Част 3. Наказателноправни производства

 

Решаване на делото. Заседание за произнасяне, актове на съда – форма и съдържание. 33

 

Решаване на делото. Делото се решава в петия, последен етап на съдебното заседание, след като съда изслуша прениите и последната дума на подсъдимия. Извън случаите на едноличен съдия, съда се оттегля на съвещание и след това постановява присъдата. Ако в това съвещание съда намери, че не са изяснени всички обстоятелства по делото, той може да възобнови съдебното следствие и производството отново преминава в съдебна прения и последна дума на подсъдимия и постановяване на присъдата.

Дейността на съда при постановяване на присъдата, в хода на съвещанието на съдебния състав се разделя на две основни части:

1) обсъждане и вземане на отношение по всички въпроси на делото – съда следва да вземе отношение по въпросите:

 • има ли извършено деяние, извършено ли е то от подсъдимия и виновно ли е извършено то
 • съставлява ли деянието престъпление и кой е приложимия закон
 • подлежи ли подсъдимия на наказание и какво наказание да се определи, дали ще се определи общо наказание или е в условията за определяне на наказание под законоустановения минимален предел
 • налице ли са основанията за освобождаване от наказателна отговорност
 • да се освободи ли подсъдимия от изтърпяване на наказанието и какъв да бъде изпитателния срок или каква възпитателна мярка да се приложи по отношение на непълнолетния
 • какъв ще бъде първоначалния режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода
 • какъв вид, размер и съдържание на пробационни мерки да се определят
 • на кого да се възложи възпитателната работа с подсъдимия при условно осъждане
 • налице ли са условията за прилагане на конфискация
 • да се уважи ли гражданския иск и в какъв размер
 • каква ще бъде съдбата на събраните веществени доказателства
 • на кого да се възложат разноските по делото.

Когато подсъдимия е обвинен за няколко престъпления или няколко лица са участвали в извършването на едно престъпление съда обсъжда въпросите за всяко едно лице и всяко едно престъпление. Съдебните заседатели вземат становище и гласуват преди председателя на състава.

2) постановяване на присъдата, като процесуален акт, съдържащо в себе си вътрешното убеждение на съда – това е в резултат от съвещанието. Съдът следва да постанови осъдителна присъда ако сметне, че подсъдимия виновно е извършил престъпление. Това е възможно само, ако обвинението е доказано по категоричен и несъмнен начин. Присъдата не може да почива на предположения. За това следва непротиворечиво да е формирал вътрешното убеждение във виновността на лицето в извършване на престъплението. Съдът ще постанови оправдателна присъда, когато е доказана невиновността на подсъдимия, когато самото деяние е извършено невиновно и когато неговата виновност не е доказана. Съдът следва да се произнесе по гражданския иск, включително и когато признае подсъдимия за невинен или е освободен от наказателна отговорност.

Множество са въпросите, които следва да се решат от съда, за това някой въпроси които имат второстепенен характер е възможно да се решат в последствие. Когато съдът е пропуснал да се произнесе по гражданския иск, то може да се произнесе в последствие с допълнителна присъда в срока на обжалването. С определение може да се произнесе и по въпросите относно определяне на общо наказание, отнемане в полза на държавата, първоначалния режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, веществени доказателства, разноски по делото, мярката за неотклонение. Мотивите също могат да бъдат изготвени отделно след постановяване на присъдата, но не по късно от 15 дневен срок, а по дела с фактическа и правна сложност 30 дневен срок.

Актове на съда – форма и съдържание. Актовете на съда са:

Œприсъди – с присъда първата и въззивната инстанция решават въпроси свързани с виновността и отговорността на подсъдимия. Присъдата е основен правораздавателен акт по дела от наказателен характер. Присъдата е основен правораздавателен акт, постановяван от съда като окончателен за съдебното заседание на първа инстанция. В нея се изразяват елементите на правораздаването като правоприложима дейност. Този акт се издава от независим, безпристрастен държавен правораздавателен орган, сезиран с частна тъжба или обвинителен акт и се произнася по повдигнатия правен спор. Тя се постановява, като се отчитат процесуалните позиции на страните по делото, фактическото установяване на обстоятелствата от предмета на доказването и оценката на съда относно деянието. С присъдата се разрешават въпросите на виновността и отговорността на подсъдимия.

Присъдата задължително трябва да съдържа мотиви и диспозитив. В мотивите се посочва какви обстоятелства се считат за установени, въз основа на какви доказателствени материали и какви са правните съображения за взетото решение. При противоречие на доказателствените материали се излагат съображения, защо едни от тях се приемат, а други се отхвърлят. Диспозитивът съдържа данни за самоличността на подсъдимия и решението на съда по всички въпроси. В него се посочва и съдът пред, който може да се обжалва присъдата и в какъв срок. присъдата се обявява от председателя на съдебния състав, след като бъде подписана от всички членове на състава на съда. При подписване на присъдата се отбелязва и особеното мнение, ако има такова. След като постанови присъдата съдът се произнася и за мярката за неотклонение.

решения – с тях съда се произнася по основателността на жалбата или протеста или по предложения за възобновяване на наказателни производства. Решението е акт за редовните и извънредните способи за контрол от по горна инстанция.

Žопределения – срещат се във първоинсанционното, въззивното и касационното производство и при възобновителните производства, в изпълнение на влязла в сила присъда и в други случаи. Те са многобройни. Има определения за прекратяване на наказателно производство, за прекратяване на съдебно производство, за прекратяване на наказателно преследване по отношение на обвиняем.

разпореждания – с тях се произнася председателя на състав или еднолично съдия-докладчика.

This function has been disabled for Правна помощ.