Част 2. Гражданскоправни производства

 

Правомощия на касационната инстанция. 18

 

Касационната жалбата се разглежда от тричленен състав на Върховния касационен съд в открито заседание. ВКС проверява правилността на въззивното решение само по посочените в жалбата основания.
Когато въззивното решение е постановено при противоречива практика, ВКС:

Œпосочва с мотивирано решение практиката в кое от противоречивите решения смята за правилна. В този случай той постановява решение по делото въз основа на тази практика

когато приеме, че в решенията практиката е неправилна, посочва с мотивирано решение защо е неправилна. В този случай той постановява решение, като тълкува закона въз основа на обстоятелствата по делото
Žкогато приеме, че практиката в противоречивите решения е неприложима към висящия спор, посочва с мотивирано решение защо е неприложима. В този случай той постановява решение, като тълкува закона въз основа на обстоятелствата по делото.

При противоречиво разрешавани въпроси от Върховния касационен съд съставът предлага на общото събрание да постанови тълкувателно решение, като спира производството по делото.

Върховният касационен съд има следните правомощия:

Œда остави в сила обжалваното решение

да отмени частично обжалваното решение

Žда отмени изцяло обжалваното решение.

Решението се отменя като неправилно, когато е нарушен материалният закон или са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила или решението е необосновано.

Съдът връща делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд само ако се налага повтарянето или извършването на нови съдопроизводствени действия.

Когато обжалваното решение е нищожно ВКС прогласява нищожността и ако делото не подлежи на прекратяване, го връща на въззивния съд за постановяване на ново решение. Нищожността на решението може да се предяви по исков ред безсрочно или чрез възражение.

Когато решението е недопустимо, ВКС го обезсилва, като прекратява делото. Когато основанието за обезсилване е неподсъдност на спора, делото се изпраща на компетентния съд. Ако е разгледан непредявен иск, решението се обезсилва и делото се връща на първоинстанционния съд за произнасяне по предявения иск.

Правомощия на ВКС при повторно обжалване. Новото решение на въззивния съд отново подлежи на касационно обжалване и за него важи казаното. Отново ще се преценяват предпоставките на чл. 281 и те се свързват вече с нарушение и неспазване на закона в новото решение – неспазване на задължителните указания на ВКС.

Ако при втората касационна жалба се установи, че решението е нищожно или недопустимо ще се приложат същите разпоредби. Ако обаче се установи, че е неправилно – каквито и съдопроизводствени действия да са нужни те се извършват от ВКС и делото не се връща на въззивната инстанция, т.е. ВКС решава делото по същество. Това решаващо правомощие на ВКС е предвидено с цел да не се връщат безкрайно делата – т.е. бързина и икономия.

This function has been disabled for Правна помощ.