Какво представлява авторското право? Как да се ползвам от закрилата? Подробна статия*

1. Какво представляват авторските и сродните права и върху какво предоставят закрила, еднакви ли са те по целия свят?

В наши дни авторското право е почти едно и също навсякъде по света благодарение на значителен брой международни споразумения, които осигуриха определено ниво на хармонизацияв почти всички държави по света. Действително, авторското право има териториален обхват и може да се различава в отделните страни, доколкото всяка държава е свободна сама да определя конкретния обхвата на закрила, който ще прилага на своята територия, освен ако не е обвързана от международен акт. В момента обаче тенденцията за уеднаквяване на авторското право, особено в ЕС, е по-силна от всякога. В тази връзка същността на авторското право и сродните му права е еднаква навсякъде. Авторското право защитава произведенията на литературата, изкуството и науката, като предоставя на техните автори набор от имуществени и неимуществени права. Правата, сродни на авторското, от друга страна, предоставят закрила на артистите-изпълнители, на продуцентите на звукозаписи и на филми, и аудио-визуални произведения и радио- и телевизионните организации във връзка с използването на техните записани изпълнения, записи и програми, в т. ч. и посредством тяхното възпроизвеждане и разпространение.. Авторското право и сродните му права осигуряват сходна закрила, която обаче се различава по своя обхват и продължителност.

2. Кой притежава авторското право и какви са ползите от авторското право за създателите, правоносителите, потребителите, икономиката и културата като цяло?

В общия случай носител на авторското право е физическото лице, създало произведението, наречено „автор“, но съществуват и изключения (законови или договорни), при които авторското право може да възникне и за друго лице, физическо или юридическо, наречено „носител на авторското право“, както например, при създаване на компютърни програми или бази данни в рамките на трудов договор или когато произведение е създадено по поръчка и е уговорено, че съответните правата ще възникнат директно за възложителя. Авторското право върху произведение, създадено от две или повече лица, им принадлежи съвместно и поравно, освен ако не е уговорено друго. В случая на сборно произведение, авторското право принадлежи на физическото или юридическо лице, което е извършило подбора или изготвянето на сборното произведение, като авторското право върху отделните части, включени в него, принадлежи на отделните автори. Авторското право върху произведение, създадено в рамките на трудово правоотношение (с изключение на компютърни програми и бази данни), или по поръчка по принцип принадлежи на автора (освен ако в договора не е уговорено друго). Работодателят или възложителят обаче има изключителното право да използва това произведение във връзка с обичайната си дейност или за целите, за които е поръчано създаването на произведението. В този случай авторът (фактическият създател) няма право на допълнително възнаграждение към заплатата си или към получения хонорар. В случаите обаче, когато произведения са създадени в рамките на трудово правоотношение или служебно правоотношение и полученото възнаграждение се окаже неадекватно на приходите, реализирани в резултат на използването на произведението, авторът има право на допълнително възнаграждение. Ако не се постигне съгласие между автора и работодателя/възложителя, въпросът се решава от съда по справедливост.

В случаите на създаване на компютърни програми или бази данни авторското право по принцип възниква за работодателя, но в трудовия договор може да бъде уточнено, че ще възникне и за автора

Авторите и правоносителите печелят от търговската експлоатация на техните защитени произведения. Всеки, който иска да възпроизведе и разпространи в обществото защитено произведение, следва да встъпи в договор с автора или правоносителя. В резултат на този договор, наречен лицензионен, авторът или правоносителят получава възнаграждение за своето авторско право. Креативните индустрии са тези, които инвестират в създаването и разпространението, в широкия смисъл на думата, на нови произведения и не само улесняват връзката между авторите, тяхното творчество и публиката, но също така подхранват обществото с необходимите предпоставки за културно развитие и интелектуален просперитет. Те изпълняват ключова роля, като стимулират бъдещи творчески инициативи чрез инвестирането в нови таланти, технологии и иновации, които допринасят за развитието на личността и обществото.

3. Автоматично ли получавам авторскоправна закрила, например, ако направя снимка с телефона си или за да получа закрила е необходимо да регистрирам произведението си?

Авторскоправната закрила произтича автоматично от акта на създаване на произведението и неговото обективиране и не изисква последващи действияпо регистрация. Този принцип в наше време е почти универсално възприет и произтича от редица международни конвенции. Като се има предвид горното, лицето става автор на фотографията в момента на нейното създаване, доколкото тя е резултат от неговата творческа дейност. За разлика от някои национални законодателства, които изискват някакъв вид регистрация, за да бъде възможна защитата на авторското право срещу нарушители , българският Закон за авторското право и сродните му права, е много демократичен и не налага подобни задължения на авторите. Още повече, че цитираният законсъдържа презумпция за авторство, която предвижда, че стига едно лице да е посочено като автор по обичайния за това начин, тежестта за доказване на противното, когато се оспорва това авторство, е върху оспорващата страна. В този контекст доброволно депозиране на произведението, например при нотариус, може да се използва като важно доказателство в хода на съдебен спор относно датата на създаване и авторството, без регистрацията да е предпоставка за позоваване на авторското право.

