Трудов договор – това, което е необходимо да знаем

Какво представлява и какво трябва да съдържа, за да е валиден

 

     Основни особености

     Трудовият договор може да е безсрочен или с определен срок (не повече от 3 години). Той се сключва преди постъпването на работника / служителя на работа.Tрудовият договор задължително се сключва в писмена форма.  Ако лицето е започнало да изпълнява работата си без договор, то трябва да уведоми инспекцията по труда. Тя следва да обяви с постановление съществуването на трудово правоотношение при наличие на необходимите обстоятелства, което се връчва на страните и да предпише на работодателя сключване на трудов договор.

 

     Съдържание на ТД

     КТ не установява задължителен образец за трудов договор. Съгласно КТ трудовият договор трябва да съдържа някои задължителни елементи:

 1. мястото на работа;
 2. наименованието на длъжността и характера на работата;
 3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
 4. времетраенето на трудовия договор;
 5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
 6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
 7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
 8. продължителността на работния ден или седмица.

 

     Уведомление до НОИ

     В три дневен срок от сключването на трудовия договор работодателят уведомява съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) по регистрацията си, (уведомление се изпраща и при изменение или прекратяване на трудовите договори, както и при промяна на работодателя по чл.123 от КТ), като изпраща уведомление по образец. Изпращането се извършва чрез:

 1. подаване в съответното ТП на НОИ;
 2. Интернет с електронен подпис, когато работодателят има удостоверение за универсален електронен подпис;
 3. препоръчано писмо с обратна разписка.

За уведомленията, подавани на дискета, се използва само програмен продукт, който е проверен или разработен от НОИ.  Програмният продукт, разработен от НОИ, може да се получи безплатно от съответното ТП на НОИ или от интернет страницата на НОИ – ВЖ. ФОРМУЛЯРИТЕ.

Преди постъпването на работа, работодателят е длъжен да връчи на работника копие от завереното уведомление до НОИ срещу подпис от работника в справката за заверените от ТД на НОИ уведомления. Тази справка се съхранява при работодателя.

 

     Сключване на ТД със срок за изпитване – чл.70 и чл.71 от КТ

     Сключването на договор със срок за изпитване предшества сключването на окончателен трудов договор. Той е задължително в писмена форма и съдържа всички задължителни елементи на бъдещия окончателен трудов договор. В три дневен срок от сключването на трудовия договор, работодателят уведомява съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) по регистрацията си.

     Възможно е и в срочния, и в безсрочния ТД да се включи само клауза за изпитване.

     Срокът на договора не трябва да е повече от 6 месеца (ако не е упоменат в договора, се счита, че е 6 месеца) и се уговаря в полза на работника/работодателя/и на двете страни, а ако не е изрично упоменато, се счита, че е в полза и на двете страни. Страната, в чиято полза е уговорен срокът, има право да прекрати договора по всяко време без предизвестие и без да е необходимо да се мотивира (чрез уведомление или заповед), но  трябва волята и да е изразена ясно и категорично. Когато страната, в чиято полза е уговорен срокът, не е прекратила договора преди изтичането на срока, той се счита за окончателен. Възможно е страната, в чиято полза е уговорен срока, да изпрати уведомление до другата страна за преминаване на договора в окончателен преди или след изтичането на срока за изпитване.

     Целта на този договор е работодателят да провери годността на работника да изпълнява задълженията си по трудовия договор, а работника – да провери дали работата е подходяща за него.

 

     Допълнителен трудов договор

     Работникът или служителят може да сключва трудови договори с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение. В тези случаи общата продължителност на работното време по двата трудови договора не може да надвишава 12 часа (обикновено основният трудов договор е за 8 часа, а допълнителният – за 4 ч.), като непрекъснатата междуседмична почивка е минимум 48 часа. При сключване на допълнителен трудов договор се изисква съгласието на работодателя по основното трудово правоотношение.

 

     Промени в съществените елементи на трудовия договор

При промени в условията на трудовия договор, страните подписват допълнително споразумение.

Работодателят е длъжен в 3-дневен срок от изменение на договора да изпрати уведомление до ТД на НОИ по образец.

Тази статия е публикувана в Статии. Натиснете, за да я добавите като отметка натисни.

This function has been disabled for Правна помощ.