Част 1. Организация на дейността на органите на съдебната власт

 

Държавни и частни съдебни изпълнители – статут и правомощия. 7 

Държавните и частните съдебни изпълнители осъществяват по предвидения в закона начин принудителното изпълнение на подлежащите на изпълнение съдебни и други актове. В този смисъл тяхната дейност е част от дейността по правораздаване.

Държавните органи и длъжностните лица, организациите и гражданите са длъжни да оказват съдействие на държавния съдебен изпълнител при изпълнение на служебните му задължения. Ако противозаконно се пречи на държавния съдебен изпълнител да изпълнява задълженията си, той може да поиска съдействие от органите на полицията, а те са длъжни да му окажат веднага.

Държавни съдебни изпълнители има при районните съдилища. Броят на държавните съдебни изпълнители се определя от министъра на правосъдието. В районните съдилища, където няма държавен съдебен изпълнител, функциите му се изпълняват от районен съдия, определен от председателя на съответния съд, за което се уведомява министърът на правосъдието.

Назначаването на държавните съдебни изпълнители се извършва от министъра на правосъдието след провеждане на конкурс. Изискванията към държавните съдебни изпълнители са идентични с тези към съдиите. Освобождаването от длъжност на държавния съдебен изпълнител се извършва от министъра на правосъдието при:

Œпенсиониране

по негово желание

Žпри влизане в сила на присъда с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление

при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 1 година

при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения.

Ако държавен съдебен изпълнител бъде привлечен като обвиняем за престъпление от общ характер, той може временно да бъде отстранен от длъжност от министъра на правосъдието.

Частен съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания. Държавата може да възлага на частния съдебен изпълнител и събирането на публични вземания. Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с района на съответния окръжен съд. Създава се Камара на частните съдебни изпълнители като юридическо лице със седалище в София. Камарата на частните съдебни изпълнители е юридическо лице със седалище гр. София. При Камарата се води и съхранява Регистър на частните съдебни изпълнители. Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с района на действие на съответния окръжен съд. Статута, правомощията на частните съдебни изпълнители се регламентират от Закона за частните съдебни изпълнители. В определен район се открива едно място за частен съдебен изпълнител на 30 000 жители. Към него може да има и помощник-частен съдебен изпълнител.

Правоспособност на частен съдебен изпълнител може да придобие дееспособно физическо лице, което е български гражданин и отговаря на следните изисквания:

Œима висше юридическо образование;

придобило е юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт;

Žима тригодишен юридически стаж;

не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано;

не е лишено от правоспособност на частен съдебен изпълнител;

‘не е лишено от правото да упражнява адвокатска професия или търговска дейност;

’не е в производство по несъстоятелност, не е невъзстановен в правата си длъжник, обявен в несъстоятелност, и не е осъждано за банкрут;

“издържало е конкурса за частен съдебен изпълнител.

За юридически стаж се зачита времето, през което лицето е работило на длъжност или е упражнявало професия, за която се изисква юридическо образование, включително стажът на лицата с висше юридическо образование, които работят на длъжност съдебен помощник във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурорски помощник във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура, разследващ полицай с висше юридическо образование в системата на Министерството на вътрешните работи или е разследващ полицай с висше юридическо образование в Министерството на отбраната.

Частният съдебен изпълнител е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона. Частният съдебен изпълнител не може да бъде задържан при и по повод изпълнение на служебните му задължения, освен при заварено тежко престъпление. При задържане на частен съдебен изпълнител или при привличането му като обвиняем за престъпление от общ характер се уведомяват министърът на правосъдието и Съветът на камарата. Частният съдебен изпълнител не може да откаже извършването на изпълнителни действия, освен в случаите на родствена връзка или заинтересованост от изхода на производството.

Частният съдебен изпълнител има право на достъп до лични данни на длъжника, когато това е нужно за целите на изпълнението. Служебният архив на частния съдебен изпълнител е неприкосновен и никой няма право на достъп до него без съгласие на частния съдебен изпълнител, освен в случаите, предвидени със закон. Частният съдебен изпълнител е длъжен да пази професионална тайна за обстоятелствата, станали му известни във връзка с работата, и не може да ги ползва за свое или чуждо облагодетелстване. Частният съдебен изпълнител е длъжен да спазва професионалната етика и да опазва престижа на професията.

This function has been disabled for Правна помощ.