Вписване на договор за наем. Допълнителна сигурност и гаранции

Кога и защо е необходимо да вписваме договора си за наем?

Когато едно предприятие стартира дейност, често се налага наемането на недвижим имот, производствени помещения или офис сграда. Възможно е, също така, предприятие, което притежава имоти и сгради, да ги отдава под наем, за да реализира доходи. В тези ситуации е необходимо сключване на договор за наем. С оглед избягване на неприятни ситуации и осигуряване на правна сигурност в дългосрочен аспект е препоръчително договорът за наем (без значение какво помещение се наема или отдава), да бъде вписан в Имотния регистър.

Същото се отнася и когато сключваме договор за наем с физическо лице и се нанасяме в нов дом. Тогава, отново е препоръчително да впишем договора си за наем в Имотния регистър.

Кога е необходимо вписването на договор за наем на недвижим имот в Имотния регистър?

Вписването на договори за наем на недвижими имоти е необходимо при договори за срок, по-дълъг от една година.

Как се вписва договорът за наем?

Вписването на договора в Имотния регистър става чрез подаване на заявление до Службата по вписванията към Агенция по вписванията. Подаването на заявление за вписване на договора може да бъде извършено от наемателя, наемодателя или от упълномощено от тях лице.

Какво е необходимо за вписването?

Заявление за вписване Заявление за вписване

Попълва се от лицето, което подава документите към Службата по вписвания (образец е достъпен на интернет страницата на Агенцията по вписванията.

Договор за наем с нотариално заверени подписи (3 броя) Договор за наем с нотариално заверени подписи (3 броя)

В договора е необходимо да се попълнят всички данни за страните по договора, изчерпателна информация за имота, обект на договора, както и сумата и срокът, за които е сключен договорът.

Кадастрална скица (схема1) Кадастрална скица (схема1)

Оригинал или заверен препис на недвижимия имот. Схема или скица се издава от териториалната Агенция по геодезия, картография и кадастър, като услугата е достъпна и онлайн. Необходимите документи, сроковете и дължимите такси за издаването на скица или схема могат да бъдат проверени на интернет страницата на АГКК.

Нотариално заверено пълномощно (когато молбата се подава от лице, което не е страна по договора) Нотариално заверено пълномощно (когато молбата се подава от лице, което не е страна по договора)
Документ за платена държавна такса Документ за платена държавна такса

Колко ще струва?

Размерът на държавната такса е съобразен със стойността, която ще бъде заплатена от наемателя за целия срок на договора – 0,1 % от общата сума на плащанията за целия срок, но не по-малко от 10 лв. (чл. 2 и сл. от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията).

Пример: Ако наемът за един месец е 100 лв., а договорът е сключен за две години, плащанията за целия срок на договора са на стойност 2400 лв. Държавната такса би била 2 лв. и 40 ст., но тъй като стойността е под минималния праг, следва да бъдат заплатени десет лева. Плащането може да стане по банков път към сметките на Имотния регистър – преводи и вноски по банковите транзитни сметки и набирателната сметка на Имотния регистър могат да се извършват в офисите на всички търговски банки на територията на страната, чрез услугите за интернет банкиране, чрез използване на системата ePay и в офисите на Easypay. За извършване на преводи, освен изброените, Агенция по вписванията разполага с ПОС-терминални устройства на своите гишета.

Какви са ползите от вписването на договора?

Вписването на договора в Имотния регистър води до редица благоприятни последици за страните по договора. Съгласно правилото на чл. 237, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, при прехвърляне на недвижим имот договорът за наем остава в сила спрямо приобретателя (новия собственик), ако е бил вписан в Имотния регистър.

Това означава, че новият собственик е длъжен да се съобрази с уговорения между наемателя и предишния собственик, наем. Договорът с нотариална заверка на подписите е годно основание за издаване на заповед за изпълнение относно съдържащите се в договора задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи.

Георги Костов
адвокат

натиснете за връзка

Тази статия е публикувана в Статии. Натиснете, за да я добавите като отметка натисни.

This function has been disabled for Правна помощ.