Какво да правим когато сме жертва на престъпление? Процедура в съд за образуване на Наказателно дело от частен характер

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЪЖБАТА? 

Определена категория престъпления не се преследват по общия ред, а само при наличие на подадена от пострадалия молба, наречена частна тъжба. С предявяването й в съда се образува наказателно дело от частен характер, а подалото я лице (което е и пострадалият) се нарича частен тъжител. Такива престъпления са например: обида; клевета; лека телесна повреда; кражба, извършена от съпруг или определена категория роднини.

Кога се подава частна тъжба?

Подаването на частна тъжба трябва да е задължително в срок до 6 месеца от узнаването за престъплението или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство, на основание че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия

Как се подава тъжбата ?

Тъжбата задължително трябва да бъде писмена, с данни за подателя и този, срещу когото се подава. В нея трябва да изложите характера на престъплението, начина, по който са Ви причинени вреди, времето и мястото на извършване на престъплението и да я подпишете.

Частната тъжба се подава в съответния районен съд по мястото на извършване на престъплението заедно с копие от нея и писмените доказателства за подсъдимия, като се дължи и държавна такса в размер на 12 лева.

Тъжбата следва да подадете на „Регистратура”, където върху Вашия екземпляр ще бъде поставен входящ номер.

Какво се случва по-нататък?

В образуваното дело по частна тъжба Вие осъществявате изцяло ролята на обвинител (тук прокурор не участва) и не можете да бъдете свидетел. Имате всички права на страна в производството – да се запознате с делото и да направите необходимите извлечения; да представите доказателства; да участвате в съдебното производство; да правите искания, бележки и възражения; да обжалвате актовете на съда, които накърняват Вашите права и законни интереси,
Имате право и да искате съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи за събиране на сведения, с които сами не можете да се снабдите.

Неявяването Ви на делото без уважителни причини води до прекратяването му.

Частната жалба завършва с произнасянето на присъда. В много случаи обаче пострадалият може да постигне спогодба с подсъдимия преди приключване на делото. Частният тъжител може да оттегли тъжбата по всяко време.

Заедно с частната тъжба и в рамките на наказателното производство може да се предяви и граждански иск. НЕ МОЖЕ обаче да се предяви едновременно и отделен граждански иск, защото престъплението първо трябва да бъде доказано преди да се присъди обезщетение за претъпени вреди.

Тази статия е публикувана в Статии. Натиснете, за да я добавите като отметка натисни.

This function has been disabled for Правна помощ.