Част 2. Гражданскоправни производства

 

Администриране на изпълнителните дела, образувани при държавен съдебен изпълнител. 24

 

Администрирането на изпълнителните дела образувани от държавен съдебен изпълнител става въз основа на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.

В съдебноизпълнителната служба е създадена служба „Съдебно деловодство“, която извършва следните основни дейности:

Œпревежда служебно внесените по делата суми

докладва на държавния съдебен изпълнител ежемесечно изпълнителните дела, по които не постъпват суми

Žпри изгубване или унищожаване на изпълнителен лист изготвя акт и докладва на държавния съдебен изпълнител за съставянето на констативен протокол, като незабавно съобщава на взискателя за това.

За всеки акт, подлежащ на съдебно изпълнение, се образува отделно изпълнително дело, освен ако актовете се отнасят до един и същи длъжник. Представените след образуване на делото изпълнителни листове срещу същия длъжник се присъединяват към същото дело.

Когато изпълнителният лист по прекратено дело бъде поискан обратно от взискателя, той се връща срещу разписка. При унищожаване на изпълнително дело, което е прекратено поради несъбираемост на вземането, изпълнителният лист се изважда и се подрежда в обща папка. При поискване изпълнителният лист се връща на взискателя срещу разписка, която се прилага към общата папка.

Когато изпълнителното дело бъде прекратено поради това, че взискателят не е поискал изпълнителни действия в двугодишния срок, предвиден в ГПК, изпълнителният лист се изважда и се подрежда в канцеларско дело. При поискване изпълнителният лист се връща на взискателя срещу разписка, която се прилага към канцеларското дело.

Върху извадения от изпълнителното дело изпълнителен лист се отбелязват номерът на делото и следните данни:

на кого и кога е връчена поканата за доброволно изпълнение;

‚внесените, но неполучени от взискателя суми с означение на номера и датата на ордерите;

ƒкога е извършено последното изпълнително действие.

Неполучените суми по прекратеното изпълнително производство, които са отбелязани върху изпълнителния лист, се изплащат на взискателя, след като той представи изпълнителния лист.

Когато изпълнителният лист по прекратено дело бъде поискан обратно от взискателя, за това се съставя протокол, който се прилага към изпълнителното дело. При унищожаване на изпълнителните дела изпълнителните листове се изваждат и подреждат в обща папка, като върху самите изпълнителни листове се прави отметка, че е извършено плащането или е погасен дългът.

This function has been disabled for Правна помощ.