Част 3. Наказателноправни производства

 

Споразумение за решаване на делото в досъдебното и съдебното производство. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Разглеждане на дела от съда по искане на обвиняемия. 35

 

Решаване на делото със споразумение е с цел да се съкрати процеса, да се реши по бързо делото. Това става като се съкрати съдебната фаза на процеса. Производството се ускорява. Прекратяването на наказателното производство със споразумение се допуска, когато прокурора е убеден във виновността на обвиняемия. Досъдебното разследване трябва да е приключило. Споразуменията се изготвят от прокурора, но се разглеждат от съда. Делото да не е за тежко умишлено престъпление против републиката, недопустимо е и по глава втора – да не е извършил убийство, да не е за престъпление против мира и човечеството, разврат, подкуп и някой военни престъпления извършени по време на война. Решение взема прокурора, а защитника на обвиняемия трябва да е съгласен. Ако в резултат от престъплението са възникнали имуществени вреди, те трябва да са обезпечени. Споразумението се изготвя в писмена форма между прокурора, защитника на обвиняемия и подсъдимия. Прекратяването на наказателното производство със споразумение наподобява прекратяването на наказателното производство от частен характер, когато е постигнато помирение между пострадалия и подсъдимия.

Споразумението трябва да е съставено в писмена форма и да съдържа клаузите – че е извършено престъпление, че престъплението е извършено от обвиняемия, какво да бъде наказанието, при какъв първоначален режим да се изтърпява то, какво да стане с веществените доказателства които не са необходими за процеса, ако обвиняемия е непълнолетен каква възпитателна мярка да му се наложи, какъв е срока на наказанието лишаване от свобода и какъв ще е условно изпитателния срок. споразумението трябва да бъде подписано от прокурора и защитника. Когато производството е срещу няколко лица или за няколко престъпления, споразумение може да бъде постигнато за някой от лицата или някой от престъпленията. Споразумението се внася от прокурора в компетентния съд незабавно след изготвянето му заедно с делото. Съдът валидно сезиран с предложението на прокурора, насрочва делото в 7-дневен срок и го разглежда еднолично. В съдебното заседание участват съдията, прокурора, обвиняемият и неговият защитник. Съдията пита дали се признава подсъдимия за виновен и дали е съгласен с последиците от споразумението, доброволно ли е подписал споразумението. Съда може да предложи промени в споразумението, които се обсъждат с прокурора и защитника. В съдебния протокол се вписва съдържанието на окончателното споразумение, което се подписва от прокурора, защитника и обвиняемия. В производството задължително следва да участва защитник.

Първоинстанционния съд може да одобри споразумение за прекратяване на наказателното производство, постигнато след образуване на съдебното производство, но преди да е приключило съдебното следствие. Споразумението се одобрява със съгласието на всички страни. Съдията се произнася с определение което не подлежи на въззивно обжалване. Това определение има характер и сила на присъда. Съда с определението може:

Œда одобри споразумението – при това се решава наказателното производство изцяло или частично, в зависимост от деянията и другите участници при извършването

да не одобри изцяло или частично споразумението – когато то противоречи на закона или морала, съставено е като е упражнено насилие по отношение на обвиняемия и.т.н. Преди да се произнесе с отказ съда може да предложи на страните да се изяснят определени параметри в споразумението за да се валидира. Когато съда не одобри споразумението, той връща делото на прокурора.

Ролята на съда е да направи проверка на изготвеното споразумение. Когато споразумението е за деяние извършено в изпитателния срок по чл. 66 НК и е непредпазливо, то отложеното наказание не се изтърпява. Определението на съда служи за утвърждаване на постигнатото между страните споразумение. Със споразумение може да се определи наказание при условията на чл. 55 НК и без да са налице изключителни и многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Споразумение може да се сключи и в съдебната фаза, но има изисквания за това. Първото изискване е свързано с етапа на съдебното производство, до който е допустимо да се изготви споразумение. Законът предвижда, че за да се изготви споразумение не трябва да е приключило съдебното следствие. Това е така, защото след приключване на този етап всички участвуващи страни в процеса пристъпват към разглеждане и оценка на събраните доказателства и разрешаване на въпросите, предвидени в НПК, и съдът постановява присъдата си. Второто условие е да е постигнато съгласие на всички страни за прилагане на споразумението.

This function has been disabled for Правна помощ.

%d блогъра харесват това: