Вид публикации: Лекции за държавен изпит по ГПН

54. ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВО

Въпрос № 54 ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВО Делба на наследство – общи положения. Видове. Действие. Когато наследодателя е оставил само един наследник цялото наследство преминава в негова полза. Но когато има няколко наследници между тях се създава имуществена общност и не могат да прекратят тази общност посредством делба на наследствено имущество. Делбата прекратява общността и превръща […]

53. НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАВЕЩАНИЕ Завещание. Понятие. Видове

Въпрос № 53 НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАВЕЩАНИЕ Завещание. Понятие. Видове Завещание /З/ – едностранен акт, който съдържа волеизявление само на една страна завещателят. То произвежда действие за след смъртта на завещателя и трябва да изразява последната негова воля. Важна е обективираната, а не вътрешна воля. Трябва да има намерение да се облагодетелства едно лице – обещание […]

52. Наследяване по закон. Кръг на наследниците. Ред за наследяване.

52. Наследяване по закон. Кръг на наследниците. Ред за наследяване. Основни правила за наследяване по закон. Кръг и ред:-І.първи ред: децата (по заместване – др. низходящи), ІІ -втори ред: родителите; ІІІ-трети ред: братя и сестри (по заместване – техните деца и внуци) и възходящите от втора и по-голяма степен; ІV-четвърти ред: съребрени от ІІІ до […]

51. НАСЛЕДЯВАНЕ Понятие и Видове. Наследство. Откриване на наследство.

Въпрос № 51 НАСЛЕДЯВАНЕ Понятие и Видове. Наследство. Откриване на наследство. Наследяване преминаване на имущ. на починалия (наследодател) към др. – едно или няколко лица (наследници). Наследствено правоприемство. 2 вида наследство: – по закон – по предписание на самият закон, който оказва реда и лицата на това наследяване (преживелият съпруг, децата, лицата в родствена връзка); […]

50. Родителски права и задължения. Съдържание. Закрила на детето. Представителство и попечителско съдействие. Ограничаване и лишаване от родителски права.

  50. Родителски права и задължения. Съдържание. Закрила на детето. Представителство и попечителско съдействие. Ограничаване и лишаване от родителски права. А) Съдържание. Обща постановка на въпроса. Основното съдържание на отношенията между родител и дете са правата и задълженията. Правата на детето са по отношение на всички лица – те имат абсолютен характер. Субекти на правоотношението. […]

49. Произход. Установяване и оспорване. Припознаване. Осиновяване – условия и производство. Действие и прекратяване на осиновяването.

49. Произход. Установяване и оспорване. Припознаване. Осиновяване – условия и производство. Действие и прекратяване на осиновяването. Установяване и оспорване. Припознаване. Родство. Произходът е биологична връзка между две лица, от които едното е баща или майка на другото. Той е връзката на детето с родителите му, създадена от факта на раждането на майката и факта на […]

48. Прекратяване на брака. Основания. Развод по взаимно съгласие и по исков ред. Унищожаване на брака. Брачен процес.

Въпрос № 48 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРАКА Развод по взаимно съгласие. Нормално е да се приема, че щом бракът се сключва доброволно то той може да бъде прекратен по взаимно съгласие. Чл.100 СК „При сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод съдът допуска развода, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака.“ Значи […]

47. БРАК Обща характеристика. Сключване. Унищожаемост.

Въпрос № 47 БРАК Обща характеристика. Сключване. Унищожаемост. Понятие за брак. Източници на СП са Конституцията и СК. В чл. 46 от Конституцията е дадено понятието за брак: „Бракът е доброволен съюз между мъж и жена …“ Първо да направим едно терминологично уточнение с „брак“, от една страна, наричаме самото сключване (те. ЮФ като брак) […]

46. АВТОРСКО ПРАВО Обекти, субекти, съдържание, защита. Права, сродни на авторското. Издателски договор.

Въпрос № 46 АВТОРСКО ПРАВО Обекти, субекти, съдържание, защита. Права, сродни на авторското. Издателски договор. Обекти на авторското право Обектите на авторското право са произведенията на литературата, науката и изкуството, плод на творческа дейност. За да се превърне в обект на авторско право всяка творба трабва да бъде обективирана по някакъв начин (т. е. по […]

45. НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ

Въпрос № 45 НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ А) Понятие и видове фактически състави. Б) Понятието основание при неоснователното обогатяване. В) Връщане на даденото без основание, при отпаднало и несъществено основание. Искове за такова неоснователно обогатяване, което е настъпило чрез престация, пряко от солвента на акципиента, но тази престация се е оказала без основание и затова ще трябва […]

This function has been disabled for Правна помощ.