ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г.)

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г.)

Одобрена с ПМС № 167 от 28.08.1992 г., обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.1992 г., доп., бр. 92 от 13.11.1992 г., бр. 32 от 16.04.1993 г., изм., бр. 64 от 27.07.1993 г., изм. и доп., бр. 45 от 3.06.1994 г., доп., бр. 61 от 28.07.1994 г., изм. и доп., бр. 15 от 20.02.1996 г., изм., бр. 53 от 21.06.1996 г., в сила от 21.06.1996 г., изм. и доп., бр. 2 от 7.01.1997 г., доп., бр. 28 от 4.04.1997 г., в сила от 1.04.1997 г., изм., бр. 36 от 6.05.1997 г., изм. и доп., бр. 20 от 18.02.1998 г., попр., бр. 24 от 27.02.1998 г., изм. и доп., бр. 95 от 14.08.1998 г., в сила от 15.08.1998 г., изм., бр. 14 от 18.02.2000 г., в сила от 18.02.2000 г.; изм. с Решение № 798 от 13.02.2001 г. на ВАС на РБ – бр. 19 от 2.03.2001 г., в сила от 2.03.2001 г.; доп., бр. 89 от 16.10.2001 г., в сила от 16.10.2001 г., бр. 83 от 30.08.2002 г., в сила от 30.08.2002 г., изм. и доп., бр. 66 от 25.07.2003 г.; изм. с Решение № 295 от 16.01.2004 г. на ВАС на РБ – бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 23.01.2004 г., изм. и доп., бр. 69 от 6.08.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 12.09.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.07.2007 г., бр. 75 от 18.09.2007 г., в сила от 18.09.2007 г., изм., бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.

Сборник закони – АПИС, кн. 10/92 г., стр. 241; кн. 4/93 г., стр. 165; кн. 5/93 г., стр. 142; кн. 8/93 г., стр. 290; кн. 7/94 г., стр. 309; кн. 3/96 г., стр. 448; кн. 7/96 г., стр. 394; кн. 2/97 г., стр. 352; кн. 5/97 г., стр. 380; кн. 3/98 г., стр. 557; кн. 9/98 г., стр. 567; кн. 11/2001 г., стр. 218; кн. 8/2003 г., стр. 598; кн. 2/2004 г., стр. 583; кн. 9/2004 г., стр. 611

Библиотека закони – АПИС, т. 3, р. 1, № 121

(*) (Бел. ред. – измененията и допълненията, направени с Постановление № 326 на Министерския съвет от 7.12.2006 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията , ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., влизат в сила от 1.07.2007 г., дотогава действа състоянието на акта от ДВ, бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 12.09.2006 г.)

(**) (Бел. ред. – влизането в сила на измененията и допълненията, направени с Постановление № 326 на Министерския съвет от 7.12.2006 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията не е съобразено от законодателя с промяната на влизането в сила на ЗТР от 1.01.2008 г., направена с § 1 от ЗИ на ЗТР – ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г.)

  №   Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса   Размер на таксата
  проста (лв.)   пропорционална %
  1   2   3   4
    А. Такси, събирани от съдилищата    
  1.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  2.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. и доп., бр. 20 от 1998 г., изм., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  2а.   (Нова – ДВ, бр. 92 от 1992 г., изм., бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  2б.   (Нова – ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.) По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:  а) от юридическите лица с нестопанска цел и от физическите лица, които не са търговци  б) от юридически лица, без посочените в буква „а“, и от физическите лица – търговци по смисъла на Търговския закон  в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер.   10  
  50
 
