Част 1. Организация на дейността на органите на съдебната власт

 

Статут на съдиите, прокурорите и следователите. Дисциплинарна отговорност. 5

 

Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност с решение на ВСС, въз основа на което административния ръководител издава акт за заемане на длъжността. Административни ръководители на органите на съдебната власт са:

председателят на ВКС

‚председателят на ВАС

ƒглавният прокурор

„директорът на Националната следствена служба

…председател на апелативен и на военно-апелативния съд, апелативен и военно-апелативен прокурор

†председател на окръжен, административен и на военен съд, окръжен и военно-окръжен прокурор и директор на окръжна следствена служба

‡председател на районен съд и районен прокурор.

Председателят на ВКС, председателят на ВАС и главният прокурор се назначават и освобождават от президента на републиката по предложение на ВСС за срок от седем години без право на повторно избиране. Президентът не може да откаже назначаването или освобождаването при повторно направено предложение. Процедурата за избор на кандидати за председател на ВКС и на ВАС и за главен прокурор се открива от ВСС, не по – рано от 2 месеца и не по – късно от 1 месец преди изтичане на мандата или в 7- дневен срок от настъпване на обстоятелство – основание за предсрочно освобождаване от длъжност.

За съдия, прокурор и следовател може да бъде назначено само лице, което:

има само българско гражданство

‚завършило е висше юридическо образование

ƒпреминало е стажа, определен в ЗСВ

„придобило е юридическа правоспособност

…не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо че е реабилитирано

†притежава необходимите нравствени и професионални качества съответстващи на правилата за професионална етика за съдиите, прокурорите и следователите

‡не страда от психическо заболяване.

Назначените в органите на съдебната власт съдии, прокурори и следователи стават несменяеми след навършване на 5-годишен стаж на съответната длъжност и след атестиране с получена положителна комплексна оценка, последвано от решение на ВСС. В този срок се включва и прослуженото време като младши съдия, младши прокурор или младши следовател.

Имунитета на съдиите, прокурорите и следователите се изразява в това, че при осъществяване на своите функции не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.

С последните изменения на КРБ от 2007 г., имунитетът на съдиите, прокурорите и следователите бе ограничен. При старата редакция на Конституцията, съдиите, прокурорите и следователите имаха имунитет и за задържане. Те можеха да бъдат задържани само за тежко престъпление и то само с разрешение на ВСС. След промените, остана само служебният имунитет.

Докато заема длъжността си съдия, прокурор и следовател не може да е: Œнароден представител, кмет или общински съветник; не може да заема длъжност в държавни или общински органи и институции на Европейския съюз; Žне може да упражнява свободна професия или друга платена професионална дейност; не може да упражнява търговска дейност; не може да е съдружник, управител или да участва в органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи стопанска дейност, с изключение на професионални сдружения на съдии, прокурори или следователи; не може да получава възнаграждение за работа по договор или по служебно правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, търговско дружество, кооперация, ю.л. с нестопанска цел, физически лица или еднолични търговци, с изключение на научна, преподавателска дейност, изработване на проекти за нормативни актове, възложени от НС или изпълнителната власт, както и за упражняване на авторски права.

Съдиите, прокурорите и следователите не могат да членуват в синдикални организации извън системата на съдебната власт, не могат да членуват в политически партии или коалиции, да извършват политическа дейност, както и да участват в организации и да извършват дейности, засягащи независимостта им.
Дисциплинарна отговорност. Съдиите, прокурорите и следователите отговарят дисциплинарно при виновно неизпълнение на служебните им задължения.

Дисциплинарните нарушения са:

-системно нарушаване на сроковете, предвидени в процесуалните закони

-извършване на действия, които неоправдано забавят производството

-нарушение на правилата за професионална етика

-извършване на действия, накърняващи престижа на съдебната власт и неизпълнение на други служебни задължения.

Военните съдии, прокурори и следователи носят дисциплинарна отговорност и за нарушения, предвидени в специални закони и устави. При това дисциплинарната отговорност се носи независимо от гражданската, наказателната или административната отговорност, ако за нарушението е предвидена такава.  Дисциплинарно производство се образува в срок до три месеца от откриване, но не по-късно от две години от извършване на нарушението.

Дисциплинарната отговорност обхваща процедура по дисциплинарна отговорност на съдиите, прокурорите и следователите. Дисциплинарните наказания са: забележка, порицание, намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок от 6 месеца до две години, понижаване в длъжност за срок от 6 месеца до 3 години и уволнение.

За несменяемите, административните ръководители и техните заместници са: забележка, порицание и снемане от длъжност.

Наказанията за съдия-изпълнителите и съдиите по вписванията са: забележка, порицание и уволнение и се налагат от Министерството на правосъдието. За налагането на наказанията се определят докладни за случая и дисциплинарен състав, взема се писмено обяснение от лицето. При нужда се събират и други доказателства. Дисциплинарния състав разглежда случая и излиза с решение, което предлага на ВСС. ВСС разглежда нарушението, вида на самото наказание и то се налага с мотивирано решение на ВСС с гласовете на по-вече от половината на членовете. Заповедите на Министерството на правосъдието могат да се обжалват пред ВАС. Жалбата се разглежда от 5-членен състав на ВАС и решението му е окончателно. Дисциплинарното наказание се заличава след една година от изтърпяването, но това заличаване не е основание за възстановяване на длъжност на определено лице.

Когато образува дисциплинарно производство, ВСС чрез жребий определя от членовете си тричленен дисциплинарен състав. Членовете на дисциплинарния състав избират председател. Заседанията на дисциплинарния състав са закрити. Решенията на дисциплинарния състав се приемат с мнозинство повече от половината от членовете му. В 7-дневен срок от приемането на решението дисциплинарният състав го представя на председателстващия ВСС заедно с преписката по делото за незабавното им внасяне във ВСС. ВСС може да отхвърли предложението за налагане на дисциплинарно наказание или да наложи дисциплинарно наказание.

Решението на ВСС се приема с мнозинство повече от половината от членовете му и се мотивира. За мотиви на решението се смятат и мотивите на решението на дисциплинарния състав, както и изказаните съображения от членовете на ВСС.

За едно и също дисциплинарно нарушение се налага само едно дисциплинарно наказание. Съдиите, прокурорите и следователите са длъжни да декларират доходите и имуществото си в Сметната палата по реда и условията на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. ВСС предоставя на Сметната палата информация за възнагражденията им, както и за промените в служебното им положение.

Несменяемите съдии, прокурори и следователи се освобождават от длъжност само при навършване на 65-годишна възраст, подаване на оставка, при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от една година, както и при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт и несъвместимост с длъжности и дейности по ЗСВ.

Съдиите, прокурорите и следователите, които не са станали несменяеми, могат да бъдат освободени и на следните основания: когато ВСС е приел решение за отказ за придобиване на несменяемост; дисциплинарно уволнение; завръщане на замествания; възстановяване на работа на незаконно уволнен.
Съдиите, прокурорите и следователите, след пенсионирането им при навършване на 65 години нямат право да заемат длъжност в органите на съдебната власт.

Статутът на прокурорите е идентичен с този на съдиите. Статутът на следователите е идентичен с този на съдиите.

This function has been disabled for Правна помощ.