Част 1. Организация на дейността на органите на съдебната власт

 

Съдии по вписванията – статут и правомощия. Нотариус – статут и правомощия. 6 

Съдиите по вписванията извършват или отказват вписвания, отбелязвания и заличавания в имотния регистър и се произнасят за издаването на справки и удостоверения, както извършват и други нотариални действия предвидени в закон.

Съдии по вписванията има при районните съдилища. Броят им се определя от министъра на правосъдието. В районните съдилища, където няма съдия по вписвания функциите му се изпълняват от районния съдия, за което се уведомява министърът на правосъдието. В тази хипотеза министъра на правосъдието може да възложи на държавен съдебен изпълнител от същия съд да изпълнява функциите на съдия по вписванията.
Статутът на съдиите по вписванията е идентичен с този на държавните и частните съдебни изпълнители.
Съдиите по вписванията се назначават от министъра на правосъдието след провеждане на конкурс. За длъжност съдия по вписванията могат да кандидатстват лица, отговарящи на изискванията за съдии, прокурори, следователи.

Съдия по вписванията се освобождава от длъжност от министъра на правосъдието на следните основания:

пенсиониране

‚по негово желание

ƒпри влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление

„при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 1 година или при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните си задължения.

Съдия по вписванията може да бъде временно отстранен от длъжност от министъра на правосъдието, когато е привлечен като обвиняем за престъпление от общ характер. При оправдателна присъда или прекратяване на производството, лицето се възстановява на длъжността му.

В службите по вписвания, където има повече от един съдия по вписванията, един от тях се назначава от министъра на правосъдието за ръководител за срок от 5 години с право  на повторно назначение.

Нотариусът е лице, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия. Може да бъде само лице, вписано в регистъра на Нотариалната камара. Правоспособност на нотариус може да придобие дееспособно физическо лице на възраст до 60 години, което е само български гражданин и отговаря на определени изисквания.

Местата за нотариуси в определен район не могат да бъдат по-малко от две. На 10 000 жители в определен район се открива едно място за нотариус. Нотариусът е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона. При задържане на нотариус или при привличането му като обвиняем за престъпление от общ характер се уведомяват министърът на правосъдието и Съветът на нотариусите.
Нотариусът издават нотариални удостоверявания. Охранителните производства, по чийто ред се издават нотариални удостоверения, се наричат нотариални производства. Тяхната най-важна особеност е свързана с обвързващата доказателствена сила, която законът придава на нотариално удостоверените обстоятелства.
Нотариалните производства се извършват в писмена форма и са свързани със съставянето на нотариален документ. Той е официален документ, който материализира извършеното от нотариуса удостоверяване на обстоятелствата, осъществени пред него.

В ГПК изчерпателно са посочени видовете нотариални производства, които в зависимост от предмета на удостоверяване са:

Œправни сделки с нотариални актове

удостоверяване на право на собственост върху недвижими имоти, удостоверяване на датата, съдържанието или подписите на частни документи, както и на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

Žвписванията, отбелязванията и тяхното заличаване в случаите, предвидени в закона

нотариални покани, протести, удостоверявания за явяване или неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него

приемане и връщане на предадени за съхранение документи и книжа

‘даване на справки по нотариалните книги

’издаване на удостоверения за наличие или липса на тежести.

Всички други удостоверявания на обстоятелства и факти, извършени от държавни органи, извън посочените в ГПК, не са нотариални удостоверявания. Забранено е нотариалното удостоверяване на сделки, документи или други действия, които противоречат на закона или добрите нрави. Законът забранява на нотариуса да извършва нотариални действия, когато самият той или негов близък роднина е страна в производството или е настойник, попечител, осиновен или осиновител или лице от приемно семейство.

Нотариусите, съответно съдиите по вписванията, разполагат с обща компетентност, т. е. овластени са да удостоверят всяко от обстоятелствата по чл. 569 от ГПК. Вписванията, отбелязванията и заличаванията за имот се извършват от службата по вписванията, в чийто район се намира имотът.

С особена компетентност по силата на чл. 83 от ЗННД разполагат кметът, заместник-кметът и секретарят на общината, кметът на населено място, както и кметският наместник, когато в общината или населеното място няма районен съд. Посочените по-горе лица могат да извършват действия по заверяване на подписи, удостоверяване на дати на частни документи и засвидетелстване верността на преписи от частни документи.
За нотариални актове за прехвърляне на собственост или за учредяване на вещно право върху недвижими имоти и удостоверяване на право на собственост върху такива имоти компетентен е нотариусът, в чийто район се намира имотът. Подлежащи на вписване нотариални действия се извършват само в канцеларията на нотариуса в работно време. За другите нотариални удостоверявания, включително и за завещанията, компетентен е всеки нотариус без оглед на връзката между района му на действие и нотариалното удостоверяване. Посочените нотариални действия могат да се извършват и вън от канцеларията на нотариуса и в неработно време, в случай че уважителни причини пречат на участващите лица да се явят за удостоверяването в нотариалната канцелария или се налага незабавно извършване на нотариалното действие.
Страни по нотариалното производство са лицата, от чието име се иска извършване на нотариалното удостоверяване, а участващи в нотариалното производство са лицата, чието лично изявление нотариусът удостоверява. Нотариалните производства започват с устна молба. Молбата се подава в писмена форма само когато се иска издаване на нотариален акт за прехвърляне или учредяване на вещно право върху имот, удостоверяване право на собственост върху имот и вписване, отбелязване и заличаване на вписване.
В зависимост от предмета на нотариалното удостоверяване в конкретното нотариално производство се спазват особените правила на ГПК. При нарушаване на повелителни норми на закона или когато нотариусът не е имал право да го извърши, извършеното нотариално действие е нищожно. Отказът да се извърши нотариално удостоверяване подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд.

This function has been disabled for Правна помощ.