6-7.  ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА Учредяване. Членствени правоотношения. Събирателно дружество Общи положения

 Въпрос 6.  ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Учредяване. Членствени правоотношения.

Събирателно дружество

Общи положения

Един от петте вида търговски дружества, които ТЗ допуска да се учредяват,

е събирателното дружество. Въпросът е разгледан подробно зао всеки вид дружество в следващите въпроси.

 

 

Въпрос  7 .

Събирателното дружество е дружество, образувано то две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма при солидарна и неограничена отговорност на съдружниците.

Характеристики на събирателното дружество:

 1. Събирателното дружество е търговско дружество, прилагат се общите разпоредби за търговските дружества. Две или повече лица извършват по занятие търговски сделки не само под обща фирма, но и с общи средства, което е характерна черта на всички търговски дружества.
 2. Събирателното дружество е юридическо лице и участва самостоятелно в търговския оборот. Сделки се сключват от негово име и за негова сметка. Правата и задълженията му са отделни от правата и задълженията на съдружниците в него. Отговаря с имуществото си.
 3. Събирателното дружество принадлежи към категорията дружества на личността, в която влиза и командитното дружество. Съществени са личните качества на съдружниците, включително тяхната предприемчивост, делови връзки, задължения за участие с личен труд и носенето на отговорност в пълен размер.
 4. Събирателното дружество е договорно дружество. Учредителният му акт е многостранен договор. Двама или повече съдружници правят изрични волеизявления с еднакво съдържание, а именно да образуват събирателно дружество. Недопустимо е такова дружество да се създаде от едно лице, също е недопустимо и мълчаливо образуване.
 5. Няма събирателно дружество, когато предметът на общата дейност не може да бъде подведен под някоя от изброените в закона сделки, като напр. съвместното обработване на земя, събиране на помощи за изграждане на паметник и др.
 6. Търговските сделки се извършват от съдружниците под обща фирма, която е наименованието на събирателното дружество. Под нея то участва като юридическо лице самостоятелно в търговския оборот, придобива права и поема задължения, които са отделни от тези на съдружниците. Общата фирма отличава събирателното дружество от гражданското дружество

Във фирмата на събирателното дружество се включват фамилните имена или фирмите на един или повече съдружници – съкращение за вида на дружеството е “с-ие”

Учредяване на събирателното дружество

 1. Съставяне на учредителен договор
 2. Регистриране в търговския регистър при окръжния съд

Договорът за учредяване трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписите на съдружниците. Закона определя минималното съдържание на договора, а именно : а/ имената и местожителствата, съответно фирмите и седалищата, както и адресите на съдружниците; б/ фирмата, седалището и предметът на дейност на дружеството; в/ видът и размерът на вноските на всеки съдружник и оценката им; г/ начинът на управление и на представителство на дружеството; д/ начинът на разпределение на печалбите и на загубите между съдружниците.

Задължението да поискат вписване на събирателното дружество в търговския регистър лежи върху всички съдружници. Заявлението е адресирано до окръжния съд по седалището на дружеството. Към заявлението се прилагат учредителния договор и образци от подписите на лицата, които според договора представляват дружеството.

На вписване в търговския регистър подлежат следните данни:

а/ имената и местожителствата, съответно фирмите и седалищата, както и адресите на съдружниците; б/ фирмата, седалището, адресът на управление и предметът на управление на дружеството; в/ начинът на управление и на представителство на дружеството

Вътрешни правоотношения в събирателното дружество

Уреждане

Вътрешните правоотношения в събирателното дружество се разделят на две групи : а/ правоотношения между съдружници; б/ правоотношения между всеки от съдружниците и събирателното дружество /членствени правоотношения/

Вътрешните правоотношения се уреждат в договора за учредяването на дружеството или по допълнително съгласие между всички съдружници. Допустимо е съдружниците да уредят тези отношения по своя преценка. Договорното уреждане на вътрешните правоотношения в събирателното дружество има предимство пред законовото. Единствено недопустимо е да се уреди в учредителния договор приемането на решения по друг начин, отколкото е предвидено в ТЗ /всеки съдружник има право на един глас при вземането на решения./ Решенията се вписват в протоколна книга.

Права и задължения на съдружниците

Правата на съдружниците спрямо дружеството биват имуществени и неимуществени.