  3.   (Изм. и доп. – ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  4.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  4а.   (Нова – ДВ, бр. 66 от 2003 г.; отм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.)    
  4б.   (Нова – ДВ, бр. 66 от 2003 г.; отм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.)    
  5.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  6.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  7.   (Нова – ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. и доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  7а.   (Предишна т. 7, изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  7б.   (Нова – ДВ, бр. 32 от 1993 г., предишна т. 7а, бр. 15 от 1996 г., изм., бр. 53 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  7в.   (Нова – ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  8.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  8а.   (Нова – ДВ, бр. 2 от 1997 г., отм., бр. 36 от 1997 г.)    
  9.   (Изм. – ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.) За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер   12  
  10.   (Изм. – ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  11.   (Изм. – ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  12.   (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; изм., бр. 22 от 2008 г.) При обжалване пред по-горен съд и по молби за отмяна се събират такси в половин размер  върху обжалваната част.    
  13.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  13а.   (Нова – ДВ, бр. 66 от 2003 г.; отм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.)    
  14.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.) За частни жалби по наказателни дела от частен характер   5  
  15.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.) По молби за реабилитация, когато се образува дело   6  
  16.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  17.   (Изм. – ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  18.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  19.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.) За издаване на:  а) (изм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)заповед, удостоверение, включително свидетелство за съдимост  б) (изм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)препис от документи а ако преписът е повече от една страница – за всяка следваща по  в)(нова – ДВ, бр. 75 от 2006 г.) фотокопие от документи – за всяка страница 0,10 лв. , а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по 0,07 лв.     
  5
  2
  1
  20.   (**)(Изм. и доп. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 105 от 2006 г.)    
  21.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  22.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  22а.   (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  23.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г.,бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ – бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  (**) Забележка.   (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  24.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм. с Решение № 798 на ВАС на РБ – бр. 19 от 2001 г.).    
    Б. (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) Такса за връчване (Загл. изм. – ДВ, бр. 95 от 1998 г., бр. 69 от 2004 г.)    
  25.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)    
  26.   (Отм. – ДВ, бр. 95 от 1998 г.)    
  27.   (Отм. – ДВ, бр. 95 от 1998 г.)    
  28 – 29.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)    
  30 – 36.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)    
  37.   (Изм. и доп. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)    
  38.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)    
  39.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., доп., бр. 28 от 1997 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)    
  39а.   (Нова – ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм., бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)    
  40.   (Отм. – ДВ, бр. 95 от 1998 г.)    
  41 – 42.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)    
  43 – 49.   (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 95 от 1998 г., отм., бр. 69 от 2004 г.)    
  49а.   (Нова – ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 95 от 1998 г., отм., бр. 22 от 2008 г.)    
    В. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 35 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 г.) Такси по съдебното изпълнение    
  50.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  50а.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  50б.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  50в.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  50г.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  50д.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  50е.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  50ж.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  50з.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  50и.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  50к.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  50л.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  50м.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  50н.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  50о.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  50п.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  50р.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  51.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  51а.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  51б.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  51в.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  51г.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  51д.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)
  51е.   (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)    
  52.   (Предишна т. 52, изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  53.   (Предишна забележка към т. 52 – ДВ, бр. 75 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 г.)    
  54.   (Предишна т. 53 – ДВ, бр. 75 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 г.)    
    Г. Такси, събирани от Министерството на правосъдието (Загл. изм. – ДВ, бр. 20 от 1998 г.)    
  55.   (Изм. – ДВ, бр. 64 от 1993 г., доп., бр. 45 от 1994 г., изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г., изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ, бр. 6 от 2004 г.) По молби за придобиване и за възстановяване на българско гражданство от:  а) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност  б) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.)за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст  в) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) други лица   30  
  10
  100
  56.   (Изм. – ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) По молби за освобождаване от българско гражданство   50  
  57.   (Изм. – ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г., изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ, бр. 6 от 2004 г., бр. 75 от 2007 г.) По молби за издаване на удостоверения за гражданство по чл. 39 от Закона за българското гражданство   50  
  58.   (Изм. – ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., отм., бр. 66 от 2003 г., изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ, бр. 6 от 2004 г., отм., бр. 75 от 2007 г.)    
  59.   (Изм. – ДВ, бр. 64 от 1993 г., доп., бр. 45 от 1994 г., изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г., изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ, бр. 6 от 2004 г.) За удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ от:  а) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност  б) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст  в) други лица   50  
  20
  250
  60.   (Изм. – ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения за освобождаване от българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ   200  
  60а.   (Нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За удостоверения, издавани във връзка с укази за отмяна на натурализацията или за лишаване от българско гражданство   250  
  61.   (Изм. – ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) За издаване на удостоверения по движението на преписките, за тълкуване на отделни случаи или за установяване на различни факти, свързани с промени в гражданството на лицата   30  
  62.   (Изм. – ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения, издавани във връзка с промени в гражданството по допълнителни укази, с които се изменят издадените вече укази   10  
  62а.   (Нова – ДВ, бр. 20 от 1998 г., попр., бр. 24 от 1998 г., изм., бр. 66 от 2003 г., изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ, бр. 6 от 2004 г.) По молби, с които се иска съгласие по чл. 84, ал. 3 от Кодекса за Международното частно право   50  
  62б.   (Нова – ДВ, бр. 20 от 1998 г., доп., бр. 89 от 2001 г., изм., бр. 66 от 2003 г., изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ, бр. 6 от 2004 г.) За удостоверяване подписи на съдии и нотариуси върху документи, подлежащи на легализация и за удостоверяване с „A ostille” на актовете на съдилищата и нотариусите съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.)   2,5  
  62в.   (Нова – ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм., бр. 66 от 2003 г., изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ, бр. 6 от 2004 г.) За издаване на свидетелство за съдимост на лица, родени в чужбина, които пребивават в Република България   2  
  62г.   (Нова – ДВ, бр. 2 от 1997 г., предишна т. 62а, изм., бр. 20 от 1998 г., предишна т. 62б, бр. 66 от 2003 г., изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ, бр. 6 от 2004 г.) За удостоверения, издавани от Главното управление на местата за лишаване от свобода и от затворите   2  
  62д.   (Нова – ДВ, бр. 83 от 2002 г., предишна т. 62в, бр. 66 от 2003 г., изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ, бр. 6 от 2004 г.) По молби за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България   5  
  62е.   (Нова – ДВ, бр. 75 от 2006 г.) За конкурса за нотариуси   70  
  62ж.   (Нова – ДВ, бр. 75 от 2006 г.) За изпита за помощник-нотариуси по заместване   50  
  62з.   (Нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.)За участие в конкурс за частни съдебни изпълнители   50  
  62и.   (Нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.)За ползване на информационната система на съдебното изпълнение за година   100  
  62к.   (Нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За вписване в Единния регистър на медиаторите   20  
  62л.   (Нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За одобряване на организациите, които обучават медиатори   100  
    Д. Такси, събирани от прокуратурата (Нов – ДВ, бр. 15 от 1996 г.)    
  63.   Удостоверения, служебни бележки, заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер:  а) (изм. – ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за първата страница  б) (изм. – ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за всяка следваща страница   2  
  1
  64.   За удостоверяване съдържанието и подписа на документи и други книжа по чл. 4 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.):  а) (изм. – ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за първата страница  б) (изм. – ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за всяка следваща страница   2  
  1
    Е. Такси, събирани от следствените служби (Нов – ДВ, бр. 2 от 1997 г.)    
  65.   (Изм. – ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения, служебни бележки и заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер  Ако преписът е повече от една страница – за всяка следваща по   2  
  1
    Ж. Такси, събирани от Агенцията по вписванията (Нов – ДВ, бр. 69 от 2004 г., отм., бр. 94 от 2005 г)    
  66 – 72.   (Отм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г.)    

   ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 316 на Министерския съвет от 30 декември 1996 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата и от Министерството на правосъдието, одобрена с

Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г.

(ДВ, бр. 2 от 1997 г.)

§ 8. По висящи дела, преписки и нерешени молби, по които са събрани такси, допълнителни такси не се събират.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 на Министерския съвет от 15 юни 1999 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 56 от 1999 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2. В нормативните актове на Министерския съвет и в приложенията към тях, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., всички числа в стари левове се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове.

Заключителни разпоредби

§ 3. Постановлението се приема на основание § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за деноминация на лева .

§ 4. Постановлението влиза в сила от 5 юли 1999 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 10 на Министерския съвет от 11 февруари 2000 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 14 от 2000 г., в сила от 18.02.2000 г.)

§ 4. Думите „Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция“, „министърът на правосъдието и правната евроинтеграция“ и „министъра на правосъдието и правната евроинтеграция“ се заменят съответно с „Министерството на правосъдието“, „министърът на правосъдието“ и „министъра на правосъдието“ навсякъде в следните актове:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1992 г., бр. 32 и 64 от 1993 г., бр. 45 и 61 от 1994 г., бр. 15 и 53 от 1996 г., бр. 28 и 36 от 1997 г. и бр. 20, 24 и 95 от 1998 г.).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 154 на Министерския съвет от 15 юли 2003 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 66 от 2003 г.)

§ 3. По висящи дела, преписки и нерешени молби, по които са събрани такси, допълнителни такси не се събират.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

(ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 1.03.2008 г.)

§ 1. (1) За търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, които не са се пререгистрирали в срока по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър, се събират таксите по чл. 23.

(2) За удостоверенията за пререгистрация по § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър не се събира такса.

§ 2. За висящите производства, по които са събрани такси по отменената част от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, допълнителни такси не се събират.

……………………………………………………………..

Тази статия е публикувана в Закони. Натиснете, за да я добавите като отметка натисни.

This function has been disabled for Правна помощ.