Вид публикации: Лекции за държавен изпит по ГПН

63. ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА

Въпрос № 63 ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА Доказателствени средства Това са предвидените и уредени от закона източници на сведения за подлежащите на доказване факти. Такива са: обяснения на страните свидетелски показания документите – писмените доказателства заключения на вещи лица веществени доказателства /освидетелстване и оглед не са док.с-ва, а способи за събиране на доказателства/ Доказателствените факти, поради връзката […]

63. ДОКАЗВАНЕ В ИСКОВИЯ ПРОЦЕС

Въпрос № 63 ДОКАЗВАНЕ В ИСКОВИЯ ПРОЦЕС Същност на доказване и видове доказване Понятие Доказването е съвкупност от процесуални действия на съда и страните насочени към разкриване на истината относно факти релевантни за спорното право с помощта на доказателствени средства. В гражданския процес се доказват права, но те са умозрителни, а не сетивна даденост. В […]

62. ОБЕКТИВНО СЪЕДИЯВАНЕ НА ИСКОВЕ

Въпрос № 62 ОБЕКТИВНО СЪЕДИЯВАНЕ НА ИСКОВЕ а)Понятие и видове ОСИ – множество на исковете при един и същ ишец или ответник. Целта е да се изчерпи конфликтността вежду страните. Да се изключи постановяването на противоречащи решения. ОСИ е свързване на няколко иска с различен предмет между същите страни за общо разглеждане и решаване в […]

61. УСЛОЖНЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС  СТРАНИТЕ

Въпрос № 61 УСЛОЖНЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС  СТРАНИТЕ   ДРУГАРСТВО В ИСКОВИЯ ПРОЦЕС а)Понятие и видове другарство. б)Значение на вида другарство в)Особености на съдебното решение при наличие на другарство и последици при обжалването му Другарсктво има, когато в Гп-с участват повече от две лица на есна или и от двете страни. Терминът е легален. Отклонение […]

60. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО

Въпрос № 60 РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО а)Съдебни заседания.Първо заседание по делото. Заседание за решаване на делото. Разглеждането на делото става в открито (публично) заседание, като в него могат да присъстват винаги лица. Чл. 105 (3) по изключение делото може да се гледа при закрити врата. Извършването на процесуалната дейност по време на делото става в […]

59. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСК

Въпрос № 59 ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСК За да възникне исков процес не е достатъчно да съществува право на иск. Нужно е то да бъде надлежно упражнено чрез редовно упражняване на иска. За да се предяви иск трябава да се подаде писмена искова молба, съдържанието на която определя съдържанието на иска. Предявяването на иска става с […]

58. ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ И ПОДСЪДНОСТ

  Въпрос № 58 ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ И ПОДСЪДНОСТ Подведомственост От гледна точка на органа е неговата компетентност да издаде държавен акт, от гледна точка на делото е когато този орган е задължен да го реши. Това е правото и задължението да се издаде държавен акт. Това е компетентността на съдилищата да извършат правораздаване. Това е юрисдикцията […]

57. ИСК И ПРАВО НА ИСК

Въпрос № 57 ИСК И ПРАВО НА ИСК Терминът “иск” в българското право има двуяко значение: а/ субективното материално право – ревандикационен иск; б/ искането, отправено в съда за защита на материално право. Определение – от гледна точка на процеса – предявяване пред съда искане за разрешаване на гражданско-правен спор със СПН за да се […]

56. СТРАНИ В ИСКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

Въпрос № 56 СТРАНИ В ИСКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО Понятие. Субектите на съдебния исков процес са съдът и страните. Съдът е субект, а не страна. Страните са ищец и ответник. Ищецът е лицето, от чието име се предявява искът. Ответникът е лице /ФЛ или ЮЛ/ срещу което се предявява искът. Искът е искането за защита, за разрешаването […]

55. ОСНОВНИ НАЧАЛА НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС

  Въпрос № 55 ОСНОВНИ НАЧАЛА НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС   а) Същност, видове, система І. Гражданският процес като защита и санкция. Гражданският процес е средство за защита при незаконосъобразно развитие на граждаските правоотношения. Какво се разбира под граждански правоотношения, т.е. съвпадение с материалните правоотношения. Това е понятие, което включва всички правоотношения, регулирани от тези правни […]

This function has been disabled for Правна помощ.