4. Какви действия съставляват нарушение на авторски права? Мога ли да си навлека неприятности, ако наруша авторски права? А ако не съм знаел, че използвам произведение, което се ползва с авторскоправна закрила?

Нарушение на авторско право е налице, когато например някой използва, копира или преработва защитено произведение без съгласието на носителя на авторското право. В България нарушението на авторско право може да доведе до ангажиране на гражданска, наказателна и административно-наказателна отговорност на нарушителя (при случаи на по-дребни нарушения). При гражданската отговорност съдът може да осъди нарушителя да заплати обезщетение на правоносителя, да разпореди преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, която съставлява неправомерно използване, да разпореди изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри от защитеното произведение, както и на негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземплярите, и др. При реализиране на деликтната отговорност по гражданскоправен ред вината на нарушителя се презюмира, но тази презумпция е оборима. В случай, че нарушението съставлява престъпление по чл. 172а от Наказателния кодекс, тогава съдът ще изследва и умисъла на дееца. Наказанията в такъв случай са лишаване от свобода и налагане на глоби. В по-маловажни случаи тези нарушения могат да представляват и административни нарушения, като вината не подлежи на доказване. Санкциите са глоба и имуществена санкция. При приключване на наказателните и административно-наказателните производства, предметът на нарушението се отнема в полза на държавата и се унищожава.

5. При какви условия мога да използвам защитено с авторско право чуждо произведение? Казаха ми, че за използването на чужди творби е необходимо само да се цитира авторът и тогава използването е винаги позволено?

По принциплице, което иска да използва защитено с авторско право произведение, следва първо да получи съгласието на автора или носителя на авторското право. Авторите и носителите на авторски права предоставят своето съгласие за законно използване на техните произведения посредством лицензионен договор, който в случаите на отстъпване на изключителни права трябва да е в писмена форма. По принцип тези договори съдържат конкретните условия, при които защитеното произведениеможе да се използва, като например срок, територия и пр. Българското законодателство в областта на авторските права предвижда също така и ограничен списък от изключения, при които е възможно свободно използване на чуждо произведение със или без заплащане на възнаграждение. В тези изрично изброени в закона случаи чуждо произведение може да се използва свободно за определени цели и в определен обем при посочване на името на автора и източника. Важно е да се отбележи, че тези изключения не се прилагат по отношение на компютърни програми.

6. Имам ли право да използвам защитено музикално произведение като саундтрак на домашен видеоклип, който съм заснел и искал да ъплоудна на платформа за видеоклипове?

Крайният потребител има право да използва защитено музикално произведение като саундтрак в домашен видеоклип, в случай че преработката, синхронизацията и възпроизвеждането се осъществява при условията на свободно използване, като например за лично ползване, с нетърговска цел, с научна или образователна цел. В случай, че потребителят обаче иска да ъплоудва видеоклипа на видеоплатформа, той следва да получи съгласието на авторите и/или на носителите на авторските права върху музиката, тъй като ъплоудът изисква да бъде направено копие на произведението и да бъде предоставен достъп до това копие на неограничен брой потребители, които действия не попадат в обхвата на свободно използване.

7. Имам ли право да дам копие на защитено с авторско право произведение на член от семейството или на приятел?

Ако желаете да дадете на член от семейството или на приятел Вашия собствен екземпляр от защитеното произведение, имате това право, тъй като авторското право върху конкретния екземпляр се е изчерпало, когато за първи път сте го закупили. Нямате право обаче да правите копия на собствения Ви екземпляр с цел да ги раздавате на членове на семейството или на приятели.

8. Имам ли право да даунлоадвам от Интернет защитено с авторско право произведение има ли значение каква технология се използва и дали свалям само части от произведението?

Имате право да свалите от интернет едно защитено с авторско право произведение, в случай че това Ви е разрешено от автора или носителя на авторското право или се сваля за лично ползване от легален източник. Всяко друго неразрешено сваляне от интернет на защитено с авторско право произведение е забранено по закон, независимо от използваната технология.

9. Какво представляват Техническите средства за защита и имам ли право да ги заобиколя, за да си изготвя копия за лични цели?

Техническото средство за защита е технология или устройство, което възпрепятства извършването на действия, които не са разрешени от автора или носителя на авторското право върху защитеното произведение и позволява контрол върху произведението от автора или носителя на авторското право посредством код за достъп, заглушаване на сигнала или друг подобен механизъм за контрол. На потребителите не е разрешено да преодоляват техническите средства за защита, в т.ч. с цел създаване на копие за лично ползване, и, ако го направят без съгласието на носителя на правотоможе да им бъде потърсена отговорност. В определен брой изрично предвидени случаи на свободно използване на ползващи се с авторскоправна закрила произведения, потребителят може да поиска от носителя на правото да му осигури достъп до конкретното произведение до степен, необходима за този вид използване .

