Част 2. Гражданскоправни производства

Започване, спиране и прекратяване на изпълнението. Защита срещу изпълнението. 23

 

За започване на изпълнителното производство е необходим изпълнителен лист. Съгласно ГПК компетентен да разгледа молбата за изпълнение е държавният или частният съдебен изпълнител, в чийто район се намират:
Œдвижимите или недвижими вещи, върху които е насочено изпълнението;

постоянният адрес или седалището на третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него

Žместоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се иска изпълнение на такива задължения
постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника – по избор на взискателя по вземане за издръжка.
Производството започва въз основа на писмена молба. В молбата си взискателят посочва начина на изпълнението. Той може да посочи едновременно няколко начина. В течение на производството той може да посочва и други начини на изпълнение. Няма законоустановен срок, в който молбата за образуване на изпълнително производство, трябва да бъде подадена.

Съдебният изпълнител се произнася по молбата незабавно. Редовността на молбата се проверява. Ако молбата е редовна той образува изпълнително дело. Ако молбата не отговаря на изискванията на взискателя се дава едноседмичен срок от съобщаването да отстрани нередовностите. Частният съдебен изпълнител не може да откаже извършването на изпълнителни действия, освен в случаите на чл. 22 от ГПК.
Взискателят може да поиска от съдебния изпълнител по своя постоянен адрес налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на длъжника, независимо че изпълнителните действия подлежат на извършване от друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната съдебният изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител, който да извърши опис и продан на вещите.
Съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно задължението си в двуседмичен срок. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на заповед за изпълнение, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването й, а когато заповедта е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното й изпълнение не се дава. Поканата съдържа името и адреса на взискателя и предупреждение към длъжника, че ако в дадения му срок не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение. В поканата се съобщават наложените запори и възбрани. Към поканата за доброволно изпълнение се прилага копие от подлежащия на изпълнение акт.

При смърт на длъжника, след като е получил поканата за доброволно изпълнение, но преди да са извършени други изпълнителни действия, съдебният изпълнител, преди да продължи действията си, изпраща на наследниците нова покана за доброволно изпълнение.

Наследниците и частните правоприемници на взискателя, както и поръчителят и солидарният съдлъжник, които са платили дълга, могат да искат изпълнение въз основа на издадения в полза на взискателя изпълнителен лист. Приемството, съответно плащането от поръчителя или съдлъжника, се установява с писмени доказателства.

Издаденият изпълнителен лист срещу наследодателя може да бъде изпълняван и върху имуществото на неговите наследници, освен ако те установят, че са се отказали от наследството или че са го приели по опис. Изпълнителният лист срещу длъжника има сила и срещу третото лице, дало своя вещ в залог или ипотека за обезпечение на дълга, когато взискателят насочва изпълнението върху тази вещ.
Районният съд по местоизпълнението назначава особен представител на длъжника по искане на взискателя, ако при пристъпването към изпълнение длъжникът няма регистриран постоянен или настоящ адрес.
Съдебният изпълнител, ако това е необходимо за изпълнението, може да нареди да се отворят сгради на длъжника и да претърсва неговите вещи, жилище и други помещения. Съдебният изпълнител може да иска съдействие от полицейските органи или от кмета на общината, района или кметството, които са длъжни да му окажат съдействие. Той има право на достъп до информация в съдебните и административните служби, в т. ч. органите на Националната агенция за приходите и Агенцията за държавни вземания, поделенията на Националния осигурителен институт, на Централния депозитар, на лицата, водещи регистър на държавни ценни книжа, на контролните органи по Закона за движението по пътищата и на други лица, които водят регистри за имущество или разполагат с данни за неговото имущество. Той може да прави справки и да получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи.

В случаите, когато личното присъствие на длъжника е необходимо и той не се явява, въпреки че е получил призовка за това, съдебният изпълнител може да нареди на органите на полицията неговото довеждане.
При необходимост съдебният изпълнител може да поиска от органите на Министерството на вътрешните работи спиране от движение на моторно превозно средство, върху което е насочено изпълнение за срок до три месеца.

Изпълнителното производство се спира:

Œот съда в случаите, когато е представено обезпечение за взаискателя, когато обжалваното решение бъде отменено, по искане на страната, чрез спиране на МПС от движение, чрез подаването на жалба

по искане на взискателя

Žв случаите на смърт на някоя от страните или при учредяване на настойничество и попечителство на някоя от страните

в други случаи, предвидени в закон.

Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато:

Œдлъжникът представи разписка от взискателя, надлежно заверена, или квитанция от пощенската станция, или писмо от банка, от които се вижда, че сумата по изпълнителния лист е платена или внесена за взискателя преди образуване на изпълнителното производство. Ако длъжникът представи разписка с незаверен подпис на взискателя, последният при спор е длъжен да декларира писмено, че разписката не е издадена от него, в противен случай тя се приема за истинска

взискателят е поискал това писмено

Žизпълнителният лист бъде обезсилен

с влязъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист, или този акт се признае за подправен

посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество

‘не са заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението

’бъде представено влязло в сила решение, с което е уважен искът с който се оспорва вземането и искът на трето лице

“взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка.

