Част 2. Гражданскоправни производства

 

Вписване. Актове, подлежащи на вписване в Службите по вписванията към районните съдилища. Действия на съдията по вписванията. Администриране на делата по вписванията, деловодни книги и нотариални дела. 26

 

Вписване. В практиката вписването се изразява в подреждането на подлежащия на вписване акт и отразяването на данни за мястото на подреждането му и на данни, извлечени от неговото съдържание.

Съгласно  Правилника за вписванията вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове. Вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в законите или в правилника.

Подлежат на вписване само актове, които са извършени по нотариален ред или са с нотариално заверен подпис. Това не се отнася за вписването на актове, издадени от надлежните държавни органи.
Актове, чието вписване е задължително в службата по вписванията:

ŒВсички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, даване вместо изпълнение, отчуждаване срещу задължение за гледане и хранене и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право (право на ползуване, собственост върху постройка и др.) върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актове, които имат силата на констативни нотариални актове, актовете за държавна собственост, актовете за общинска собственост и други, изрично предвидени в закон)

Договорите, с които се прехвърля наследство, в което има недвижими имоти

ŽАктовете за отказване от вещни права върху недвижими имоти

Договорите за делба на недвижими имоти, както и съдебно-разделителните протоколи относно такива имоти
Молбите на кредиторите на наследодателя или на заветниците за отделяне на недвижимите имоти на наследодателя

‘Договорите за наем на недвижим имот, в т. ч. на земеделска земя, за срок по-дълъг от една година, както и договорите за аренда

’Спогодбите по спорове относно актове, които подлежат на вписване

“Влезлите в сила съдебни решения, които заместват актовете по т. 1, както и решенията, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове по предходните букви

”Преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот и всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Не подлежат на вписване:

придобиване на недвижим имот по силата на закона

‚завещанията относно недвижими имоти, освен преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот и всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване., и всички други придобивания на недвижими имоти по наследство

ƒдоговорите за наем на недвижим имот, в т. ч. на земеделска земя, за срок по-дълъг от една година, както и договорите за аренда, ако са свързани с държавна тайна.

През  2004 г. се създаде Агенция по вписванията към министъра на правосъдието със Служби по вписванията в седалищата на районните съдилища.

Вписването е нотариално охранително гражданско съдопроизводство и то се извършва от Съдията по вписванията съвместно със служителите от Службата по вписванията към Агенцията по вписванията, които са администратори на производството по вписването.

Вписването, като административно производство, се разглежда като комплекс от съгласувани правни и фактически действия, изразяващи се в следното:

¯сезиране на съдията по вписванията чрез Службата по вписванията

¯представяне на подлежащия за вписване акт или документ

¯вписване на акта във входящия регистър

¯подреждането му с номер в съответната книга, която се образува от този вид актове

¯нанасяне на вписването в партидните книги

¯отразяване на образуваните партиди в азбучния указател.

Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот чрез подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги.

Вписването на актовете по чл. 4, б.“а“ от Правилника за вписването може да поиска само и единствено нотариусът, който ги е извършил. За всички останали актове или преписи от тях страните по акта, нотариус, както и всеки, който има интерес от вписването, може да подаде в регистратурата писмена молба за вписване, отбелязване или заличаване. Допуска се вписване и на официално заверени извлечения, които трябва да съдържат съществените условия на акта, който се вписва. Вписването на извършени от съдията по вписванията нотариални актове и на преписи от обявените от него завещания се извършва служебно.
Вписвания, отбелязвания и заличавания се извършват и по нареждане на съда или друг орган, на когото законът е предоставил такова право.

Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията, като актът се записва незабавно, в рамките на работния ден, в предназначения за това входящ регистър, а върху самия акт се нанасят номерът, под който е записан в регистъра, датата, както и томът и страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването. В службите по вписванията, където има въведен програмен продукт за водене на имотни партиди, в подлежащия на вписване акт се записва и номерът на имотната партида.

За вписване на актовете относно недвижими имоти са необходими следните документи:

1) Молба по образец

2) Нотариален акт в два еднакви първообраза. Допуска се вписване и на официално заверени извлечения.
Броят на нотариалните актове е различен според това колко са лицата – страни по сделката, които следва да се снабдят с лично копие за себе си от нотариалния акт. Един брой се изпраща до звеното за местни приходи към общината по местонахождението на имота, един брой на Техническата служба към общината или на Службата по кадастъра.

3) Ако в сделката участва пълномощник, се представя неговото пълномощно.

4) Удостоверение за данъчна оценка на имота, издадено от съответната община по местонахождението му.
5) Декларация на продавача, че няма непогасени публични задължения.

6) Скица на имота (виза), ако се продава поземлен имот, издадена от Техническата служба на общината по местонахождението му. В случай, че се продава земеделска земя, скицата се издава от Общинската служба по земеделие и гори, в чието землище се намира имотът.

Молбата се завежда във входящия дневник на Службата по вписванията и незабавно се предава от служителя на съдията по вписванията за разглеждане. Съдията по вписванията се произнася по молбата незабавно, като при редовност на молбата поставя резолюция „Да се впише“ или отказва с мотивирано определение вписването. Разпореденото вписване, отбелязване или заличаване се извършва от служителите в Службата по вписванията по начина, предвиден в Правилника за вписванията и тази процедура.
Разпореденото вписване на акт относно недвижим имот подлежи на незабавно изпълнение. Актът се записва във входящия регистър и се подрежда в съответната книга като получава свой пореден номер в книгата. Ако на името на собственика няма открита партида, тя се открива. По партидата на собственика се нанася извършеното вписване, като под името на всеки собственик и на определената за него страница се нанасят последователно накратко съответните данни от акта (имената, адресите, ЕГН или изискващите се от Правилника за вписванията идентификационни данни за страните, датата и мястото на съставяне на акта, описание на имота и цена, съответно удостоверения материален интерес), номера във входящия регистър и датата, съответната книга, където е подреден актът и том. При записване на трите имена на собственика се започва със собственото име. Когато актът е извършен от две или повече лица, отбелязването в партидната книга се прави под името на всяко от тях. По името на собственика в азбучния указател се нанася новообразуваната партида, ако лицето не е имало партида.

На всеки екземпляр от акта, чието вписване е разпоредено, се отразява: номерът, под който е записан във входящия регистър; датата; томът и номерът на книгата, в която е подреден; страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването. В службите по вписванията, където има въведен програмен продукт за водене на имотни партиди, на всеки екземпляр от акта се отразява и номерът на имотната партида.
По всяка молба, с която се иска вписване на нотариален акт, се образува нотариално дело. Останалите молби се прилагат към канцеларски дела.

Всяко нотариално дело се записва в описната книга на нотариалните дела и в азбучния указател. В описната книга, в азбучния указател и на корицата на делото се отбелязват характерът и номерът му, страните, датата на образуването, както и номерът и томът на нотариалния акт по описа на службата по вписванията. В нотариалното дело се съхраняват само молбата за извършване на вписването, екземпляр от подписания акт, екземпляр от декларациите по чл. 264 от ДОПК, данъчната оценка и счетоводните документи за внесена такса за вписване. В районите с одобрена кадастрална карта в нотариалното дело се прилага представената скица-копие от кадастралната.

Два екземпляра от вписания нотариален акт или един екземпляр от вписания документ се предават на нотариуса или на молителя. Обикновено Службата по вписвания определят срок до 3 часа на работния ден за прием на молби и нотариални актове за вписване, за да има техническа възможност постъпилите документи да бъдат своевременно докладвани на съдията по вписванията, а той от своя страна да има време да ги прегледа и да се произнесе с или отказ за вписване в същия ден и преди края на работното време.
Разпореденото вписване на акт относно недвижим имот подлежи на незабавно изпълнение от служителите в същия ден. Срокът за предаване на правоимащите лица на заявените за вписване актове е нормативно определен – 3 дни от вписването.

Актовете, които следва да бъдат вписани или отбелязани са:

а) искови молби, с които се иска разваляне, унищожаване, отменяване или признаване нищожността на актове, подлежащи на вписване

б) исковите молби за постановяване решение за сключване на окончателен договор, с който се прехвърля или учредява вещно право върху недвижим имот, и

в) исковите молби за постановяване на други решения.

Необходимите документи са:

ŒМолба за вписване

Подадената в съда искова молба, по която е събрана държавна такса за образуване на дело, както и препис или препис-извлечение от молбата.

ŽДанъчна оценка на имота (правото).

Документ за внесена такса за вписване или отбелязване

Ако исковата молба се отнася до акт, който е вписан, отбелязването й се извършва, както следва:

1) Исковата молба се записва във входящия регистър

2) Съответните данни от исковата молба и същественото от съдържанието й, както и данните за входящия й номер на Службата по вписванията и датата, и входящият номер и датата на инстанцията, до която е адресирана, се отразяват по партидата на името на собственика

3) Ако исковата молба се отнася до няколко акта, отбелязването се извършва в партидната книга на ответника, че иска се отнася до (посочва се кои) нотариални актове

4) Образува се особено канцеларско дело, към което се прилага преписът от исковата молба, документите за платена такса и придружителното писмо до инстанцията, до която е адресирана.

5) В службите по вписванията, където има въведен програмен продукт за водене на имотни партиди, при надлежните отбелязвания върху екземплярите от исковата молба се записва и номерът на имотната партида, а исковата молба се вписва в част „В“ на имотната партида.

6) Оригиналът на исковата молба с бележка за направеното отбелязване, се връща на правоимащия в срок до 3 дни. В някои служби, особено там, където Службата по вписвания са разположени в сградата на районния или окръжния съд, преписката се изпраща служебно в инстанцията, до която е адресирана исковата молба. За София – се изпращат чрез куриер ежедневно.

Заличаване на вписването на искова молба се извършва като в партидната книга срещу вписаната искова молба се отбележи съдебният акт, с който се постановява заличаването.

Влязло в сила решение, постановено по вписана или отбелязана искова молба, се отбелязва по начина, посочен за вписване на исковата молба – по представен заверен препис от решението. Отбелязването на решението, след като получи пореден номер във входящия регистър, се отразява в партидната книга с кратко съдържание срещу направеното вече вписване на исковата молба или на акта, до който се отнася.
Единият екземпляр се подрежда в актовата книга за други актове, ако решението замества такъв акт, или в канцеларското дело за отбелязванията, когато се отнася до вписан акт. Влязло в сила решение, постановено по невписана или неотбелязана искова молба, се вписва по начина, посочен за вписване на актове относно недвижими имоти по представена молба и заверен препис от решението. Вторият екземпляр от решението с надлежни отбелязвания се връща на заинтересования.

Службите по вписванията водят:

книга, която се образува от подреждането на нотариалните актове

‚книга, която се образува от подреждането на нотариалните актове за договорна ипотека

ƒкнига, която се образува от подреждането на молбите за учредяване на законна ипотека

„книга, която се образува от подреждането на удостоверенията за вписвания по ЗОЗ

…книга, която се образува от подреждането на актовете за налагане на възбрани

†входящ регистър

‡партидна книга или картотека

ˆазбучен указател и регистър за справки

‰регистър за отказите и постановените по тях определения на окръжния съд

Šкнига, която се образува от подреждането на актовете, по които са постановени откази за вписване, отбелязване и заличаване, определенията за отказ, както и жалбите и определенията на окръжните съдилища по тях.

Освен това службата по вписванията води и:

а) описна книга на нотариалните дела

б) книга, образувана от извършените в района нотариални завещания и актове за отмяна на завещания

в) книга за записване на предадените за пазене, обявяване и връщане на саморъчни завещания

г) описна книга за саморъчните и нотариалните завещания

д) азбучен указател само за нотариални дела и завещания

е) книги, които се образуват от молби за заличаване на ипотеки и възбрани и за констативни протоколи.

Всеки 200 подредени екземпляра от нотариални актове, съответно от преписи от документи, и 300 екземпляра от другите книжа образуват един том. Всеки том почва с нова номерация на листовете. Номерирането на документите и на томовете започва всяка година. До подвързването или подшиването им томовете се пазят в класификатори. В края на годината образуваните томове се подвързват, след като се номерират под непрекъснатия надзор на длъжностно лице от службата по вписванията. След това те се прошнуроват, подпечатват и заверяват от съдията по вписванията.

This function has been disabled for Правна помощ.