Част 3. Наказателноправни производства

 

Провеждане на разследване. Доказване, способи на доказване, доказателствени средства. Протоколи за действия по разследването – форма и съдържание. Предявяване на разследването. Заключително постановление на разследващия орган – форма и съдържание. 28

 

Провеждане на разследване. За да се повдигне обвинение трябва да има достатъчно данни, доказателства за това. Това значи, че наличните доказателства които сме събрали трябва да формират вътрешното убеждение у разследващите органи, че това лице е извършило престъплението. Следствените действия могат да се осъществят чрез всички способи за събиране и проверка на доказателствен материал, лично и непосредствено, в своя или друг следствен район. Разследващия орган сам трябва да прецени в каква поредност да осъществи следствените действия. Винаги първоначалното действие е свързано с разпитът на обвиняемия и на свидетелите. В НПК е предвиден и разпит на обвиняем и свидетел пред съдия от съответния първоинстанционен съд. Това се преценява от прокурора или разследващия орган, който ръководи непосредствено производството. Това дава възможност направените показания и обяснения в досъдебното производство да бъдат четени в съдебното заседание на първата и въззивната инстанция. Това също до голяма степен консолидира достоверността на дадените показания и обяснения.

Разследващите органи трябва да съблюдават извършването на определени действия по разследването при които се иска разрешение или одобрение на съд – освидетелстване, претърсване и изземване, обиск, задържане и изземване на кореспонденция. При извършването на някой действия по разследването се допуска участие на обвиняемия, пострадалите и техните представители. С тяхното присъствие обаче не следва да се създадат затруднения на следствието.

В хода на разследването по преценка на разследващия орган или прокурора може да се измени първоначалното обвинение по отношение на определено лице. Причина за това може да бъде измяна на фактическата обстановка по делото, в резултат на извършените процесуални действия по разследването.

Разследващия орган е длъжен да състави ново постановление за повдигане на обвинение спрямо привлечения вече обвиняем и да го предяви когато:

1) трябва да се приложи закон за по тежко наказуемо престъпление.

2) при съществено изменение на фактическите обстоятелства.

3) когато се разшири обемът на престъплението с нови престъпления и или нови лица.

Прокурора ръководи разследването. Той контролира непрекъснато хода на разследването, като проучва и проверява всички материали по делото. Дава указания за разследващите органи и те са задължителни. Прокурора може да участва при извършването на действия по разследването. Той може да отстрани разследващ орган, допуснал нарушение на закона или ако не може да се справи с разследването и да назначи друг. Прокурора може да възложи на органите на МВР извършването на отделни действия, свързани с разкриване на престъплението.

Доказване, способи на доказване, доказателствени средства. Доказването е умствена, мисловна дейност. Чрез доказването се прави оценка на информацията за да се вземе решение за извършване на определени действия. Въз основа на събраните доказателствени материали се взема решение за спиране на производството, за повдигане на обвинение или за извършване на други действия.

Процесуалните действия /действия по разследването/ т.нар. способи на доказване са: оглед, експертиза, разпознаване, следствен експеримент, разпит, очна ставка, претърсване и изземване. Това са средствата за доказване, само чрез тяхното използване може да се достигне до логическа очевидност на фактите и обстоятелствата които интересуват процеса. Непосредствената очевидност на фактите и обстоятелствата в наказателния процес е непостижима, защото закона забранява на държавните органи да имат друго процесуално качество. Ако прокурора е станал свидетел на някакво престъпление той трябва да бъде отведен от процеса.

Предмет на доказване. Това са няколко групи факти включени в предмета на доказване. Закона определя тази рамка абстрактно защото не могат да се изчерпят всички факти. Всяко дело е уникално за себе си, механизмите са различни и процесуалния закон не може да го обхване. Закона се опитва да лимитира това което е необходимо и достатъчно да се докаже едно престъпление и да се приключи процеса.

Има три групи обстоятелства включени в предмета на доказване:

Œизвършено ли е престъпно деяние и участвал ли е обвиняемия в него

втората група са свързани с характера и размера на причинените вреди

Žтрета група обстоятелства са други обстоятелства. Такива които имат значение за отговорността на обвиняемия включително семейно положение и имуществено състояние, здравословно състояние.

