Част 3. Наказателноправни производства

 

Незабавни и бързи производства. Образуване, разглеждане. Актове на съда. 37

 

В особените правила в НПК са регламентирани бързото производство и наказателното производство. Бързо производство се образува с първите действия по разследването. Провежда се когато:

Œлицето е заварено при извършване на престъплението или е заловено непосредствено след извършване на престъплението

върху тялото или дрехите на лицето има явни следи от престъплението

Žлицето се е явило лично пред съответните органи на МВР, разследващия орган или прокурора с признание за извършеното престъпление

очевидец посочи лицето, извършило престъплението.

Разследващият орган е длъжен незабавно да уведоми прокурора. Бързото производство се счита образувано със съставянето на акта за първото действие по разследването. Лицето, за което има обосновано предположение, че е извършило престъплението, се счита за обвиняем от момента на съставянето на акта за първото действие по разследването срещу него. Разследващият орган приключва разследването в 7-дневен срок. При предявяване на разследването не се призовава пострадалият. Това е изключение от общото правило. След приключване на разследването прокурора осъществява същите правомощия по общите правила. Прокурора може да постанови допълнително разследване за събиране на нови доказателства или за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. С оглед изискването за бързина прокурора може и сам да извърши налагащите се допълнителни следствени действия, без да изпраща делото на разследващия орган. Предвидени са твърде кратки срокове за прокурора и разследващите органи – 7 дни за разследване, 3 дни за произнасяне на прокурора и 7 дни за допълнително разследване от прокурора. Разследването приключва в 3-дневен срок.

Наблюдаващият прокурор се произнася в 3-дневен срок от приключване на разследването, като:

  • прекратява наказателното производство
  • спира наказателното производство
  • повдига обвинение с обвинителен акт и внася делото за разглеждане в съда
  • внася делото с постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или с предложение за споразумение за решаване на делото
  • постановява допълнително разследване за събиране на нови доказателства или за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила

Когато случаят представлява фактическа и правна сложност, наблюдаващият прокурор постановява разследването да се извърши по общия ред. Наблюдаващият прокурор може и сам да извърши допълнителните действия по разследването. Съдия-докладчика следва да насрочи делото за разглеждане в 7 дневен срок от постъпването на обвинителния акт в съда или предложението за освобождаване от наказателна отговорност по 78а. Съдът разглежда делото и произнася присъдата заедно с мотивите, а когато делото представлява правна сложност, мотивите могат да бъдат изготвени и след обявяването на присъдата. В това производство не се допуска граждански иск. По тези дела не участва частен обвинител. Въззивна жалба или протест се подават в 7-дневен срок от обявяване на присъдата, а когато постановяването на мотивите е отложено в 15 дневен срок.

Незабавно производство се провежда, когато кумулативно лицето е заловено при или непосредствено след извършване на престъплението и е посочено от очевидец като извършител на престъплението. Разследващият орган е длъжен незабавно да уведоми прокурора. Незабавното производство се счита образувано със съставянето на акта за първото действие по разследването. Лицето, за което има обосновано предположение, че е извършило престъплението, се счита за обвиняем от момента на съставянето на акта за първото действие по разследването срещу него.

Наблюдаващият прокурор се произнася незабавно, като:

  • прекратява наказателното производство
  • спира наказателното производство
  • повдига обвинение с обвинителен акт и внася делото за разглеждане в съда
  • внася делото с постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или с предложение за споразумение за решаване на делото
  • постановява допълнително разследване за събиране на нови доказателства или за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Когато случаят представлява фактическа и правна сложност, прокурорът постановява разследването да се извърши по общия ред. Прокурорът може и сам да извърши допълнителните действия по разследването. При необходимост прокурорът незабавно съставя обвинителен акт, връчва го на обвиняемия и внася делото за разглеждане в съда. Съдът разглежда делото в деня на постъпването му. Наблюдаващият прокурор осигурява явяването на подсъдимия, на свидетелите и вещите лица. Съдът разглежда делото и постановява присъдата заедно с мотивите, а когато делото представлява правна сложност, мотивите могат да бъдат изготвени и след обявяването на присъдата. В това производство не се допуска граждански иск. По тези дела не участва частен обвинител.

This function has been disabled for Правна помощ.

%d блогъра харесват това: