ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ – Какво да правим със съседите, които постоянно ни безпокоят/тормозят? Полиция? Кмет? Или и двете.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

    За да се разкрие смисъла на термина етажна собственост следва да се отграничат специфичнити белези на това явление. Като първи белег терминът има предвид правоотношения, които възникват по повод на сграда или постройка. Други недвижими имоти не могат да бъдат обект на етажна собственост. Не могат да бъдат обект и движими вещи, па макар и построени на етажи. Вторият белег е наличието на повече от един архитектурно обособен самостоятелен обект в сградата, разположени на един етаж или са част от него, или отделните обекти са един над друг. От тази гледна точка не е необходимо сградата да има няколко етажа. В случая значимото е сградата да има повече от един самостоятелни обекти. Трето – за да етажна собственост е необходимо отделните обекти да бъдат свързани помежду си с някои части от сградата. Четвърто – сградата ще се окаже етажна собственост само когато отделни части от нея се окажат обекти на отделно самостоятелно право на собственост. Достатъчно е поне две лица да притежават отделни самостоятелнин обекти в сградата. Пето – собствениците на отделни обекти същевременно са и съсобственици и върху общите части на сградата. Общите части не могат да съществуват самостоятелно и да бъдат притежание на други освен на тези чиято собственост са отделните обекти.
    Тоест имаме етажна собственост в сградите, където живеем в собствено жилище, но въпреки това имаме общ вход, коридор, асансьор и др. общи части от сградата.
Именно, за да може да се управляват тези общи части и да се поддържа реда в общата ни сграда, е въведен институтът на етажната собственост и нормативната уредба в Закона за собствеността и Закона за управление на етажната собственост.
    Все пак, при едно общо съжителество, често възникват проблеми от различно естество – вдигане на шум, замърсяване на входове, неплащане на такси и др. Поради тази причина, законът е въвел редица механизми, които ни помагат да се справим с недобросъвестните съседи до такава степен, че чак да можем да ги отстраним от жилището им!

Какво става ако някой не спазва решение на общото събрание на собствениците? То как ни задължава?

 

    Всяко решение, прието на Общото събрание на собствениците, се изпълнява в определения в него срок.

    Ако няма посочен срок, то се изпълнява в 14 дневен срок от получаването на писмена покана, връчена на лицето.    Поканата може да се връчи на собственика, на упълномощено от него лице или на пълнолетен член от неговото домакинство, който е вписан в книгата на собствениците.Фактът, че поканата е връченасе удостоверява с разписка, в два екземпляра се подписва от връчителя и от лицето, на което е връчена.

    В случай, че има отказ да бъде приета тази покана, тя се залепва на външната врата на дадения апартамент. За това се съставя протокол от връчителя, с отбелязване на часът, датата на залепване на поканата и обстоятелствата, които са довели до липсата на личното й връчване. Задължителен е и подписът на един свидетел– собственик на жилище в сградата.Собственик, който не живее в съответното жилище се уведомява чрез упълномощеното от него лице или ако няма такова ,чрез залепяне на поканата на външната врата на неговото жилище.

    Когато даден апартамент има няколко собственици, поканата се смята за връчена на всички, ако е получена поне от един от тях.В случай, че собственик или обитател на жилище, не изпълни решение на Общото събрание, въпреки отправената до него покана, управителят може да подаде ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Заявлението, заедно с препис от решението на Общото събрание,  се подават до Районния съд по местоживеене на длъжника. При едно уважение на тази заповед за изпълнение, то се води, че лицето срещу което е издадена тази заповед- е осъдено. То вече понася последствията на записаното в заповедта за изпълнение, ако не я е обжалвал навреме. 

 

         КАКЪВ Е РЕДА, АКО СОБСТВЕНИК НАРУШАВА ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА СГРАДАТА И СЪЗДАВА БЕЗПОКОЙСТВО, ПО-ГОЛЯМО ОТ ОБИЧАЙНОТО?

 

    Собственикът или съответно обитателят за неизпълнение на вътрешния ред, се наказва с глоба от 20 лв. до 100 лв., а когато собственик е юридическо лице- налага му се имуществена санкция в размер от 150 до 350 лева.

    За нарушаване на вътрешния ред, съпроводено със създаване на безпокойство, по-голямо от обичайното –наказанието съответно за собственика е глоба от 50 до 150 лева, а когато нарушител е юридическо лице- от 200 до 500 лева.

    За извършеното нарушение се създава констативен протокол от управителния съвет. Съставя се в 3 екземпляраАко в сградата не е избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и от двама собственици, определени с решение на Общото събрание.След това управителят представя съставения констативен протокол в общината.

   Съответната общинска администрация съставя акт за констатирано нарушение. Въз основа на него кметът или оправомощено от него лице съставя наказателно постановление. В сайта ни сме поместили достатъчно информация относно какво е това Наказателно постановление и какъв е реда за неговото обжалване и изпълнение. 

 

 

         КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ КМЕТА И В КОИ КЪМ СЪОТВЕТНИЯ РАЙОНЕН СЪД?

 

    Към Районния съд

–          Когато се обжалват решения, приети от Общото събрание на етажната собственост. Молбата се подава до Районния съд по местонахождение на сграда. Срокът, в който можем да я подаде е 14 дни от получаването на съобщение за изготвен протокол от Общото събрание.

–          Когато се обжалват актове на управителния съвет или на управителя.

–          При отказ да се изпълни решение на Общото събрание

    Към Кмета

–          При нарушаване на закона за управление на етажната собственост или при нарушаване на правилата за вътрешния ред, създаващо безпокойство по-голямо от обичайното. 

 

 

    ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА ИЗГОНИМ СЪСЕД ОТ НЕГОВ ИМОТ, ЗАЩОТО ПРЕЧИ НА ОСТАНАЛИТЕ И ЗАСТРАШАВА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ?

    Законът за собствеността изрично е предвидил и такъв ред.: Собственикът на етаж или на част от етаж се изважда от сградата по решение на общото събрание за срок до три години:
а) ако използува или допуска да се използуват неговите помещения по начин, който излага сградата на опасност от пожар или от значителни повреди, и
б) ако систематически нарушава правилника или решенията на общото събрание за вътрешния ред в сградата или добрите нрави.
Общото събрание може да вземе решение за изваждане само след като собственикът е бил предупреден писмено от управителя, че ще бъде изваден от имота и ако и след това предупреждение не е прекратил нарушението.

Тази статия има за цел да ви насочи в нормативната уредба, за да разберете, че има редица правни механизми за справяне с проблеми свързани с етажната собственост. Инициативата и главните правомощия свързани с уреждането на спорове от етажната собственост, се полагат на управителния съвет и общото събрание.

С уважение 

Адвокат Георги Костов

имейл адрес: mail@pravnapomosht.bg

уебстраница: https://pravnapomosht.bg/advokatkostov или https://www.facebook.com/advokatkostov/

 

Адвокат Георги Костов
pravnapomosht.bg/advokatkostov

 

 

Тази статия е публикувана в Статии. Натиснете, за да я добавите като отметка натисни.

This function has been disabled for Правна помощ.