Предлагаме една изключителна възможност лесно, бързо и евтино да изпълните задълженията си, съгласно изискванията на Закона за счетоводството за публикуване на Годишния финансов отчет на предприятие, подлежащо на независим финансов одит.

Услугата се предоставя съгласно изискванията на Закона за счетоводството чл. 40 ал. 1- ал. 3. Публикуваните финансови отчети се категоризират по име на предприятието в азбучен ред. Всички отчети се публикуват във вида, в който са заверени от одитор, като сканирано копие във формат JPEG/GIF/PDF.

Публикуваните отчети са достъпни на уебстраницата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в продължение на 4 /три/ години от датата на публикуването им.

Цените за публикуване са както следва: (лв с ДДС).
– 20 лв. с вкл. ДДС, като отчетите се изпращат на имейл.

За извършената услуга се издава фактура.

Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в интернет или икономическо издание?
 
1.      Търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, подлежащи на независим финансов одит (чл. 38, ал. 1 Зсчет), които не са пререгистрирани до 31 май 2009 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
2.      Юридически лица, които не са търговци и които НЕ са определени за осъществяване на общественополезна дейност;
3.      Неперсонифицирани дружества (Граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите);
4.      Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства;
Кои елементи на годишния финансов отчет на дружеството подлежат на публикуване?
 
1.      Счетоводен баланс;
2.      Отчет за приходите и разходите;
3.      Отчет за паричните потоци;
4.      Отчет за собствения капитал;
5.      Приложение с информация за прилаганата счетоводна политика и за състоянията и измененията в активите и пасивите и в приходите и разходите, паричните потоци, както и други оповестявания съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти и
6.      Доклада за заверка, изготвен от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.
7.      Годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган
Aкционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват, заедно с годишния финансов отчет, и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
Има ли санкции за непубликуване на годишните финансови отчети в срок?
Санкциите за нарушаване на изискванията на чл. 40 Зсчет за публикуване на годишните финансови отчети са в размер от 1500 до 2000 лв. за физически лица, а за юридически лица и еднолични търговци в размер от 2000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

 

Как да публикувам?

1.Изпратете ни на имейл вашия сканиран годишен финансов отчет, като приложите и данните за вашата фирма (телефон за връзка, адрес, Булстат и.т.н)