Вид публикации: Лекции за държавен изпит по ГПН

75. Индивидуално принудително изпълнение. Право на принудително изпълнение и неговата характеристика. Изпълняемо право. Изпълнителен лист. Органи на принудителното изпълнение, страни и участници в изпълнителния процес.

75. Индивидуално принудително изпълнение. Право на принудително изпълнение и неговата характеристика. Изпълняемо право. Изпълнителен лист. Органи на принудителното изпълнение, страни и участници в изпълнителния процес. Право на принудително изпълнение. / ППИ/ Както исковия, така и изпълнителния процес предпоставят право на принудително изпълнение. ППИ се състои в правомощието да се изисква от изпълнителния орган да предприеме […]

74. Особени искови производства по търговските спорове, колективните искове и бързите производства. 

74. Особени искови производства по търговските спорове, колективните искове и бързите производства.  БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО Бързото производство е уредено в чл. 310 и следващите от новия Граждански процесуален кодекс (ГПК) Чл. 310 (1)По реда на тази глава се разглеждат искове: 1. за трудово възнаграждение, за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на […]

73. ОТМЯНА НА ВЛЯЗЛОТО В СИЛА РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.231 ГПК

  Въпрос № 73 ОТМЯНА НА ВЛЯЗЛОТО В СИЛА РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.231 ГПК Същност и обсег на отмяна на влезли в сила решения по чл. 231 Отмяната по чл.231 е извънредно средство за защита срещу влезли в сила порочни решения. Отмяната не е фаза, стадий на исковия процес, а самостоятелно извън инстанционно производство – развива […]

72. КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ Същност на касационното производство. Актове подлежащи на касация.

  Въпрос № 72 КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ Същност на касационното производство. Актове подлежащи на касация. Нашето КС е съставено от триинстанционен исков процес. ВКС трета инстанция. На обжалване пред ВКС подлежат: Решения на окръжните съдилища, постановени в качеството им на възвни съдилища, с изключение на: а/ решение по искове за издръжка, независимот от цената на иска, […]

71. ВЪЗЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ Обжалване на решението. Понятие и видове.

Въпрос № 71 ВЪЗЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ Обжалване на решението. Понятие и видове. Въззивното обжалване се развива пред висшестоящ второинстанционен въззивен съд. Съществуват два модела на въззивно обжалване, които могат да се определят като ограничено и пълно ВО. Характерно за ограниченото ВО, е че при него обжалващия може да изтъкне пред Възивния съд само […]

70 . ПОРОЧНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

Въпрос № 70 ПОРОЧНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ Защита срещу нищожно и недопустимо съдебно решение. Когато немери, че обжалваното ршение е нищожно възивния съд, прогласява нищожността на решението и ако делото подлежи на прекратяване, то се връща на първоинстанционен съд за да постанови ново валидно решение. Основание за нищожност, може да бъде едновременно и основание за недопустимост […]

69. ПОРОЦИ, ДОПУСНАТИ ПРИ ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО Порочни процесуални действия на страните и съда.

Въпрос № 69 ПОРОЦИ, ДОПУСНАТИ ПРИ ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО Порочни процесуални действия на страните и съда. Порочни процесуални действия на страните – когато не отговарят на изсикванията, които процесулания закон поставя за тяхната валидност. Порочни са нередовни искови молби или жалби и т.н. Съществуват разлики между порока на процесуалните правни сделки и порочните ПД на […]

68. ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ

Въпрос № 68 ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ а)Сила на пресъдено нешо. Зачитане Със СПН се ползва всяко необжалваемо решение независимо от вида на иска и от изхода на делото. Защото в нея се състои присъщата на исковия процес защита – санкция, чрез която той брани засегнатите от правния спор материални субективни права. Схващанията относна […]

65. СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Въпрос № 65 СЪДЕБНИ АКТОВЕ а)Разпореждания б)Постановяване и стабилитет на съдебното решение В 30 дневен срок след приключване на устините прения. Инструщтивен срок. При нарушаването на другите срокове е съществено процесуално нарушение – чл. 218 б,в ГПК. Минкова – основание и за въззивно обжалване. Нарушението на инструктивен срок няма процесуални последици. Определението на съда за […]

64. ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИСКА

Въпрос № 64 ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИСКА Оттегляне на иска. Отказ от иск. Оттеглянето на иска е процесуално действие на ищеца, с което той се отказва да получи по „висящ” процес търсената с иска защита, но запазва правното си твърдение и възможността да го заяви с нов иск. С това се десезира съда. […]

This function has been disabled for Правна помощ.