10. Какво представляват компенсационните възнаграждения за авторските права?

Режимът на компенсационните възнаграждения (при свободно използване на закриляни авторскоправни произведения) бе въведен през 80-те години на 20-ти век в отговор на нарасналия обем фотокопиране на печатни материали и развитието на технологиите, което доведе до широко разпространение на уреди и устройства за запис на музика и филми в домашни условия. Тези широки възможности за лично ползване на закриляни произведения доведоха до намаляване на продажбите на източници, съдържащи самите защитени произведения. Режимът на компенсационните възнаграждения бе предназначен да възстанови баланса, като даде възможност на авторите и носителите на авторски и сродни права да получават справедливо възнаграждение за този вид използване.

Въз основа на сега действащия режим на компенсационните възнаграждения производителите и вносителите на празни информационни носители следва да заплащат компенсационни възнаграждения на организациите за колективно управление на права, които от своя страна да ги преразпределят между творците. По принцип вносителите и производителите на устройства за запис като училища, библиотеки и копирни центрове, би следвало да заплащат компенсационни възнаграждения и по този начин справедливо да овъзмездяват труда на авторите, но за тази цел е необходимо да бъдат направени изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права.

11. Нарушавам ли авторски права, ако гледам филм чрез онлайн стрийминг вместо да го доунлоадвам от Интернет?

Съгласно действащото българскозаконодателство потребител, който гледа филми чрез стрийминг от неоторизиран източник, формално извършва нарушение на авторски права чрез изготвяне на временно копие на част от произведението в процеса на стрийминга. Поради своя инцидентен характер и ниската степен на засягане на правата на авторите или правоносителите, тези деяния не би следвало да водят до ангажиране отговорността на крайния потребител. Действителното нарушение на тези права се осъществява от неоторизираната платформа, която възпроизвежда трайни копия на защитени произведения, и предоставя онлайн достъп на неограничен брой потребители, с което съществено уврежда законните интереси на правоносителите.

12. Ако защитени с авторско право произведения са включени в мои постове в Интернет автоматично от платформи на социални медии, нося ли отговорност за това и това съставлява ли нарушение на авторски права? Ами ако аз предоставя линк към тях или ги вградя в моя собствен уебсайт или блог?

Ако защитено произведение бъде включено автоматично от социална медийна платформа в поста на потребител на база на предварително зададени от социалната медийна платформа настройки, от потребителя не следва да се търси отговорност за нарушение на авторски права. Ако обаче това се случи на база ръчни настройки, зависещи от волята на потребителя, от него може да се търси отговорност. В случай, че потребителят предоставя линкинг или фрейминг на произведения в своя собствен сайт или блог към произведения, които вече са били съобщени на публиката от правоносителя на друг уебсайт, потребителят не следва да носи отговорност.

13. Когато съм създал произведение и искам да го ъплоудна онлайн, общите условия на много сайтове предвиждат прехвърляне на моите авторски права в полза на сайта. Това означава ли, че аз ще загубя всички мои права върху произведението за в бъдеще?

Предоставянето на съгласие за използване на авторско произведение на сайт за ъплоуд, по дефиниция не води до загуба на авторските права. Зависи от конкретните общи услoвия, но в повечето случаи сайтовете изискват отстъпване на неизключителна лицензия, за да могат да използват произведението само за целите на сайта. В този случай авторът си запазва правото да разрешава и на други сайтове да използват произведението срещу възнаграждение. Само когато авторът отстъпва правата си на изключителна основа, той повече няма право сам да използва произведението или да разрешава използването му от трети страни засрока на лицензията .

14. Моят аватар е базиран на любимата ми филмова звезда, анимационен герой или спортен отбор. Заради това мога ли да си навлека неприятности, свързани с нарушение на авторски права?

От потребители, които са базирали своите аватари на изображения на филмови звезди, анимационни герои или спортни клубове, може да бъде потърсена отговорност за нарушение на авторски права или нарушение на правата на личността.

15. Как да разбера дали дадено произведение се предлага онлайн законно или незаконно?

Потребителите следва да бъдат проактивни, когато се опитват да разберат дали едно произведение се предлага законно или незаконно онлайн. Липсата на ясна информация за авторите на произведенията и за режима на тяхното използване е ясна индикация, че произведенията не се предлагат законно онлайн.

*Статията е изготвена от национални експертни по авторските права от 28-те държави — членки на ЕС, в съответствие с приложимата юрисдикция. Европейската обсерватория координира тази дейност в контекста на своите Работни групи.

Тази статия е публикувана в Статии. Натиснете, за да я добавите като отметка натисни.

This function has been disabled for Правна помощ.