Вид публикации: Лекции за държавен изпит по ГПН

3. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Въпрос 3. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА Правоспособност на физическите лица Понятие за правоспособност Правоспособността е основна категория на правото, която се определя по съдържание от закона. Чл. 1 ЗЛС съдържа нейните основни белези. Тази разпоредба гла­си: „Всяко лице от момента на раждането си придобива способността да бъде носител на права и задължения.“ Тук под лице се разбира […]

2. ПРАВООТНОШЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО

Въпрос 2 . ПРАВООТНОШЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО Гражданското правоотношение е уредената от ГП връзка м/у гражданскоправните субекти. Тази правна връзка се изразява в взаимно права и задължения. Гр. Правоотношение са вид обществени отношения. Те са правна връзка м/у живи същества. Правоотношението действа в/у съзнанието. В него е посочено дължимото поведение. То е модел на поведение. […]

1.  ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО.Обективно гражданско  право

  Въпрос 1.  ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО.Обективно гражданско  право Историята на гражданското право се свързва главно с римското право. Терминът гражданско право е превод на латинското наименование “ jus cevile”. Като обективно паво ГП е съвкупност от правни норми , които действат на територията на РБ. и уреждат гражданските отношения. Според едни автори […]

This function has been disabled for Правна помощ.