Какво да правя когато съм станал жертва на престъпление?Какво е това – престъпление?

Преди всичко първо следва да си отговорим дали сме наистина станали жертва на престъпление или е извършено просто нарушение.

Определението за престъпление е дадено в Наказателния кодекс, според който престъпление е това общественоопасно деяние – действие или бездействие, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо.

Всички престъпления са уредени в Наказателния кодекс. При сезиране на прокуратурата или полицията, от Вас не се очаква да давате квалификация на престъплението, за което се отнася Вашата жалба или сигнал. Достатъчно е да се посочат ясно и точно фактите, които сте възприели и смятате, че съставляват престъпление. Това означава, че тряба да помогнете на органите да съберат доказателства за извършеното деяние. Става на въпрос да опишете точно фактическта обстановка, да насочите разследващите към евентуални свидетели или как да се сдобият с други доказателства и т.н.

Сигурен съм, че съм станал жертва на престъпление! Какво следва?

В повечето случаи е препоръчително подаване на жалба или сигнал в съответните полицейски управления, защото по този начин се съкращава времето за разкриване на престъплението. Това не ви лишава от правото обаче да депозирате жалба ли сигнал в съответната прокуратура.

При евентуален отказ от органите на полицията да приемат жалба или сигнал, при поставяне на допълнителни изисквания,  или при липса на реакция от страна на полицията, е правилно да бъде  уведомена прокуратурата.

Сигнали за извършено престъпление могат да бъдат подавани и на тел.112, като това не е пречка за сезиране на прокуратурата или полицията.

Как действат разследващите органи?

След като сте съобщили за престъплението, органите ще работят за осигуряването на правосъдие за вас и останалите. Тъй като сте част от този процес, органите ще изискат активното ви сътрудничество до края на наказателното производство, ако има съдебно разследване, а може би и след това. Вие имате важна роля в производството и вашето сътрудничество се цени високо.

Полицията ще започне своето разследване за събиране на достатъчно доказателства за повдигане на обвинение срещу лицето, извършило престъплението. Ако лицето бъде съдено и обявено за виновно, съдията ще определи също и подходящото наказание за извършителя.


Какви са моите права като пострадал?

В качеството ви на жертва разполагате с определен брой правно гарантирани права в рамките на наказателното производство или извън него. Освен това, някои от правата ви могат да се прилагат и за членовете на семейството ви и роднини.

Пострадал, според Наказателно процесуалния кодекс на Република България, е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението.
При смърт на лицето това право преминава върху неговите наследници.

В досъдебното производство (самото разледване, преди делото да постъпи в съда) пострадалият има следните права:

  • да бъде уведомен за правата си в наказателното производство;
  • да получи защита за своята сигурност и тази на близките си;
  • да бъде информиран за хода на наказателното производство;
  • да участва в производството съгласно установеното в този кодекс;
  • да прави искания, бележки и възражения;
  • да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство;
  • да има повереник.

Ако ви се струва тази статия непълна или търсите правна помощ с изготвянето на жалба или консултация, можете да ни потърсите тук или да прегледате нашите оферти, за платена професионална юридическа помощ тук >>> линк.

 

This function has been disabled for Правна помощ.