Съдебен изпълнител-ЧСИ ми запорира сметката? Какво следва и как да се защитя, Защитен доход и вещи, Подробна статия*

В тази статия ще се опитаме да ви представим по лесен и разбираем начин как се осъществява принудителното изпълнение и как можете да се защитите с правни средства.

Последствията при неплащане на ваш дълг могат да бъдат разнородни:

 • Начисляване на допълнителни лихви, такси и разноски, които трябва да плащаш заедно с просрочените задължения по кредита;
 • Предприемане на действия срещу теб от страна на кредитора, които имат за цел да ви накарат да платите;
 • Принудително събиране на задължението чрез частен съдебен изпълнител.

Тук ще разгледаме по какъв ред следва събирането на вашия дълг от съдебен изпълнител

ЧСИ- Частен съдебен изпълнител и изпълнително дело

Изпълнителното дело е особен вид производство, което се образува по молба на вашия кредит- този на когото дължите определена парична сума или някаква вещ

Целта на това дело е, кредиторът да събере неплатените задължения по кредита принудително, т.е. независимо от това дали имате желание да плащате задължението си.Тъй като подобен тип събиране на задължението включва и принуда спрямо длъжника, действията които могат да бъдат предприемани срещу вас са изрично уредени в закона, но това не означава, че не се допускат нарушения и превишаване на определени права. Вие трябва да следите за законосъобразните действия на ЧСИ и този на когото дължите, тъй като законът ви е снабдил със защита в такъв случай.

Важно е да се знае, че такива действия могат да бъдат извършвани само от съдебен изпълнител в хода на изпълнително дело срещу вас. Така например, няма как банката или лихварят лично да дойде у вас и да иска да ви вземе спестяванията или скъпа техника. Такова действие е наказуемо и се предвижда лишаване от свобода!

Правата, които съдебният изпълнител има във връзка със събиране на кредита, могат да бъдат обособени в три групи:

 • Право да извършва проучване за имуществото ви – да получава информация от държавни органи, физически и юридически лица за собствеността ви, за наличността по банковите ви сметки, за възнагражденията и други плащания, които получавате от трети лица /заплати, обезщетения за неползван отпуск, социални плащания и т.н/;
 • Право да налага мерки, които ограничават разпореждане с имуществото ви – запори и възбрани;
 • Право да извършва продажба на имущество ви, да удържа суми от вашите банкови сметки или от плащания, които получавате /трудови възнаграждения и др./.

КАК ПРОТИЧА САМАТА ПРОЦЕДУРА?

След образуване на самото дело, съдебният изпълнител извърша проучване на вашето имущество, за да определи по какъв начин може да се събере тази част от вашето имущество, с която да си погасите дълговете. Отделно, съдебният изпълнител може да наложи и определени обезпечителни мерки – запори на банкови сметки и движими вещи или възбрани на недвижими имоти. По този начин, вашият кредитор се подсигурява, че няма да се лишите от собственото си имущество, за да му навредите.

 • Специфика! – Съдебният изпълнител като прави проучване може да събере и дължимите от вас суми към държавния бюджет и местната хазна. Бъдете подготвени!

 

След като извърши горните действия, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е съдебният изпълнител да ви изпрати покана – съобщение и предостави двуседмичен срок за доброволно плащане на задължението.

В поканата съдебният изпълнител посочва точния размер на дължимата от вас сума или вещ, в това число дължимите разноски за съдебното и за изпълнителното дело, както и размера на неплатените задължения към държавата, в случай, че имате такива.

Съдебният изпълнител също ви уведомява и за това дали е наложим запори и възбрани, ако въобще са наложени такива.

Смисълът на този двуседмичен срок е да платите задължението ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСИ за чси и други, през това време не може да се извърши продажба на вашето имущество. Така да се каже, бива ви даден един последен шанс да платите задължението си доброволно. Едва след това, съдебният изпълнител има основание да започне същинската процедура.

АКО НЕ ПЛАТЯ ДОБРОВОЛНО?

