Част 1. Организация на дейността на органите на съдебната власт

Висш съдебен съвет – правен статут, състав и правомощия. 4 

Независимостта на съдебната власт обуславя съществуването на неин върховен орган, който да е извън системата на изпълнителната или законодателната власт. Такъв орган е Висшият съдебен съвет. ВСС е постоянно действащ орган. Той представлява съдебната власт, определя състава и организацията на работата й и управлява дейността й, но не възпрепятства независимостта на органите на съдебната власт. Той е юридическо лице със седалище в гр. София. ВСС се състои от 25 членове. Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор са по право негови членове. Единадесет от членовете на ВСС се избират от Народното събрание и единадесет от органите на съдебната власт. Изборът се осъществява до един месец преди изтичане на мандата на изборните членове.

С последните конституционни и законодателни промени през 2007 г. към Висшия съдебен съвет се създаде Инспекторат, състоящ се от Главен инспектор и десет инспектори. Инспекторатът към ВСС е юридическо лице със седалище гр. София. При изпълнение на функциите си Инспекторатът се ръководи от принципите на законосъобразност, обективност и публичност. Главният инспектор и инспекторите се избират от Народното събрание и трябва да бъдат юристи с високи професионални и нравствени качества. Мандатът на Главния инспектор е 5 години, а на инспекторите – 4 години. Те се освобождават предсрочно от длъжност при:

подаване на оставка

‚влизане в сила на съдебен акт за извършено престъпление

ƒтрайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6 месеца

„лишаване от право да упражняват юридическа професия или дейност

…тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения или действия, накърняващи престижа на съдебната власт

†както и ако не са освободили длъжностите или не са прекратили дейностите по чл. 18 от ЗСВ при встъпването им в длъжност.

Инспекторатът проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите при осъществяването на техните функции. Главният инспектор и инспекторите при осъществяване на функциите си са независими и се подчиняват само на закона. Инспекторатът действа служебно, по инициатива на граждани, юридически лица или държавни органи, включително на съдии, прокурори и следователи. Инспекторатът осъществява правомощията си чрез извършване на проверки, предвидени в годишната му програма или чрез проверки по сигнали. Редът за извършване на проверките се определя от Главния инспектор със заповед. В акта за резултатите от проверката се съдържат констатации и препоръки, както и срок за изпълнението им. Главният инспектор осъществява общо организационно и методическо ръководство на дейността на Инспектората. Той участва в заседанията на ВСС, но не участва в гласуването.

Правомощия на ВСС. Съгласно Конституцията на РБ ВСС:

Œвзема решения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи

 взема решения за задържането на съдия, прокурор, следовател

Žобсъжда проекта на бюджет на съдебната власт, предложен от министъра на правосъдието, внася го в Министерския съвет за включване в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България и контролира изпълнението му

определя броя, съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, административните и апелативните съдилища по предложение на министъра на правосъдието, а на военните съдилища – съгласувано с министъра на отбраната

определя броя на съдиите, прокурорите и следователите по съдилища, прокуратури и следствени органи

‘организира и провежда конкурсите за съдийските, прокурорските и следователските длъжности

’определя броя на административните ръководители и на заместниците на административни ръководители за съответните органи на съдебната власт и ги назначава и освобождава, с изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор
“предлага на президента на Република България за назначаване и освобождаване председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор

”избира и освобождава директора на Националната следствена служба

•определя възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите

ŒŒизвършва атестиране на съдиите, прокурорите, следователите и на административните ръководители

Œводи и съхранява кадровите дела на съдиите, прокурорите и следователите

ŒŽутвърждава правила за професионална етика, приети от съсловните организации на съдиите, прокурорите и следователите

Œизисква и обобщава на всеки 6 месеца информация от съдилищата, прокуратурите и от Националната следствена служба за тяхната дейност

Œизготвя и внася в Народното събрание до 31 май обобщен годишен доклад за своята дейност и дейността на Инспектората към ВСС, както и годишните доклади на ВКС, на ВАС и на главния прокурор
Œ‘създава и поддържа електронен публичен регистър на всички свои решения и мотивите към тях

При осъществяване на дейностите ВСС изисква становище на административните ръководители на съответните органи на съдебната власт, а когато те се отнасят за прокурорите и военните следователи – на главния прокурор.

Дейността на ВСС се подпомага от администрация. Числеността на администрацията не може да надвишава два пъти и половина броя на членовете на ВСС. ВСС приема правилник за организацията на дейността си и за неговата администрация, който се обнародва в „Държавен вестник“.

This function has been disabled for Правна помощ.