 1. Имуществени права : а/ правото на част от печалбата; б/ правото на обезщетение за разноските и вредите; в/ правото на лихва; г/ правото на ликвидационен дял от имуществото при прекратяване на дружеството или на участието на съдружника в него.

Правото на съдружника на част от печалбата не е изрично предвидено в ТЗ, но ОС не би трябвало да допусне регистрация на дружество, ако учредителния договор не съдържа уговорка за разпределение на печалбата. Но когато липсва уговорка, съдружника следва да участва в печалбите, както и в загубите съразмерно с дела си.

Правото на съдружника на обезщетение обхваща необходимите разноски, които той е направил за дружествените работи, както и вредите, които е претърпял във връзка с тях. Под необходими разноски трябва да се разбират не само разноските, които съдружникът е направил за правна помощ за съставяне на учредителния договор, за вписване на дружеството в търговския регистър и за поддържане на съществуването му. Такива са и разноските, които са полезни за осъществяване на неговата дейност, включително разноските за наемане на служебно помещение, обзавеждането му с мебели и т.н. Достатъчно е другите съдружници предварително да не са забранили на съдружника да предприеме подобни действия. На обезщетение обаче не подлежат луксозните разноски. Обезщетение се дължи на съдружника вредите, които той е претърпял при и по повод на действия в полза на събирателното дружество. Длъжник за обезщетение е дружеството, а не останалите съдружници.

Правото на съдружника на лихва се поражда, когато той е направил необходими разноски за дружествени работи или е претърпял вреди във връзка с тях. Правото на лихва възниква по силата на самия закон. Размерът на лихвата не подлежи на уговаряне, той е такъв, какъвто го предвижда съответния подзаконов нормативен акт. Годишният размер на законната лихва за просрочени задължения в левове възлиза на основния лихвен процент на БНБ плюс десет пункта.

Правото на съдружника на ликвидационен дял не е изрично уредено в ТЗ, но той се определя съразмерно с вноските му в дружеството.

 1. Неимуществени права : а/ право на управление; б/ право на контрол

Правото да управлява дружествените работи принадлежи на всеки съдружник. Изключение : когато управлението е възложено на един или повече съдружници или на друго лице с дружествения договор. Имат се предвид действията на обикновено управление, за разпоредителните работи е необходимо съгласието на всички съдружници /такива са действията за придобиването и разпореждането с вещни права върху недвижим имот, назначаване на управител, който не е съдружник, сключване на договор за паричен заем в размер по-голям от определения в учредителния договор/

Правото на контрол принадлежи на всеки съдружник, но законът го урежда и за съдружник, който не участва пряко в управлението. Това е възможността на съдружника да се осведомява лично за работите на дружеството, да преглежда търговските книги и да иска от управителите обяснение

 1. Задължения : а./ имуществени; б/ неимуществени

А/ Имуществени :

 • да извърши вноската в капитала на дружеството, която е предвидена в учредителния договор
 • задължение за законна лихва /забавата в плащането на паричната вноска поражда допълнително задължение за съдружника за законна лихва/; задължение за законна лихва възникне ако съдружника получи, съответно вземе пари от дружеството за себе си, лихвата се начислява от деня на неоснователното вземане

Б/ Неимуществени :

 • съдружника да не извършва търговска дейност, която е конкурентна на събирателното дружество или да сключва за своя или за чужда сметка сделки, които се отнасят до предмета на дейност на дружеството

Когато съдружникът наруши това право, за дружеството се пораждат две алтернативни възможности :

 1. Да иска обезщетение за причинените вреди
 2. Да заяви, че встъпва в правата и задълженията по сключената сделка

Командитно дружество.

Характеристика и учредяване на командитното дружество

Най-рано възникналото търговско дружество е определено в закона като дружество, което се образува с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща форма при солидарна и неограничена отговорност на един или повече от съдружниците за задълженията на дружеството и при отговорност на останалите съдружници, ограничена до размера на уговорената вноска. Изводи :

 • КД е един от петте вида ТД, които ТЗ допуска да се образуват и за него важат общите черти на ТД, а именно че дейността му се извършва под обща форма и с общи средства.
 • КД е ЮЛ и участва самостоятелно в търговския обмен. Правата и задълженията на КД са отделни от тези на съдружниците, КД отговаря за задълженията си със своето имущество.
 • КД има две категории съдружници. Едната категория съдружници носят солидарна и неограничена отговорност за задълженията на дружеството : те се наричат комплементари. Другите съдружници отговарят ограничено, само до размера на уговорената вноска – командитисти. Необходимо е в отделното дружество да участва поне по един съдружник от двете категории. Недопустимо е КД да се образува от едно лице.
 • КД прилича на събирателното дружество и заедно с него влиза в групата на търговските дружества на личността.

Учредяването на КД протича протича в две фази: а/ съставяне на учредителен договор; б/ вписване в търговския регистър при окръжния съд. Договорът за учредяване на КД е формален, в писмена форма и с нотариална заверка на подписите на съдружниците. Определено е минималното съдържание на учредителния договор: а/ фирмата на дружеството; б/ седалището и адресът; в/ предметът на дейност; г/ имената, съответно фирмите, адресите на съдружниците и размерът на тяхната отговорност; д/ видът и размерът на вноските на съдружниците; е/ начинът на управление и представителство на дружеството; ж/ начинът за разпределяне на печалбите и загубите между съдружниците. Изисква се фирмата на дружеството да съдържа обозначението КД и името на поне един от неограничено отговорните съдружници. Недопустимо е в името на фирмата да съществува името на ограничено отговорен съдружник, но ако въпреки всичко това е сторено, то той се смята за неограничено отговорен. Задължението за вписване лежи върху неограничено отговорните съдружници

Правоотношения между съдружниците

Тези правоотношения се уреждат още в учредителния договор, който има предимство пред разпоредбите в закона.

 1. Права и задължения, които възникват за съдружниците от двете категории
  • основно задължение на всеки съдружник, независимо от коя категория, е да направи вноска в капитала на дружеството /образува се дружествено имущество, което участва самостоятелно
  • в търговския обмен/. При не внасяне на вноска от ограничено отговорен съдружник се извършва прихващане на полагащата му се част от печалбата до размера на вноската. При неограничено отговорен съдружник – намеса на съда /или прекратява дружеството, или изключва виновния съдружник/
  • всеки съдружник има право да получи част от чистата печалба на дружеството. Условията за разпределяне на печалбата и делът на всеки съдружник в нея се уговарят в учредителния договор.

Права и задължения на неограничено отговорните съдружници

Има особени разпоредби само за неимуществените права и задължения на неограничено отговорните съдружници :

Неограничено отговорните съдружници извършват управлението на КД и е недопустимо решенията им да бъдат спрени от ограничено отговорен съдружник. /др. имуществ. пр. и задълж. са както при събирателното дружество/. Недопустимо е неограничено отговорен съдружник да участва в друго дружество или да сключва за своя или за чужда сметка сделки, които се отнасят до предмета на дейност на КД /може със съгласие на другите неограничено отговорни съдружници/. Дружеството може или да иска обезщетение, или да встъпи в правата по сключената сделка.

Права и задължения на ограничено отговорните съдружници

Право на контрол – може да преглежда търговските книги на КД и да иска препис то годишния счетоводен отчет; участието му в загубите е до размера на предвидената вноска.

Правоотношения с трети лица

Тези правоотношения не могат да се уредят в учредителния договор, защото са уредени с императивни правни норми. Представляването на КД се извършва от неограничено отговорните съдружници. Недопустимо е ограничено отговорен съдружник да извършва сделки от името и за сметка на дружеството, без да е представител или пълномощник. За дълговете си КД отговаря с неговото имущество, срещу което при нужда се насочва принудителното изпълнение. Едва след като кредиторът не получи удовлетворение от имуществото на КД, може да се осъществи отговорността на съдружниците /субсидиарна по отношение на отговорността на дружеството./ Ограничено отговорният съдружник отговаря пред неудовлетворения кредитор до размера на предвидената вноска/

Прекратяване на дружеството

Както при събирателното дружество със съответните изменения:

а / с изтичане на уговорения срок; б/ по съгласие на неограничено отговорните съдружници; в/ с предизвестие за прекратяване от неограничено отговорен съдружник; г/ с обявяване на дружеството в несъстоятелност; д/ със смъртта или поставянето под пълно запрещение на неограничено отговорен съдружник ФЗ или прекратяване на ЮЛ; е/ по искане на синдика в производството по несъстоятелност на неограничено отговорен съдружник; ж/ в други случаи, предвидени в учредителния договор; з/ по решение на съда

Управление и Представителство. Отговорност………..?????

 

 

This function has been disabled for Правна помощ.