Във всички случаи съдебният изпълнител вдига служебно наложените възбрани и запори, след като постановлението за прекратяване влезе в сила.

Прекратяването на производството не засяга правата, които трети лица са придобили преди това въз основа на изпълнителните действия, както и редовността на извършеното от третото задължено лице плащане на съдебния изпълнител.

За всяко предприето и извършено от него действие съдебният изпълнител съставя протокол, в който посочва деня и мястото на извършването му, направените от страните искания и заявления, събраната сума и направените разноски по изпълнението.

Защита срещу изпълнението.

Обжалване на действията на съдебния изпълнител. Взискателят може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши искано изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на принудителното изпълнение.

Длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението.

Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната.

Въвод във владение на недвижим имот може да се обжалва само от трето лице, което е било във владение на имота преди предявяване на иска, решението по който се изпълнява. Ако пропусне срока за обжалване, третото лице може да предяви владелчески иск.

Жалбата се подава чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по мястото на изпълнението в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи – от деня на съобщението. За третите лица срокът започва да тече от узнаване на действието. Препис от жалбата се връчва на другата страна, а когато жалбата е подадена от трето лице, преписи от нея се връчват на длъжника и на взискателя, по молба на който е образувано изпълнителното дело. Страната, която е получила препис от жалбата, може в тридневен срок да подаде писмени възражения. След изтичането на този срок съдебният изпълнител изпраща на окръжния съд жалбата заедно с възраженията, ако има такива, и копие от изпълнителното дело, като излага мотиви по обжалваните действия.

Жалбите, подадени от страните, се разглеждат в закрито заседание, освен когато трябва да се изслушат свидетели или вещи лица. Подадените от трети лица жалби се разглеждат в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, длъжника и взискателя, по молба на който е образувано изпълнителното дело. Съдът разглежда жалбата въз основа на данните в изпълнителното дело и представените от страните доказателства. Съдът обявява решението с мотивите си най-късно в едномесечен срок от постъпване на жалбата в съда. Решението не подлежи на обжалване. Подаването на жалбата не спира действията по изпълнението, но съдът може да постанови спирането. В този случай съдът незабавно изпраща на съдебния изпълнител препис от определението за спиране.

Защита на длъжника срещу разпореждане за незабавно изпълнение. След връчване на заповедта за изпълнение и разпореждането, с което се уважава молбата за незабавно изпълнение, длъжникът може:
Œда обжалва разпореждането за незабавно изпълнение с частна жалба в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение

да подаде възражение срещу издадената заповед за изпълнение.

За да спре незабавното изпълнение в срока за възражение длъжникът следва да направи още и искане за спиране, подкрепено с убедителни писмени доказателства или да представи надлежно обезпечение за кредитора. В противен случай възражението срещу заповедта за изпълнение не спира принудителното изпълнение. По искането за спиране на незабавното изпълнение съдът постановява определение, което недоволната страна може да обжалва с частна жалба.

В едномесечен срок от узнаване на заповедта за изпълнение, длъжникът, който е бил лишен от възможността да оспори вземането, може да поиска от въззивния съд нейната отмяна, когато:

Œзаповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно т. е. не са спазени разпоредбите за призоваване;
заповедта за изпълнение не му е била връчена лично и в деня на връчването той не е имал обичайно местопребиваване на територията на Република България т. е. лицето идва в България и в отделни дни или периоди може да бъде открито на посочения от заявителя адрес, но няма обичайно местопребиваване на територията на България. Поради това на длъжника не може да се връчи лично заповедта за незабавно изпълнение. Призовката е връчена чрез друго лице, съгласило се да я предаде или чрез залепване на съобщение – такова връчване е опорочено. Ако за краткия си престой, обаче, такава му е била връчена, длъжникът не може да се позове на обстоятелството, че няма обичайно местопребиваване на територията на Република България;

Žдлъжникът не е могъл да узнае своевременно за връчването поради особени непредвидени обстоятелства
длъжникът не е могъл да подаде възражението си поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.

Длъжникът може да оспори вземането по исков ред, когато се намерят нововъзникнали, новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да му бъдат известни до изтичането на срока за подаване на възражението или с които не е могъл да се снабди в същия срок. Срокът за предявяване на такъв иск е тримесечен от деня, в който на длъжника е станало известно новото обстоятелство, или от деня, в който длъжникът е могъл се снабди с новото писмено доказателство, но не по-късно от една година от погасяване на вземането

This function has been disabled for Правна помощ.