за държавната тайна и формите на изпълни-телното дей(яние, кои лица могат да са неговисубекти и в какво се изразява субективната му страна.

„Държавната тайна “ – това са факти, сведения, предмети от военно, политическо и стопанско или друго естество, узнаването на които от друга държава или чужда организацияможе да увреди интересите на Републиката и най-вече нейната безопастност.

Шпионството, като престъпление срещу външната сигурност на страната, се изразява в това, чедържавната тайна се издава на чужда държава или чужда организация. По тази причина по същият начин се наказва и още самото събиране на сведения, представляващи държавна тайна, с цел те да дбъдат издадени. Изпълнителното деяние е в следните форми: -издаване на държавна тайна събиране на сведения с цел издаване -поставяне в услуга на друга държава. Субект на шпионство може да бъде както български гражданин така и чужденец. От субективна страна шпионството е умишлено престъпление с ясно изразен предателски характер. Специфична цел се изиисква само при събирането на сведения. Без значение за квалификацията са индивидуалните подбуди на дееца. Шпионствотоможе да бъде извършено не само в пределите настраната, но и в чужбина. Що се късае до поставяне в услуга като шпионин – се създава едно трайно престъпно състояние, което продължава докато не настъпят факти, които го прекратяват. Шпионството е престъпление срещу външната безопастност.

This function has been disabled for Правна помощ.