Договорът за паричен заем е правно средство да се получи определена сума пари, която трябва да се върне след изтичането на определен период. Той е необходимата гаранция, че си дал или си получил пари от някой.

     Използвай Договор за паричен заем, ако:

  • Трябва да дадеш или искаш да получиш определена сума пари.
  • Искаш да имаш доказателство, че си дал пари на някой.

     Важно!

  • Договорът трябва да бъде сключен в писмена форма задължително в случаите, в които се уговаря възнаграждение (лихва), както и когато заемната сума надвишава 5000 лева.
  • Началният момент на сключване на договора е моментът на предаване на паричната сума, а не самото подписване на договора. Това има най-голямо значение във връзка с възнаграждението (лихвата), неустойките и в случаите, когато договорът е сключен за определен срок.
  • Когато заемната сума е равна на или надвишава 10 000 лв. (или еквивалент в чужда валута), всяко прехвърляне на парични средства по договора трябва да се извърши чрез превод или внасяне по платежна сметка.

     Какво задължително се включва в Договор за паричен заем:

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на предаваната парична сума – сроковете и начините на нейното предаване, респективно връщане, възнаграждение и др.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с предаването на паричната сума и нейното връщане в уговорените срокове.
  • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

     Допълнителни уговорки в Договор за паричен заем:

В допълнение към основните клаузи, ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани с възнаграждение, обезпечение на заема, неустойките в случай на неизпълнение и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове. Трябва да се знае, че по начало договорът за паричен заем е безвъзмезден, т.е. подлежи на връщане толкова, колкото е дадено, като страните могат да договорят определено възнаграждение (лихва), но това трябва да бъде изрично отбелязано в договора. Когато и двете страни по Договора за паричен заем са търговци, то се предполага, че възнаграждение се дължи, но е необходимо то също да бъде отбелязано в договора.

Натиснете бутона, за да направите запитване

НАТИСНИ