В случай че не извършите плащане в срока, предоставен с поканата за доброволно изпълнение, съдебният изпълнител има възможност да пристъпи към принудително събиране на задължението, което е нежелан резултат, поради таксите и негативните последици, които следва да претърпите.

!Два вида изпълнение според това, дали трябва ваше съдействие или не

1.Част от действията на съдебния изпълнител, свързани с принудителното събиране на кредита, не изискват съдействие от ваша страна. Такива действия са например удръжки от суми по банковите ви сметки или удръжки от плащания във ваша полза /от трудово възнаграждение, от социални плащания или плащания от трети лица/.

В тези случаи съдействие на съдебния изпълнител трябва да укажат лицата, които дължат плащането към вас/банката, в която имате банкови сметки; работодателят, който дължи плащане на трудово възнаграждение и т.н./. ВНИМАНИЕ – Не цялото ви имущество може да бъде запорирано или удържано, продължете да четете статията, за да бъдете информирани, кое имущество е защитено и как можете да пренасочите изпълнение към друго имущество.

2. Други действия обаче, като продажба на движими вещи и недвижими имоти, които са ваша собственост, изискват от вас да указвате съдействие на съдебния изпълнител.

Причината за това е, че вещите, които ще бъдат продадени се намират при вас, а ако предстои да бъде продаван имот – вие сте тези, които трябва да осигурят достъп до него за снимки, оглед и евентуално предаване на владение.

В тази връзка всяка процедура за продажба на ваши вещи или имоти започва с писмено съобщение от съдебния изпълнител, с което той ви уведомява за точна дата и час, в който следва да му осигурите достъп до вещите или имотите, които ще бъдат продавани. С това се цели съдебният изпълнител да извърши оглед и да опише на съответните вещи или имоти.

Вашето съдействие се изисква и след извършване на продажбата, когато съответните вече продадени вещи или имоти следва да бъдат предадени на купувачите им.

ВНИМАНИЕ – Когато извършва опис в жилището ви, тоест кои вещи следва да бъдат продадени на търг, ЧСИ приема по презумпция, че вещите, които са при вас са ваша собственост, без значение кой ги е оставил или дали е временно. Този, който е собственик трябва да доказва, че вещите не са на длъжника!

Според закона длъжникът следва да указва пълно съдействие на съдебния изпълнител за достъп до вещите или имотите, за които съдебният изпълнител го е уведомил, че ще бъдат описвани и съответно продавани по делото.

ВНИМАНИЕ – Ако не укажете съдействие, което е често срещана практика, съдебният изпълнител може принудително да осъществява достъп до сгради, отваря ключалки и др. подобни, за тези цели може да иска съдействие от полицията и други органи! Също така, всяка помощ допълнително оскъпява производството, а тези разходи отиват при вас!
Продължете на втора страница:

 

ИМУЩЕСТВО, КОЕТО Е ЗАЩИТЕНО ОТ ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И СЛЕДВА ДА ОСТАНЕ ЗА ВАС!

Част от имуществото ви не може да бъде ползвано от съдебния изпълнител за събиране на вземането на кредитора.

Такова имущество представляват определена в закона част от движимите вещи и недвижимите му имоти и част от плащанията, които имате право да получавате.

Вещите, които съдебният изпълнител не може да продава, са:

 • вещи за обикновено ползване на теб и на семейството ти;
 • необходимата храна на теб и семейството ти за един месец, а за земеделските стопани – до нова реколта, или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава;
 • необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца;
 • машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на теб, ако упражняваш свободна професия или си занаятчия за упражняване на твоето занятие;
 • земите ти, ако си земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 декара или ниви или ливади с площ до 30 декара, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев – за една година;
 • необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша;
 • жилището ти, ако ти и никой от членовете на семейството ти, с които живееш заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали живееш в него. Ако жилището надхвърля жилищните нужди на теб и членовете на семейството ти, надвишаващата част от него се продава, ако са налице уредените в закона условия жилището да бъде поделено на отделни самостоятелни обекти;
ВНИМАНИЕ
От ограниченията по-горе не могат да се ползват длъжниците относно вещи, върху които е учреден залог или ипотека, когато кредитор е лицето, в полза на което е учреден залогът или ипотеката. Тоест, ако сте учредили ипотека за ипотечен кредит и сте заложили последното си жилище, не можете да се ползвате от защитата, която описахме по-горе. Тази практика е често срещана при договорите с банките и хората се подлъгват, че законът ги защитава в тази част, но далеч не е така!

 

Отделно от ограниченията, които касаят продажбата на земи или жилище на длъжника, не могат да се ползват:

 • длъжниците по задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансови начети;
 • длъжниците за случаи, предвидени със закон.

ВНИМАНИЕ

Случва се и ЧСИ да прави грешки и неправилно да преценя кое имущество е защитено и кое не. При такава преценка можете да се защити като отправите молба до него и докажете, че имуществото, което той се опитва да изземе или наложи запор/ възбрана е защитено от закона.

 

Плащанията към вас, от които съдебният изпълнител не може да прави удръжки са:

 • ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
МЕСЕЧЕН ДОХОД НЯМАТЕ ДЕЦА ИМАТЕ ДЕЦА, КОИТО ИЗДЪРЖАТЕ
до 510 лв. ЗАЩИТЕН ДОХОД ЗАЩИТЕН ДОХОД
от 510 до 1020 лв. 1/3 от дохода ви 1/4 от дохода ви
от 1020 до 2040 лв. 1/2 от дохода ви 1/3 от дохода ви
над 2040 лв. горницата над 1020 лв. горницата над 1275 лв.

 

 

ВНИМАНИЕ
Месечното трудово възнаграждение по-горе се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски. Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение.

Продължете на трета страница:

 

 

 • обезщетенията по социалното осигуряване, включително за безработица;
 • социалните помощи, предоставяни от държавния или общинския бюджет;
 • сумите по дарение от физически и юридически лица, получени от лица с трайни увреждания с намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане над 50 на сто и други категории лица в неравностойно социално положение;
 • вземанията за издръжка, определени от съда.

 

СПИРАНЕ ДЕЙСТВИЯТА НА ЧСИ ПО ВАША МОЛБА

В закона е уреден механизъм, чрез който можете да спрете изпълнителното дело, образувано срещу вас.

Това е възможно в случай, че до предаването на движимата вещ за продан в магазин или борса, съответно преди началото на търга за продажбата й, а за публичната продан на имот – до деня, предхождащ деня на проданта, внесете 30 на сто от вземанията по предявените срещу вас изпълнителни листове и се задължите писмено да внасяте на съдебния изпълнител всеки месец по 10 на сто от тях до пълното погасяване на задължението.

Ако не платите някоя от вноските, описани по-горе, съдебният изпълнител по молба на кредитора продължава изпълнението, без да можете да искаш ново спиране.

Описаното по-горе правило не се прилага, когато се продава заложена или ипотекирана вещ или вещ, включена в търговското предприятие на едноличния търговец.

 

ЗАЩИТАТА СРЕЩУ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ДЕЙСТВИЯ НА ЧСИ

Някои от действията на съдебния изпълнител в изпълнителното дело могат да бъдат обжалвани от вас пред окръжния съд по мястото на предприетите действия по изпълнение.

Срокът за подаване на жалба е една седмица от извършване на действието, ако сте присъствали при извършването му или ако сте били призовани, а в останалите случаи – от деня на съобщението от съдебния изпълнител.

Такива действия са:

 • издадено от съдебния изпълнител постановлението за глоба;
 • насочването на изпълнението върху имущество, срещу което считате, че по закон не могат да се извършват изпълнителни действия /посочено по-горе в тази статия/;
 • отнемането на движима вещ или отстраняването ви от имот, в случай, че не сте уведомен надлежно за изпълнението;
 • издадено от съдебния изпълнител постановление за дължими разноски по делото.

 

This function has been disabled for Правна помощ.