9. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО И КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ

 

 1. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО И КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ

Понятие и системи на учредяване.

Акционерно Дружество. Определение

Един от най-съществените видове търговски дружества е акционерното дружество и играе важна роля в държавите с развита пазарна икономика, служи за концентрация на капитали с оглед постигане на големи стопански цели. Акционерното дружество е определено в закона като дружество, в което дружественият капитал е разделен на акции и което отговаря пред кредиторите с имуществото си. Съществени признаци на АД – то са: а/ то е вид търговско дружество, за което са приложими общите разпоредби за всички търговски дружества; б/ дружественият капитал е разделен на акции. Съществено е участието в капитала чрез притежаване на акции, без значение са индивидуалните качества на лицата, които влагат парични средства, затова то е типично дружество на капитала; в/ АД-то е ЮЛ и отговаря пред кредиторите с имуществото си.

Учредяване

 1. Елементи на учредяването

Учредяването е правна последица на сложен фактически състав, който има четири основни елемента: а/ правни субекти, които участват в учредяването; б/ начин на образуване на капитала на дружеството; в/ учредително събрание; г/ вписване на АД – то в търговския регистър

 1. Учредители

Под учредители се разбират ФЛ или ЮЛ, които са записали акции на учредителното събрание. Учредители са едно или повече лица. По такъв начин учредяването може да се извърши и от едно лице /еднолично акционерно дружество/. Съществува нормативна забрана да бъдат учредители търговци, които са обявени в несъстоятелност. Действащия ТЗ не разграничава фигурата на учредителя, от тази на записващия акции

 1. Системи на учредяване
  • Сукцесивна система – учредяване чрез подписка; учредителите изготвят и обнародват подписано от тях предложение за набиране на капитал на дружеството. На всеки подписал акции се предоставя заверен препис от предложението
  • Симултанна система – учредяване без подписка; именно тази система е възприета от глава 14 на ТЗ.

Недопустимо е дружеството да записва акции от капитала си. Паричните вноски се извършват по набирателна банкова сметка, открита на името на дружеството от УС, съответно от СД. Ако записалият акции прави непарична вноска, тя следва да бъде оценена от три вещи лица. Тези лица се назначават от Окръжния съд, пред който ще се извърши регистрацията. Когато вносителят не е съгласен с оценката, може или да участва с парична вноска, или да се откаже от дружеството. Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временни удостоверения, подписани от упълномощен член на УС или СД. Удостоверението не е ценна книга и не въплъщава участието в акционерно дружество, служи за получаване на акции от акционерите. Недопустимо е временното удостоверение да се прехвърля преди възникване на дружеството, а след възникването, прехвърлянето става с джиро и се вписва в книгата на акционерите.

Учредително събрание

Изисква се на учредителното събрание да присъстват всички лица, които записват акции, допустимо е представителство чрез пълномощник /изрично пълномощно с нотариално заверен подпис/. Основните задачи на учредителното събрание са: а/ взема решение за учредяването на дружеството; б/ приема устава; в/ установява размера на разноските по учредяването; г/ избира надзорен съвет, съответно съвет на директорите. Когато АД – то се учредява от едно лице, се съставя в писмена форма, учредителен акт, с който се утвърждава устава и се назначава първият надзорен съвет. Законът определя минимално съдържание на устава, а именно: а/фирмата, седалището и адресът на управление на дружеството; б/ предметът на дейност и срокът, ако има такъв; в/ размерът на капитала, видът и броят на акциите; г/ органите на дружеството, техният мандат и броят на членовете им; д/ видът и стойността на непаричните вноски, ако има такива, лицата, които ги извършват, броят и номиналната стойност на акциите, които ще им бъдат дадени; е/ преимуществата, които посочените учредители запазват за себе си поименно, ако се предвиждат такива; ж/ условията и редът за издаване на акции, които подлежат на обратно изкупуване; з/ начинът на разпределяне на печалбата; и/ начинът за свикване на ОС. Наименованието, което се включва във фирмата, наред с означението АД или ЕАД се избира свободно, не е необходимо да съдържа името на някой от съдружниците.

Вписване на АД в търговския регистър

За да възникне дружеството, не е достатъчно само учредителното събрание, необходимо е АД да бъде вписано в търговския регистър при окръжния съд. Конститутивно действие има вписването на дружеството, то възниква като ЮЛ от деня на вписването в регистъра. Изискванията за вписването са изброени в закона : а/ да е приет устава; б/ да е записан целият капитал; в/ да е внесена предвидената в устава част от стойността на всяка акция, но не по-малко от 25 на сто от номиналната или от предвидената в устава емисионна стойност на всяка акция; г/ да са избрани съвет на директорите, съответно надзорен съвет; д/ да са изпълнени другите изисквания на закона.

 

Командитно дружество с акции. Определение

Един от най-малко разпространените видове търговски дружества, към което се прибягва, когато учредителите искат, от една страна, да съберат във вида на акции средствата на сравнително голям брой участници, а от друга страна, не желаят да предоставят на последните право на глас по дружествените работи, с какъвто разполагат акционерите в общото събрание. Командитното дружество с акции е дружество, което се образува с договор и при което размерът на вноските на всички съдружници в дружествения капитал, включително на неограничено отговорните съдружници /на комплементарите/, се определя в устава му, а за вноските на ограничено отговорните съдружници /на командитистите/, най-малко трима на брой, се издават акции.

Учредяване

Учредители на командитното дружество с акции са неограничено отговорните съдружници. Те свикват учредително събрание и на тях принадлежи правото да изберат акционерите измежду участниците в подписката. Подобно на обикновеното командитно дружество, учредителният договор на командитното дружество с акции трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписите на учредителите.

Фази на учредяването

Те съвпадат с фазите на учредявяне на акционерното дружество, а именно : учредително събрание и вписване в търговския регистър. Дружеството като ЮЛ възниква от датата на вписването му в търговския регистър. Учредителите изготвят устава на командитното дружество с акции. Капиталът се образува от вноските на съдружниците, които биват парични и непарични. Паричните се превеждат по банкова сметка, а непаричните подлежат на оценка от три вещи лица.

Капитал. Акции – понятие, видове и сделки с акции.

Същност на дружествения капитал

Капиталът на АД представлява предвидената в устава парична сума, разделена на акции. Тя се състои от сбора на номиналните вноски на всички акционери. Изисква се капиталът и стойността на акциите да се изразяват в левове, друго изискване е капиталът да бъде изцяло записан. Капиталът е икономическата основа за дейността на АД – то, от него се удовлетворяват кредиторите за вземанията си срещу дружеството. В закона е определен минималният размер а капитала – 50 000 лева. Осъществява се съобразяване на минималния размер на капитала с предмета на дейност на АД, за банкова дейност напр. капиталът не може да е по-малък от 10 милиона лева. От капиталът се различава дружественото имущество, което е съвкупността от оценими в пари права и задължения, по точно от неговите активи и пасиви. Докато капиталът е постоянна величина, дружественото имущество се променя, съобразно с успешния или неуспешния ход на работата на дружеството. То може да се равнява, да надвишава или да спада по стойност пад размера на дружествения капитал. По време на учредяването на дружеството капиталът и имуществото съвпадат по стойност.

Увеличаване на капитала

Допустими са четири алтернативни начина за увеличаване на дружествения капитал: а/ чрез издаване на нови акции; б/ чрез превръщане на част от печалбата в капитал; в/ чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции; г/ чрез превръщане на облигации в акции. Вземането на решение за увеличаване на капитала влиза във функциите на ОС и изисква мнозинство от 2/3 от гласовете. Няма пречка увеличаването на капитала да бъде осъществено под условие. /напр. акциите да се закупят от опр.лица на опр.цена, както и срещу облигации на дружеството /. ТЗ съдържа изискванията за вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър : а/ да са записани новите акции; б/ да са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции; в/ да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции. Като новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните

Намаляване на капитала

Вземането на решение за намаляване на дружествения капитал влиза във функциите на общото събрание на акционерите. Това е лесно разбираемо като се има предвид, че намаляването на капитала представлява преди всичко изменение на устава. Намаляването на капитала не може да слезе под минималния размер, който законът предвижда за капитала на акционерно дружество от съответния вид. Допустими са два начина за намаляване на дружествения капитал : а/ чрез намаляване номиналната стойност на акциите; б/ чрез обезсилване на акции. /или се обезсилват принудително или се обезсилват след придобиване на акции от дружеството/. Законът позволява принудително обезсилване само ако е предвидено в устава и акциите са записани под това условие. Намаляването на капитала е в състояние да застраши интересите на дружествените кредитори и затова има законово изискване за предизвестие и обнародване в ДВ.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Допустимо е капиталът на дружеството да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под минималният размер.

Акции

Законът определя акцията като ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва в посочената от нея номинална стойност в капитала. Качеството на ценна книга означава, че акцията като писмен документ материализира определени права. За упражняването им е необходимо да се притежава самият документ, съответно той да бъде представен, когато се търси реализацията на тези права. В акцията е въплътено волеизявлението на акционерното дружество, че е приело нейния носител за член на дружеството. Тя представлява основание за възникване на членственото правоотношение между притежателя й и съответното АД. Стойността, която е посочена в акцията, представлява нейната номинална стойност, минималната номинална стойност на акцията е един лев. Наред с номиналната акциите имат емисионна стойност. Емисионна е стойността , по която

акциите се поемат от учредителите. Недопустимо е емисионната стойност да бъде по-малка от номиналната. Не могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд “Резервен” на дружеството. От номиналната и емисионната стойност се различава действителната стойност на акцията. В закона е определено съдържанието на акцията, което трябва да съдържа : а/ означението “акция” за единична и съответния брой акции за купюра от повече акции; б/ вида на акциите; в/ номера на купюрата и поредни номера на акциите, включени в нея; г/ фирмата и седалището на акционерното дружество; д/ размера на капитала; е/ общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж; ж/ купоните и техния падеж; з/ подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емисията. Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната й стойност.

Видове акции – класификацията на акциите се извършва според различни критерии и отнасянето на акцията към определен вид, обуславя прилагането на разпоредби, специфични за него. Акциите се делят първо на поименни или на приносител /в зависимост дали на лицевата страна е изписано името на първия собственик/. Допустимо е да се издават и привилегировани акции /осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или ликвидационен дял/, както и привилегировани акции без право на глас. Дружеството може да издава и безналични акции, те не са обективирани върху материален носител .

Сделки с акции – акциите на приносител се прехвърлят с предаването им, а поименните акции с джиро. Безналичните акции се прехвърлят с цесия, а разпореждането има сила само след като се впише в книгата на безналичните акции.

Придобиване на собствени акции – допустимо е дружеството да придобие собствени акции само: а/ при намаляване на капитала; б/ при универсално правоприемство, освен при вливане или сливане; в/ ако това става безвъзмездно; г/ ако извършва по занятие сделки с ценни книжа и придобива акции в изпълнение на поръчка на трето лице; д/ при изключване на акционер, поради неизвършване на дължимите вноски; е/ в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството; ж/ ако са издадени като привилегировани акции, специално с тази привилегия; з/ при обратно изкупуване. Законът приравнява на придобиването на собствени акции някои случаи : а/ акции на дружеството се придобиват и притежават от едно лице за сметка на дружеството; б/ акции на дружеството се придобиват и притежават от друго дружество, в което първото пряко или непряко притежава мнозинство от правото на глас или върху което може пряко или непряко да упражнява контрол; в/ дружеството приема в залог собствени акции или акции на дружество, което контролира.

Права и задължения на съдружниците и акционерите.

Права и задължения на акционерите

 1. Права на акционерите

А/ Имуществени – право на дивидент и право на ликвидационна квота /право да получи част от чистата печалба на дружеството и съответно част от имуществото в ликвидация, съразмерно с дела на акционера в капитала на дружеството./

Б/ Неимуществени – те се разделят на управителни /право на участие в управлението на дружеството, право на глас в общото събрание, право до бъде избиран в управителен орган на дружеството/ и контролни /право да иска отмяна на решение на общото събрание и право да се интересува за хода на дружествените работи/.

Освен индивидуални контролни права, в закона са предвидени права на малцинството – акционери, които притежават 5 на сто от капитала, могат : а/ да предявят иск пред окръжния съд за търсене на отговорност от членовете на надзорния и управителния съвет за вредите, причинени от тях на дружеството; б/ да искат от общото събрание или от окръжния съд да назначи контрольор, който да провери годишния счетоводен отчет и да изготви доклада за констатациите си.

 1. Задължения на акционерите

Основно задължение на всеки акционер е срещу записаните акции да направи вноските, които покриват частта от стойността на акциите, определена с устава. Останалата част се внася в срок, определен в устава. Неизпълнението на това задължение води до неблагоприятни последици за акционера – неустойки, лихви, изпращане на предупреждение, което се обнародва в ДВ, изключване . Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски, неговите акции се обезсилват и унищожават.

Права и задължения на съдружниците в Командитното дружество.

Органите за управление на командитното дружество с акции са еднакви с органите на управление на акционерното дружество по едностепенната система. Такива органи са общото събрание и съветът на директорите.

 1. Общо събрание

В него право на глас имат само ограничено отговорните съдружници. Неограничено отговорните съдружници, дори когато притежават акции, участват само със съвещателен глас. Компетентността на ОС се определя в устава. Но в нея по силата на закона влиза разглеждането и решаването на искания на ограничено отговорни съдружници за извършване на проверка на дейността на дружеството. Изрично е предвидено в закона, че уставът се приема и изменя и дружеството се прекратява не самостоятелно от общото събрание, необходимо е съгласието на неограничено отговорните съдружници.

 1. Съвет на директорите

Той се състои от неограничено отговорните съдружници, които управляват и представляват дружеството и се прилагат разпоредбите на акционерното дружество. С устава се назначава първият съвет на директорите. По време на съществуването на командитното дружество с акции общото събрание избира членовете на съвета на директорите измежду неограничено отговорните съдружници. То извършва и освобождаването на тези членове.

Облигации – понятие и видове. Права на облигационерите. Конвертиране на облигациите в акции.

Облигации

Акциите не са единствените ценни книги, които акционерното дружество издава. Наред с тях то може да издава и облигации. Допустимо е облигации да се издават най-малко две години след образуването на акционерното дружество и ако има два годишни счетоводни отчета, приети от общото събрание. Издаването на облигации е начин за осигуряване на допълнителни парични средства, необходими на дружеството. По същество това е сключване на заем от страна на дружеството. Набраните парични средства увеличават не капитала, а оборотните средства на дружеството. Недопустимо е размерът на облигационния заем да е по-голям от 50 на сто от внесения капитал.За облигационния заем се открива подписка, която се обнародва в ДВ.

Видове облигации – облигациите могат да бъдат налични и безналичи. За издаването, прехвърлянето и залагането на наличните и безналични облигации, се прилагат правилата на акциите.

Права на облигационерите

В едномесечен срок след приключване на подписката, органите на акционерното дружество, свикват облигационерите на общо събрание. Поканата за събранието се обнародва. Облигационерите от една емисия образуват група за защита на интересите си пред дружеството. Групата се представлява от представители, избрани то общото събрание. Представителите не могат да бъдат повече от трима. Недопустимо е да бъдат представители на облигационерите : а/ дружеството длъжник; б/ други дружества, които притежават повече от 1/10 от неговия капитал или в които то притежава повече от 1/10 от капитала; в/ дружества, които са гарантирали изцяло или от части поетите задължения; г/ членовете на надзорния съвет, на управителния съвет или на съвета на директорите, както и техни низходящи, възходящи и съпрузи; д/ лицата, на които по закон е забранено да участват в органите на управление на дружеството.

Превръщане на облигации в акции

Общото събрание на акционерите може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции. Редът за превръщането на облигации в акции се определя в решението на общото събрание за издаване на облигации. Емисионната стойност на превръщаните облигации не може да бъде по-ниска от номиналната стойност на акциите, които облагационерите биха придобили срещу тях. Превръщането на облигации в акции е един от начините за увеличаване на капитала. След като се вземе решение за увеличаване на капитала, управителният съвет, съответно съветът на директорите определя срок за превръщане на облигациите в акции. Недопустимо е срокът да бъде по-дълъг от 3 месеца.

Управление на Акционерното дружество

Системи на управление

За управлението на акционерното дружество се предвиждат две системи: двустепенна и едностепенна. При двете системи висш орган на дружеството е общото събрание на акционерите, което се състои от акционерите с право на глас. Членовете на надзорния и управителния съвет, съответно на съвета на директорите вземат участие в общото събрание без право на глас. Изключение е случаят, когато те са акционери. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, а освен това могат да се свикват и извънредни общи събрания. Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, ако в устава не е предвидено друго. Свикването на общо събрание се извършва чрез покана, обнародвана в ДВ, която трябва да съдържа : а/ фирмата и седалището на дружеството; б/ мястото, датата и часа на събранието; в/ вида на общото събрание; г/ съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; д/ дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

Общото събрание има следните функции : а/ изменя и допълва устава; б/ увеличава и намалява капитала; в/ преобразува и прекратява дружеството; г/ избира и освобождава членовете на надзорния съвет и опр. възнагражденията им; д/ назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител; е/ одобрява годишния счетоводен отчет; ж/ решава издаването на облигации; з/ назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност; и/ освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния и на съвета на директорите. За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочва: мястото и времето на протичане на заседанието; имената на председателя, на секретаря и на преброителя на гласовете; направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения. В едноличното акционерно дружество, едноличният собственик на капитала решава въпросите, които са то компетентността на общото събрание.

Други органи на акционерното дружество при двустепенна система са надзорния съвет и управителният съвет, а при едностепенна система – съветът на директорите.

Членове на съветите на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица /ако уставът допуска и юридически/ и е недопустимо да бъде член лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години или което не онговаря на други изисквания предвидени в устава.

Членовете на управителния съвет се избират от надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време. Броят на членовете на УС се определя в устава, но не може да надвишава девет души. УС докладва за дейността си най-малко веднъж на три месеца пред надзорния съвет на дружеството. Той уведомява незабавно председателя на НС за всички обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. НС има право да поиска от УС по всяко време сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

При едностепенна система дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите, който се състои най-малко от три, но не повече от девет лица. СД приема правилник за работата си. Той избира председател и зам.председател измежду своите членове

Годишно приключване и разпределение на печалбата

До края на месец февруари ежегодно УС, съответно СД съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и го представя на експерт – счетоводителите, избрани от ОС. Отчетът е придружен от доклад за дейността на дружеството. НС при двустепенна система на управление проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределяне на печалбата. При едностепенна система на управление предложението за разпределение на печалбата се прави от СД, който свиква общото събрание.

Дивиденти и лихви се изплащат, само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, на фонд “Резервен” и на другите фондове, които дружеството е длъжно да образува. По смисъла на закона нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството, съгласно баланса му.

Ако са извършени плащания, без да са налице споменатите законови предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми. Изключение съставляват случаите, когато дружеството докаже, че те са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

This function has been disabled for Правна помощ.