Част 3. Наказателноправни производства

 

Образуване на съдебно производство пред първата инстанция. Действия и актове на  съдията-докладчик. Насрочване на делото. Администриране на внесения обвинителен акт или тъжба от администрацията на съдилищата. 30

 

Прокурора след изготвянето на обвинителния акт внася делото в първоинстанционния съд. След  което се регистрира в деловодството, поставя се номер на делото и се докладва на председателя на съда. Председателя на съда разпределя делото на определен съдия от съда. Образуването на съдебното производство предполага, че обвинителния акт е внесен или е приета частна тъжба в компетентния съд.

Следователно от тази гледна точка съдебното производство се образува по обвинителен акт или частна тъжба. Както частната тъжба, така и прокурорския акт е необходимо да са внесени колкото са обвиняемите в процеса. С частната тъжба се занимава председателя на съда. Той решава дали съдържа необходимите обстоятелства. С постъпването на обвинителния акт или тъжбата в канцеларията на съответния първоинстанционен съд се създава задължение на съда да се произнесе. Той образува по обвинителния акт съдебно производство от общ характер и определя съдия-докладчик. По отношение на частната тъжба председателя на съответния съд с разпореждане приема или отхвърля тъжбата. Ако я приема образува дело от частен характер, ако я отхвърли, това означава че не дава ход на тъжбата. Отказът подлежи на обжалване и въззивна проверка. Когато председателя на съответния първоинстанционен съд приеме тъжбата, той определя първоначалната квалификация на престъплението. Насрочва се съдебно заседание за разглеждане на делото. По НОХД съдебното заседание се насрочва в 2-месечен срок от постъпване на обвинителния акт.

Съдия-докладчика който ще гледа делото трябва да се запознае с него. Действията извършва в закрито заседание, в неговия кабинет, а не протича публично, като работи сам. Той трябва да уточни дали съда където е внесено делото му е подсъдно. Ако делото не му е подсъдно изпраща делото на този съд който е компетентен да го разгледа. Ако обаче делото е подсъдно на по висшестоящ съд връща делото на прокурора. Ако делото е за военно престъпление се разглежда във военен съд. Спорове за подсъдност се решават от ВКС. Съдия-докладчика изяснява още допуснати ли са съществени нарушения на процесуалните правила, може ли да се разгледа делото по бързото производство, може ли да се гледа делото при съкратено съдебно следствие.

Ако има основания за прекратяване или спиране на производството съдия докладчика спира или прекратява съдебното производство. Основанията за спиране и прекратяване са същите както в досъдебното производство.

Основания за прекратяване по дела от общ характер са:

Œдеянието ако не съставлява престъпление или такова не е извършено

деецът не носи наказателна отговорност поради амнистия

Žнаказателната отговорност е погасена поради изтекла давност

деецът е починал

след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието изключващо вменяемостта

‘деецът се освобождава от наказателна отговорност с налагането на възпитателна мярка

’деецът е лице действал като служител под прикритие в рамките на правомощията му

“когато пострадалият е трябвало да подаде тъжба до прокурора в предвидени случай в НК, а не е подал такава.

”при трансфер на наказателно производство и по отношение на същото лице е допуснато трансфер

•спрямо същото лице за същото престъпление има незавършило производство, влязла в сила присъда, споразумение или определение на съда, разпореждане за прекратяване на делото.

При прекратяване на делото съдя-докладчика се произнася за веществените доказателства и мярката за неотклонение, мярката за обезпечаване на гражданския иск. Препис от разпореждането за прекратяване се връчва на прокурора, обвиняемия и на пострадалия. Ако прокурора счете, че прекратяването не е законосъобразно, той може да протестира. Съдия докладчика решава има ли престъпление или не, минала ли е давността, налице ли е амнистия, налице ли е друго дело по същия повод, подсъдимия дали е в състояние което изключва вменяемостта, има ли основание за сключване на споразумение с подсъдимия, при открити или закрити врата ще се разгледа делото, дали има нужда от преводач или тълковник, мярката за неотклонение на обвиняемия да остане ли в сила, или да се измени. Ако деецът е служител под прикритие не може да се образува производство. Ако съдия-докладчикът констатира нарушения прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора за да се отстранят.

Делото се спира: ако обвиняемия е заболял или е изпаднал в състояние изключващо вменяемостта, ако е в чужбина, ако обвиняемия е придобил имунитет и на всички други основания посочени в чл. 25 и 26 НПК.

Когато са налице основания за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а НК, съдия докладчика насрочва, разглежда и решава делото по реда на особените правила. Ако са налице основания за разглеждане на делото в съдебно заседание, съдия докладчика информира заинтересованите лица за датата и мястото на съдебното заседание. На пострадалия се изпраща съобщение за това кога ще се проведе съдебното заседание и че ако желае може да встъпи в процеса. Ако е починал пострадалия се уведомяват неговите наследници, които могат да встъпят в процеса. Съдия-докладчика преценява дали е необходимо привличането на запасни съдебни заседатели и съдии. Съдия-докладчика разпорежда да се призоват лицата за процеса – вещи лица, свидетели и други необходими за установяване на обективната истина. Главният субект в наказателния процес е съда. Той има ръководно-решаваща функция. На страните се осигурява възможност да реализират дейност по съответната процесуална функция в съдебното заседание.

This function has been disabled for Правна помощ.

%d блогъра харесват това: