62. ОБЕКТИВНО СЪЕДИЯВАНЕ НА ИСКОВЕ

Въпрос № 62

ОБЕКТИВНО СЪЕДИЯВАНЕ НА ИСКОВЕ

а)Понятие и видове

ОСИ – множество на исковете при един и същ ишец или ответник. Целта е да се изчерпи конфликтността вежду страните. Да се изключи постановяването на противоречащи решения.

ОСИ е свързване на няколко иска с различен предмет между същите страни за общо разглеждане и решаване в рамките на общо производство. ОСИ води до множество процесуални отношения. Всяко от тях има з апредмет различно спорно право. При другарството обединяващ е предмета, неговото пълно или частично сходство при ОСИ обединяващо звено е сходството на страните.

Видове ОСИ: 1 Според способа :

а) няколко иска с обща искова молба или чрез разширяване на първонамално предявения.

б) чрез предявяването на насрещен иск от ответника

в) предявяване на ИУИ било от ищеца, било от ответника

г) обратен иск от подпомаганата страна срещу подпомагащата.

  1. По чии почин се осъществява ОСИ: на ищеца; на ответника; на ищеца или на ответника; на съда.
  2. Според времето, когато се предприема ОСИ:

а) първоначално – ищеца с исковата молба

б) последващо – при всички останали способи на ОСИ

  1. според съотношението на съединените искове

а) Кумулативно – при което от съда се иска да разгледа всеки от съединените искаве и да се прозинесе по всеки с решение, напр. ОСИ чрез ИУИ чрез насрещен иск, по почин на ищеца.

б) Алтернативно – когато ищецът предоставя на съда да разгледа и уважи един от съединените искове. По прицип това е недопустимо поради неопределеност на петитума, но в някои случаи е наложително – e.g. алтернативни и факултативни престации. Напримере когато изборът на дължимата престация е предпоставен на трето лице, а то до деня на предявяване на иска не е направило своя избор.Когато ищецът разполага с няколко конкуриращи се притезания или основания на същото право.

в) Евентуално – съединяват се няколко  иска за защита на едно и също право. Предявяват се няколко иска, от които единият е главен и от неговото уважаване/неуважаване зависи задвижването на/произнасянето по другите. Когато ищецът прибягва до евентуално ОСИ, той обуславя разглеждането на евентуалния иск от уважаването/неуважането на главния иск. Т.е. това е предяваване на искове “под условие”. Съдът е длъжен да извърши по еевнтуалния иск всички процесуални действия, насочени към разглеждането му по същество. Но не се ли сбъдне условието, съдът не може да се произнесе с решение. Поводи за евентуално ОСИ могат да бъдат:

– един и същ петитум, обоснован с различни взаимно излючващи се факти.

– въз основа ва един и същ факт се предявява едно главно и едно евентуално искане.

– въз основа на различни факти, различни искания, от които едното е главно, а другото евентуално.

Допустимост на ОСИ:

  1. Общи условия (за всички способи на ОСИ)

– да са подведомствени на съдилищата.

– да подлежат на разглеждане по един и същ съдопризводствен ред.

– да бъдат насочени срещу същия ответник.

б)Насрещен иск и възражение за прихващане

Насрещен е искът, който ответника предявява срещу ищеца и който съединява за общо разглеждане с първоначалния иск в образуваното по него производство. За допусдтимостта на НИ важат общите условия: висящ процес, до приключване на първото заседание. НИ е иск наответника срещу ищеца.

Предмет на НИ е такова спорно право, което се намира във връзка с правото предмет на първия иск или може да се компенсира с него. Зависимост между двата иска. Предявява се с писмена искова молба пред съда по първонамалния иск, съобразно подсъдността поради връзка между делата.

С НИ ответникът търси самостоятелна защита срешу ищеца. Затова не е акцесорен спрямо първоначалния. Съединяването надвата иска е кумулативно. Може да бъде предявен и като евентуален.

За разлика от възражението за прихващане, НИ е не само средство за защита срещу първоначалния иск, но е и средство за самостоятелна защита на вземането на ответника. ВП е само средство за защита срещу първоначалния иск. Основна разлика има във връзка с размера на противопоставеното от ответника компенсируемо право. Пълна защита /например ако компенсируемото право което той претендира е на по-голяма стойност от претендираното от ищеца/ ответникът може да получи само чрез НИ.

в)Обратен иск

Чрез обратен иск  с първоначалния иск се съединява иск на страната срещу подпомагаща страна. ОИ има за предмет едно регресно притезание на една от страните срещу подпомагащата я страна, но може да бъде предявен и срещу лицето, което подпомага противната страна.

Регресно е притезанието, стрямо което правото предмет на първотначалния иск е преюдициално. Предявява се най-късно до приключване на първото заседание по делото. ОИ се предявява като евентуален.

г)Инцидентен установителен иск

ИУИ е искът, който се предявява допълнително по висящия процес от ищеца или ответника, за да установи съществуването или несъществуването на правоотношение, което е преюдициално спрямо спорното право, предмет на първонамалния или насрещен иск. ИУИ е способ за последващо кумулативно ОСИ.

Цел – да се разреши със СПН спорът относно преюдицалното правоотношение наред със спора относно обусловеното правоотношение.

Предмет – обуславящото (преюдициално) правоотношение спрямо спорното право. Може да бъде предявен до приключване на устните състезания в първата инстанция, устно в съдебно заседание. Трябва да е подведомствен и родово подсъден на сезирания съд. Допустим е само ако е налице интерс от търсеното установяване. С ИУИ се търси самостоятелна защита чрез СПН относно преюдициално отношение. Затова се разглежда даже делото по главния иск да е прекратено.

д)Съдебно решение при обективно съединяване на искове

 

This function has been disabled for Правна помощ.