Част 2. Гражданскоправни производства

 

Правомощия на въззивната инстанция. 16

 

Подготвително заседание. Въззивният съд извършва проверка на допустимостта на жалбата, произнася се по допускане на посочените от страните нови доказателства и насрочва делото за разглеждане в открито заседание. Разрешаването на въпросите по допустимостта на жалбите и доказателствените искания може да стане и в първото заседание по делото, ако съдът прецени, че е необходимо да се изслушат и устните обяснения на страните.

Открито заседание на въззивния съд. Жалбите се разглеждат с призоваване и участие на страните. На това заседание се докладват жалбите и отговорите. Събирането на доказателства става по общите правила като при необходимост делото се отлага. След решаване на тези въпроси и събиране на доказателствата съдът дава ход на устните състезания (страните излагат вижданията си за решение по делото).

Възможно е жалбата да бъде оттеглена или да се откаже страната от нея. Предварителен отказ от правото на обжалване е  недействителен.

Всеки от другарите по делото може не по-късно от първото заседание във възивната инстанция да се присъедини към жалбата, подадена от неговия съищец или съответник. Присъединяването става чрез подаване на писмена молба с преписи според броя на страните. В случаите на необходимо другаство съдът служебно конституира другарите на жалбоподателя.

Когато обикновен другар не е  подал жалба и не се е присъединил към жалбата, но отмяната на решението засегне констатации относно общи факти, то това ще важи и за неучаствалия обикновен другар.

Когато първоинстанционното решение е нищожно, възивният съд прогласява нищожността и ако делото не подлежи на прекратяване, го връща на първоинстанционния съд за постановяване на ново решение. Нищожността на решението може да се предяви по исков ред безсрочно или чрез възражение.

Когато решението е недопустимо, въззивният съд го обезсилва като прекратява делото (напр. искът е бил предявен от нелегитимиран ищец). Когато основанието за обезсилване е неподсъдност на спора, делото се изпраща на компетентния съд. В този случай въззивния съд обезсилва решението и ще образува пред себе си дело по спора вече като първоинстанционен. Ако е разгледан непредявен иск, решението се обезсилва и делото се връща на първоинстанционния съд за произнасяне по предявения иск. Решението на окръжния съд не може да бъде обезсилено само поради това, че искът е бил подсъден на РС.

Когато първоинстанционното решение е валидно и допустимо, въззивният съд решава спора по същество, като потвържава или отменя изцяло или отчасти първоинстанционното решение. Ако решението не е обжалвано от другата страна, положението на жалбоподателя не може да бъде влошено с новото решение. Impresio impeidjus

При отмяна на решението по главния иск се възстановява висящността и по евентуално съединените с него искове, по които първоинст. съд не се е произнесъл. Съдът отменя решението и по отношение на необжалвалите и необходими другари по делото.

Ако решението на въззивния съд по спора съвпада с това на първоинстанционния съд, той е длъжен да постанови свое решение, но то по диспозитив ще звучи „потвърждава”. Това означава че въззивния съд е стигнал до същите изводи, но те са негови изводи. Той може да си спести тази част от мотивите, която съвпада с тези на първоинстанционния съд. Той ще трябва със собствени мотиви да обясни защо и как е стигнал до тези правни изводи.

Същността на огрничения въззив е в забраната да се попълва делото с такива факти и доказателства, които страната по своя вина е пропуснала да представи в по-ранната фаза.

Във въззивната фаза страната може да посочва до приключване на съдебното дирене всички нововъзникнали факти и доказателства, които са относими по спора.

This function has been disabled for Правна помощ.