Вид публикации: Лекции за държавен изпит по ГПН

86. Арбитраж – понятие и характеристика. Видове арбитраж. Арбитражно споразумение. Арбитражно производство. Изпълняемост на арбитражните решения. Признаване и отмяна на арбитражни решения.

Въпрос № 86 ДОБРОВОЛЕН АРБИТРАЖ. а)Понятие и характеристика АРБИТРАЖЕН СЪД Орган за разрешаване на спорни дела, чрез посредничеството на арбитри. 1 Недържавен съд за разрешаване на имуществен спор, произтичащ от гражданско или търговско правоотношение. Правото му да разреши спора произтича от волята на страните по силата на сключено арбитражно споразумение. В международната практика е познат […]

.85 ОХРАНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

  Въпрос № 85 ОХРАНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА а) Характеристика и общи правила Чл. 436 – 488 урежда няколко охранителни производства. И другите закони уреждат различни особени охранителни произвпдства (напр. чл. 8 ЗЛС, чл. 10 ЗЛС, чл. 73 (2) СК, чл. 35 ЗС). И за тях важат, доколдото друго не е предвидено, общите правила на ГПК. БЕЛЕЗИ […]

Въпрос № 84 ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Въпрос № 84 ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО а)Цел и функции на обезпечаването на иска б)Обезпечаването на бъдещ и на предявен иск. В периода, които дели нуждата от защитата респективно искането за защита от деня на даването й, недобросъвестният ответник може да предприеме такива фактически действия или правни прмени, които да осуетят правните последици, в които се състои […]

Въпрос № 83 ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. ПОСЛЕДИЦИ.

Въпрос № 83 ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. ПОСЛЕДИЦИ. А) РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ Обявяване в несъстоятелност. 1.1. Законът урежда хипотезите, в които длъжникът да се обяви в несъстоятелност – чл. 710: 1) ако в предвидения от закона срок не е бил предложен оздравителен план; 2) ако предложеният план не е бил приет или утвърден; 3) когато е очевидно, че […]

82. Оздравително производство. План за оздравяване. Съдържание. Легитимация и срок за предявяване. Разглеждане и приемане на плана от събранието на кредиторите. Утвърждаване на оздравителния план от съда. Последици. Прекратяване на производството при утвърден от съда оздравителен план. Възобновяване на производството при неизпълнение на утвърдения план

82. Оздравително производство. План за оздравяване. Съдържание. Легитимация и срок за предявяване. Разглеждане и приемане на плана от събранието на кредиторите. Утвърждаване на оздравителния план от съда. Последици. Прекратяване на производството при утвърден от съда оздравителен план. Възобновяване на производството при неизпълнение на утвърдения план 1. Оздравяване. 1.1. Общи бележки.Производството по оздравяване е част от производството по несъстоятелност. […]

81.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА на несъстоятелността

81.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА на несъстоятелността – понятие, разграничение между несъстоятелност и неплатежоспособност, маса на несъстоятелността- обхват и управление. Органи на несъстоателността: съд, синдик, събрание на кредиторите.Идеята за несъстоятелността възниква в Италия. Във феодална Франция се създава първата кодификация на материята през ХVІІ в. В по нови времена първата съвременна кодификация е във френския Code Commerce – […]

80. Защита на длъжника, взискателя, наддавача и на трети лица в изпълнителния процес при процесуална и материалноправна незаконосъобразност на процеса. Имуществената отговорност по чл. 441 ГПК.

При защитата по исков ред разграничаваме: защита на длъжника, защита на конкуриращ взискател, защита на трети лица при изшълнение на парични притезания върху чужда вещ и при въвод във владение. Общото правило за защитата на длъжника се съдържа в Чл. 439. (1) Длъжникът може да оспорва чрез иск изпълнението. Длъжникът оспорва самото вземане, което се […]

77. Заповедно производство.

77. Заповедно производство. Заповед за изпълнение и заповедно производство Целта на заповедното производство е да се установи, че вземането не се оспорва и да се издаде изпълнително сонование за неоспорено вземане. В това призводство не се проверява дали вземането съществува. То е специално производство, уредено в ГПК за създаване на изпълнително основание за вземане, което […]

78-79 СПОСОБИ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Въпрос № 78 СПОСОБИ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ I. Oт гледна точка на изпълнителния процес, имуществото е съвкупност от оценимо в пари /имуществени/ права на длъжника в ГПК се прогласява принципът на пълната секвестируемост на имуществото на длъжника Това означава: а/ че за което и да било парично притезание длъжникът отговаря с цялото си имущество, освен […]

76. Изпълнителни основания

76. Изпълнителни основания   Право на принудително изпълнение. Както исковият процес, да бъде допустим предполага право на иск, така и изпълнителният процес предполага наличие на право на принудително изпълнение. Това право се определя като право на 1 лице – взискател да изиска от съдия-изпълнителя образуване на изпълнително производство и предприемане на действията, включени в съответния […]

This function has been disabled for Правна помощ.