52. Наследяване по закон. Кръг на наследниците. Ред за наследяване.

52. Наследяване по закон. Кръг на наследниците. Ред за наследяване.

Основни правила за наследяване по закон. Кръг и ред:-І.първи ред: децата (по заместване – др. низходящи), ІІ -втори ред: родителите; ІІІ-трети ред: братя и сестри (по заместване – техните деца и внуци) и възходящите от втора и по-голяма степен; ІV-четвърти ред: съребрени от ІІІ до VI степен вкл.;

Всички посочени роднини + съпругът образуват кръга на наследниците. Право да получат наследството имат тези от първия ред, ако такива няма – от втория ред и т.н.

  1. Размер на дяловете 1/първи ред: по равно, 2/втори ред: по равно. 3/трети ред: а) ако са само възходящи от 11+ степен – по равно; б) ако са само братя и сестри – по равно; в) ако има и от двете групи – първите получават 1/3, а вторите – 2/3 (ако са еднокръвни -1/2 от това). 4/четвърти ред: по-близкият по степен и низходящите му изключват по-далечните по степен.

Преживелият съпруг наследява заедно с този ред роднини, които са призовани към наследяване:

а) с първи ред: по равно с всяко дете.

б) с втори ред: 1/2 (2/3 ако е над Юг брак).

в) с трети ред: същото, ако е само с една от двете групи; но ако има и братя и сестри, и възходящи от П+ степен -1/3 (1/2 при Юг брак)

Ако няма други – съпругът наследява всичко.

Трябва да се има предвид, че преживелият съпруг поначало е собственик на 1/2 от общото имущество (в СИО) – тази част не влиза в наследствената маса. Като наследник той получава посочените дялове от имуществото на починалия, което включва другата половина от СИО + личното му имущество.

  1. Заместване – чл.10: низходящите на наследодателя, които са починали преди него или са недостойни, се заместват в наследяването по закон от своите низходящи без ограничение на степените. Братята и сестрите – също, но само от своите деца и внуци.
  2. Особени правила – Преминаване на наследственото имущество към държавата – когато няма наследници по закон или по завещание или всички са се отказали или загубят право да го приемат. Приема се винаги по опис.

 

Наследниците по закон имат и допълнителни права:

– част от тях имат право на запазена част – децата, родителите, съпруга. Запазена част-тази част от имуществото на наследниците,която закона запазва за посочения кръг наследници и с която същия не може да се разпорежда чрез завещание или дарение. Ако се получи запазената част. Наследник има право да иска възстановяването по съдебен ред и предявен иск самостоятелно или делбено производство или чрез възражение;

право на обикновена покъщнина – наследниците, които са живели заедно с наследодателя и са се грижели за него получават в наследство и обикновената покъщнина , а ако се занимават със земеделие и не са съответно възнаградени по друг начин – получават и земеделския инвентар на наследения;

Предпоставки: съвместен живот с наследодателя:

– наследника да е полагал грижи за него. Закона не изисква грижата да бъде специална. Достатъчни са обичайните грижи. Няма изискване за срок в който да са полагани грижите /практиката приема тип една година преди смъртта на наследодателя/. Ако няколко наследници са се грижили за него или получават равни дялове от покъщнината.

Право на покъщнина имат само призованите за наследяване. Като имуществено право това право е наследимо.

Обикновена покъщнина – съвкупност от движими вещи които са служели за задоволяване на ежедневни битови нужди на семейството /луксозната покъщнина се изключва/. Взема се под внимание и стойността на вещите.

Право на обикновена покъщнина може да се търси преди и по време на делбата. Ако е преди делбата – покъщнината се определя от цялата наследствена маса. Ако наследството се изчерпва само с тези вещи – стига се до делба- доброволна или съдебна,

– права на наследниците, които приживе на наследодателя са спомогнали да се увеличи наследството – могат да искат при делба да се пресметне това увеличение в тяхна полза ако не са били възнаградени по друг начин. Става дума за реално увеличение, което е резултат на труди средства, вложени от наследника от наследеното имущество приживе на наследодателя. То трябва да е изразено в някаква форма постройки, имоти, насаждения и др. и да е налице в момента на откриване на наследството. Това увеличение се дава свръх дела на наследниците. Дава се в натура, а ако е невъзможно в пари.

Претенцията може да се предяви преди и по време на делбата. Това право има имуществен характер и по пътя на правоприемството преминава към наследниците. Давностният срок е 5 години.

This function has been disabled for Правна помощ.