Доказателствени средства са онези способи, чрез които се възпроизвеждат /установяват/ доказателства. Доказателствени средства са източници на доказателства. Самопризнание на обвиняем е вид доказателствено средство. Когато започне да разказва цялата одисея, той възпроизвежда с думи факти от значение за процеса. Тези обяснения са източник на доказателство. Делят се на: гласни, писмени и веществени доказателствени средства. Например един ключ е доказателство, а способа с които ще се възпроизведе ще бъде доказателствено средство. Снимката на ключа ще бъде доказателствено средство. Показанията на свидетеля ще бъдат гласно доказателствено средство.

Връзката с доказателствените средства и доказателствата е много тясна. Би следвало, че едното без другото не може и по принцип е така. Съвкупността от доказателства и доказателствени средства дава едно друго понятие с практическо и теоретическо значение – доказателствен материал.

Протокола за разпита ще е доказателствено средство в случай на лъжесвидетелство. Но той ще бъде източник за доказателство в друг процес – делото което ще се образува срещу лъжесвидетеля.

Може ли да има доказателство което да не се нуждае от доказателствено средство което да го възпроизвежда? Като изключение може. Пример намереното оръжие на местопрестъплението, брадва с която е убил. Тя ще се изземе от местопрестъплението и ще бъде приложена към  делото, но може да се възпроизведе като се направи снимка на брадвата.

Протоколи за действия по разследването – форма и съдържание. Съгласно НПК протоколите са писмени доказателствени средства за действията по разследване, за съдебните следствени и други процесуални действията изготвяне на веществени доказателствени средства и други документи. Те са процесуално-технически средства за възпроизвеждане на досъдебното производство или пред съда на релевантни за делото факти. Те са носители на информация за конкретни факти от обективната действителност. Изготвените протоколи за действията по разследването следва да отговарят на следните изисквания:
Œда бъдат изготвени по предвидения в НПК ред, за да са годно доказателствено средство

да отразяват достоверни обстоятелства в противен случай е налице доказателствено средство без да има доказателство.
Протоколите, съставени при условията и по реда, предвиден в НПК, са доказателствени средства за извършване на съответните действия, за реда, по който са извършени и за събраните доказателства.

Предявяването на разследването е етап от процеса при който се дават материалите на обвиняемия и неговият защитник, на пострадалия и повереника му да се запознаят с материалите от разследването. За предявяване на разследването се призовава обвиняемия и неговия защитник, ако е необходима защита. Ако обвиняемия не е могъл да си осигури защита разследващия орган извършва необходимите действия. Разследващия орган разяснява на явилите се лица техните правата. Предоставя всички материали по делото за проучване, за което следва да осигури достъп, време и подходящо място и условия. За това се съставя протокол. В него се отразяват направените искания, бележки и възражения. Възможно е след приключване на разследването да се установяват процесуални пропуски в доказателствения материал à допълнителни следствени действия. Това може да направи по своя инициатива или по искане на субектите на процеса. След окончателното приключване на разследването разследващия орган постановява заключително постановление. Обвиняемия може да откаже да се запознае с материалите от разследването.

Заключителното постановление е окончателния процесуален акт на разследващия орган в досъдебното производство, с който се приключва етапа на разследването. С него разследващия орган отразява изводите изградени по вътрешно убеждение по фактическите и правни версии на делото. Прокурора не може да дава задължителни указания на разследващия орган как да състави обвинителното заключение. Обвинителното заключение не подлежи на обжалване. Прокурора може да върне за доразследване цялото дело, след комплексна проверка, а не само обвинителното заключение.

Реквизити на обвинителното заключение.

В обстоятелствената част на обвинителното заключение се посочват накратко:

-извършеното от обвиняемия престъпление

-времето, мястото и начинът на извършването му

-пострадалото лице и размерът на вредите

-данните за личността на обвиняемия

-доказателствата, от които се установяват посочените обстоятелства, и

-правната квалификация на деянието.

В заключителната част на обвинителното заключение се посочват:

-прокуратурата, на която се изпраща делото

-датата и мястото на съставянето на заключението

-името и длъжността на съставителя.

Към обвинителното заключение се прилагат:

-списък на лицата, които трябва да бъдат призовани в съдебното заседание

-справка за взетата мярка за неотклонение, в която се посочва датата на задържането на обвиняемия, ако мярката е задържане под стража или домашен арест

-справка за документите и веществените доказателствени материали

-справка за направените разноски

-справка за взетите мерки за обезпечение.

This function has been disabled for Правна помощ.

%d блогъра харесват това: