Част 2. Гражданскоправни производства

 

Касационна жалба – основания, действия на съда по проверка на допустимостта и редовността на жалбата. Администриране на жалбата и делото от службите на съдебната администрация. 17

 

Касационното обжалване попада в групата на контролно-отменителното обжалване. Задачата на Касационния съд е да провери порочността на обжалваното решение и ако констатира порок да го отстрани като заличи съответното решение.

Правото на касационно обжалване е равно на правото на въззивно обжалване! Правото на насрещна касационна жалба е равна на правото на насрещна въззивна жалба!

Предмет на касационно обжалване са: въззивните решения. Не подлежат първоинстанционните актове, решения по дела с обжалваем интерес до 1000 лв. Напр. иск за 3000 лв. е уважен за 2200 и отхвърлен в останалата му част. Ищецът не може да подаде касационна жалба за 800 лв. Може обаче да подаде касационна жалба ответникът, защото неговият интерес е 2200 лв.

Условията за допускане на касационното обжалване не са свързани с правото на касационно обжалване в смисъл на легитимация, интерес, срокове, касационна жалба и т.н. Жалбоподателят трябва да се позове алтернативно или кумулативно на 2 порока на въззивното решение:

Œвъззивните решения, в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е решен в противоречие с практиката на ВКС;

въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е решаван противоречиво от съдилищата (въззивните);

Žот значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Идеята на тези хипотези е насочена към това че касационното обжалване е призвано не само да решава конкретния спор, а да уеднаквява практиката и да дава указания за непротиворечиво и еднакво прилагане на закона. Тези условия са съобразени именно с тълкувателната функция на ВКС!

Подаването на касационна жалба не спира изпълнението на решението. Жалбоподателят може да поиска спиране изпълнението на въззивното решение. В този случай той е длъжен да представи надлежно обезпечение. Размерът на обезпечението се определя:

  • по решения за парични вземания – присъдената сума
  • по решения относно вещни права – обжалваемият интерес.

Във всички останали случаи размерът на обезпечението се определя от съда.

Касационните основанията са:

Œслучаите в които решението е нищожно

недопустими решения

Žнеправилно решение – 3 хипотези:

  • Решението е неправилно поради противоречие със закона – има се предвид противоречие с материалния закон. Неправилното прилагане на закона трябва да е обусловило решението, т.е. да опорочава правните изводи, на които то се основава. Проверката дали решението противоречи на закона става въз основа на фактическите констатации на въззвината инстнация.
  • Нарушаване на съществени процесуални правила – касае се за допуснато от съда нарушение на процесуална норма, а не от страната
  • Необоснованост на решението – въззивният съд е допуснал грешка при формиране на вътрешното си убеждение, които грешки водят неизбежно до неверни фактически констатации, а оттам и до грешни правни изводи.

Не е основание за обжалване неправилно решение поради непълнота на фактическия и доказателствен материал. Този извод важи и за новонастъпилите и новооткрити доказателства – лицето може да се защити срещу решението и да го атакува, когато последното влезе в сила.

Касационната жалба се подава в 1-месечен преклузивен срок от връчване на решението на страната. Подаването става чрез съда, който е постановил въззивното решение. Ако съдът (въззивният съд, защото той прави тази проверка) констатира поправими недостатъци – дава 7-дневен срок да се отстранят и ако не се отстранят – връща жалбата с разпореждане, което подлежи на обжалване.

Жалбата се връща от въззивния съд, когато:

е подадена след изтичането на срока за обжалване

‚не се отстранят в срок допуснатите нередовности

ƒвъззивното решение не подлежи на касационно обжалване.

Касационната жалба трябва да бъде преподписана от адвокат или юристконсулт, освен ако самият жалбоподател или представителят му имат юридическа правоспособност.

След като приеме жалбата въззивният съд изпраща препис до ответника и му дава 1-месечен срок за отговор. Ответникът също така може да подаде насрещна касационна жалба в срока за отговор. Ако насрещна касационна жалба бъде подадена в срок, въззивният съд проверява редовността й и изпраща препис от нея заедно с приложенията й на другата страна, която може да подаде отговор в двуседмичен срок от получаването им. Насрещната касационна жалба не се разглежда, ако не бъде разгледана касационната жалба.

След като жалбата и отговора бъдат изпратени на ВКС, той проверява в закрито заседание допустимостта на жалбата и се произнася по това с определение – то е преграждащо, защото лишава страната от правото й на касационно производство и затова подлежи на обжалване.

След като допусне жалбата ВКС пристъпва към призоваване на страните – това става чрез обнародване в ДВ за следващия месец. Делото се разглежда в открито заседание, като съдът следи служебно за основанията, свързани с нищожност или недопустимост на решението. Във връзка с правилността пък съдът се произнася само по постановените в жалбата основания.

Администриране на жалбата и делото от службите на съдебната администрация. Получените в служба „Деловодство“ жалби и протести се докладват незабавно заедно с делото на съдията-докладчик, който най-късно на следващия ден дава своите разпореждания по хода им. Протестът и жалбата се изпращат на по-горния съд по разпореждане на съдията-докладчик заедно с делото най-късно три дни след постъпване на възражението от ответната страна или от изтичане на срока за възражение.

Служба „Регистратура“ към ВКС регистрира и разпределя постъпилите дела и книжа. Служба „Съдебно деловодство“, която се състои от съдебните деловодители, разпределени по колегии и отделения, и съдебните информатори докладва постъпилите книжа по делата. Всяко отделение в съда води отделна докладна книга, в която се вписват делата, изпратени на доклад. В докладната книга се вписват датите на изпращане и връщане на делото и причините за неговото изпращане.

Постъпилите от служба „Регистратура“ в служба „Съдебно деловодство“ дела се докладват незабавно на председателя на отделението или на съдебния помощник към отделението за извършване на предварителна проверка за формална допустимост и редовност на жалбата или на молбата за отмяна. След разпореждане на председателя на отделението за образуване делата се разпределят на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им. След образуване на делото то се поставя в корици за цветово кодиране, като гражданските дела се поставят в зелена корица, частните граждански дела – в синя корица, гражданските дела, подлежащи на разглеждане пред петчленен състав на гражданска колегия – в лилава корица; наказателните дела – в червена корица, частните наказателни дела – в оранжева корица; търговските дела – в бяла корица, частните производства по търговски дела – в светлосиня корица, а подлежащите на разглеждане пред петчленен състав на търговската колегия дела – в светлолилава корица.

След образуване и насрочване на делото с разпореждане на председателя на отделението деловодителят нанася върху лицевата страна на корицата номера на делото; страните; датата на образуване.

При постановяване на определения от тричленни съдебни състави, по които следва да бъде образувано производство пред петчленен състав или друг тричленен състав на съответната колегия, копие от определението, ведно с делото, се представя в служба „Регистратура“ за вписване на входящ номер и дата на постъпване в петчленния състав. При постановяване на решение или определение за връщане на делото за ново разглеждане от тричленен състав делото се образува под нов номер след въвеждане на входящ номер и дата.

Съобщения за всички насрочени граждански и търговски дела, образувани по касационна жалба, подадена срещу решение на въззивен съд, се обнародват за датата на съдебното заседание в „Държавен вестник“ не по-късно от първо число на предходния от насрочването на делото месец. По производствата по отмяна на влезли в сила решения по граждански и търговски дела или при отлагане на такива дела, както и по наказателни дела, страните се призовават с призовки.

This function has been disabled for Правна помощ.