8. ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Въпрос 8 . ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

 

Учредяване и обща характеристика.

Дружеството с ограничена отговорност е исторически най-новият вид търговско дружество, създадено с цел избягване на солидарната и неограничена отговорност на съдружниците за задълженията на събирателното дружество, както и сложното учредяване и сложния апарат на управление. Дружеството с ограничена отговорност е междинна форма между дружествата на личността и дружествата на капитала. Дружеството с ограничена отговорност е определено в закона като дружество, образувано от едно или повече лица, които отговарят за дружествените задължения с дяловата вноска в капитала му. /чл.113 ТЗ/

  • едно от петте допустими от закона вида търговски дружества
  • юридическо лице е и сключва сделки от свое име и за своя сметка; пораждат се права и задължения, които са отделни от тези на съдружниците и отговаря за задълженията със своето имущество
  • отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловата им вноска в дружествения капитал
  • допустимо е дружеството с ограничена отговорност да бъде учредено от едно лице; по това се различава от събирателното и командитното дружество и прилича на акционерното

Учредяване

То преминава през два последователни етапа: а/ съставяне на учредителен договор; б/ вписване на дружеството с ограничена отговорност в търговския регистър.

  1. Съставяне на учредителен договор

Дружественият договор е формален и в писмена форма, не е необходима нотариална заверка на подписите на съдружниците. Допустимо е при сключването на договора, съдружник да бъде представляван от пълномощник с изрично и нотариално заверено пълномощно. Ако дружеството се създава от едно лице, вместо дружествен договор, се съставя учредителен акт. Видът на акта е различен, в зависимост от качеството на лицето, което създава дружеството. Той е частен документ, когато физическо или юридическо лице създава дружество с ограничена отговорност и административен акт, ако държавата или общината образуват такова дружество. Задължителните елементи на дружествения договор са: а/ фирма и седалище на дружеството; б/ предметът на дейност и срока на договора; в/ имената, съответно фирмите на съдружниците; г/ размерът на капитала- когато при учредяването не е внесен целия размер на капитала, в договора се определят сроковете и условията за внасянето му; д/ размерът на дяловете, с които съдружниците участват в капитала; е/ управлението и начинът на представителство; ж/ предимствата на съдружниците, ако са уговорени; з/ други права и задължения на съдружниците. Недопустимо е срокът за довнасяне на целия размер на капитала да бъде по-дълъг от две години. Фирмата трябва да съдържа означението “ООД”, а ако капиталът принадлежи на едно лице – “ЕООД”. Наименованието иначе се избира свободно от учредителите. Не се изисква фирмата ада съдържа името на един или повече съдружници. Учредителите определят свободно предмета на дейност на дружеството, в съгласие с позволените от закона търговски дейности. Само недопустимо е да включват банкова и застрахователна дейност /само от АД и кооперативни организации/

  1. Вписване в търговския регистър

За вписването се изисква : да се представи дружествения договор, да е назначен управител или управители на дружеството; всеки съдружник да е изплатил поне една трета от дела си, но не по-малко от 10 лева; да е внесен най-малко 70 на сто от капитала. Задължението да поиска вписване лежи върху избрания му управителен орган. На вписване подлежат следните данни : фирмата и седалището на дружеството; предметът на дейност и срока на договора; имената, съответно фирмите на съдружниците; размерът на капитала; управлението и начинът на представителство. Тези данни следва да бъдат обнародване в ДВ. Вписването в търговския регистър има конститутивно действие, от деня на вписването се смята за възникнало.

Капитал

От една страна капитала представлява икономическа основа за дейността на дружеството, а от друга служи за обезпечаване на дружествените кредитори. С оглед на това законът определя минимален размер на капитала и той не може да бъде по-малък от пет хиляди лева. Капиталът се образува чрез вноски на съдружниците, а размерът му се вписва в търговския регистър и се обнародва в ДВ. Капиталът се състои от дяловете на съдружниците и тези дялове не могат да бъдат по малки от 10 лева.

Дялове

Частта от капитала, която принадлежи на съдружник, представлява неговия дял; допустимо е дяловете да бъдат различни по размер за отделните съдружници. Сумата на дяловете следва да бъде равна на капитала. Но стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на сто. Няма пречка един дял да бъде поет от няколко лица. Размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях се вписват в книга на дяловете, която се води от ООД-то. За редовното й водене отговаря управителят. Недопустимо е съдружниците да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Недопустимо е да се уговарят и лихви за дяловете на съдружниците.

Дружествени дялове

Те са нещо различно от дяловете в капитала, но между тях съществува зависимост. Дружественият дял представлява израз на членственото правоотношение в ООД-то. Той обуславя съвкупността от права и задължения на даден съдружник. На всеки съдружник принадлежи дружествен дял от имуществото на дружеството. Като правило размерът му се определя съобразно с дела на съдружника в капитала. Но няма пречка да бъде уговорено друго. За участието на съдружника в ООД-то може да бъде издадено удостоверение, което обаче не е ценна книга /за разлика от акцията/. Допустимо е прехвърлянето и наследяването на дружествения дял. Съществува свобода за прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг. Съдружникът приобретател става носител не на втори, а на увеличен по размер дружествен дял. За прехвърляне на дружествения дял на трето лице, трябва да са спазени изискванията за нов съдружник. Необходимо е решение на общото събрание, което се вписва в търговския регистър. Допустима е делба на дружествен дял само със съгласието на съдружниците

От различието между дял и дружествен дял е обусловено и различието между капитал и дружествено имущество. Капиталът представлява цифрово изразена величина, която се състои от вноските на съдружниците и е сравнително стабилна. Напротив дружественото имущество като съвкупност от права и задължения е променлива величина. Печалбата води до увеличаването на имуществото, а загубата – до неговото намаляване.

This function has been disabled for Правна помощ.